Urząd Miasta i Gminy

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

 

 

 • Organ kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Zakres kontroli: Kompleksowa kontrola Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie  w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Okres kontroli: od 11 maja 2020 r. do 25 września 2020 r.

Wystąpienia pokontrolne:

 1. Protokół
 2. Wystąpienie pokontrolne Nr WK/0804/126/13/K/I/2020.
 3. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Nr WK/0804/126/13/K/I/2020.

 

 • Organ kontrolujący: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Przedmiot kontroli: Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r., w wybranych rozdziałach i paragrafach, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego i acjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Okres kontroli: 18 - 31.10.2018 roku

Wystąpienie pokontrolne nr FB-III.431.60.2018.AP z dnia 12.12.2018 - pobierz

 

 • Organ kontrolujący: Departament Programów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zakres kontroli: Projekt "Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum" w zakresie dokumentacji technicznej budowy - projekty budowlane i wykonawcze

Okres kontroli: 23-26.04.2018r., 08.08.2018 r., 04.10.2018 r.

Wystąpienia pokontrolne:

 1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu - pobierz

 

 • Organ kontrolujący: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Zakres kontroli: Kontrola wykonywania zdań określonych w programach ochrony powietrzna i planach działań krótkoterminowych.

Okres kontroli: od 14 czerwca 2018 r. do 10 lipca 2018 r.

Wystąpienia pokontrolne:

 1. Protokół - pobierz

 

 • Organ kontrolujący: Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Środków Publicznych, Wydział Terenowy w Gdańsku

Przedmiot kontroli: Wykonanie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzonych na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/RPOWP/290/2017 z dnia 20.07.2017 r.

Okres kontroli: 23.11.2017 r. – 15.12.2017 r.

 1. Protokół - pobierz

 

 

 • Organ kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Zakres kontroli: Kompleksowa kontrola Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie oraz wybranych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Okres kontroli: od 13 czerwca 2016 r. do 28 października 2016 r.

Wystąpienia pokontrolne:

 1. Protokół - pobierz

 

 • Organ kontrolujący: Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Wystąpienie pokontrolne:

 1. Wystąpienie pokontrolne - pobierz
 • Organ kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Zakres kontroli: Kontrola zgodności z prawem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Sztum" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 383248 - 2014

Okres kontroli: 10.12.2015 r. - 04.01.2016 r.

 1. Wynik kontroli - pobierz
 • Organ kontrolujący: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Przedmiot kontroli: Prawdiłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach, prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy na kształcenie zawodowe młodocianych oraz ustalenie stanu faktycznego dotyczącego finansowania  z rozdziału 75011 zadań z zakresu administracji rządowej.
Okres kontroli: 29.10.2015 r. - 10.11.2015 r. z przerwą w dniu 2 listopada

 1. Wystąpienie pokontrolne nr FB-III.431.71.2015.AP z dnia 30.11.2015 - pobierz
 • Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zakres kontroli: Czynności kontrolne dotyczące wizytacji w miejscu, ex-post operacji "Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra".
Okres kontroli: 29.08.2018 r. - 30.08.2018r.

 1. Wynik kontroli - pobierz

 

Zakres kontroli: Czynności kontrolne dotyczące etapu obsługi wniosku o przyznanie pomocy, obsługi wniosku o płatność, ex-post operacji "Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra".
Okres kontroli: 24.03.2015r. - 25.03.2015r.

1. Raport z czynności kontrolnych nr 11/313,322,323,/0072/15 - pobierz

 • Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zakres kontroli: Czynności kontrolne dotyczące etapu obsługi wniosku o przyznanie pomocy, obsługi wniosku o płatność, ex-post operacji "Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie".
Okres kontroli: 24.03.2015r. - 25.03.2015r.

1. Raport z czynności kontrolnych nr 11/321/0071/15 - pobierz

 • Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zakres kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji projektu. 
Okres kontroli: 16.03.2015r. - 17.03.2015 r.

1. Informacja pokontrolna NR 20/P/1/15/I z kontroli realizacji projektu - pobierz 

 • Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zakres kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji projektu po złożeniu wniosku o płatność końcową, przed przekazaniem środków. 
Okres kontroli: 08.12.2014r. - 18.02.2015 r.

1. Informacja pokontrolna NR 90/P/1/14/II z kontroli realizacji projektu - pobierz 

 • Organ kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Zakres kontroli: Wykonanie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOPM-332/2014 z dnia 06.08.2014r.

Okres kontroli: 3.11.2014r. - 7.01.2015r.

1. Protokół - pobierz

 • Organ kontrolujący: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2013 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa.

Okres kontroli: 06.06.2014r. - 24.06.2014r.

Wystąpienia pokontrolne:

 1. Wystąpienie pokontrolne - pobierz
 2. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - pobierz

 

 • Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zakres kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji projektu po złożeniu wniosku o płatność końcową, przed przekazaniem środków.

Okres kontroli: 07.05.2013r. – 26.11.2013r.

Wystąpienia pokontrolne:

1. Informacja pokontrolna Nr 27/P/1/13/II - pobierz

 

 • Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zakres kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji projektu po złożeniu wniosku o płatność końcową, przed przekazaniem środków.

Okres kontroli: 07.05.2013r. – 25.10.2013r.

Wystąpienia pokontrolne:

1.Informacja pokontrolna Nr 26/P/1/13/II - pobierz

 

 • Organ kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w
  Gdańsku

Zakres kontroli: Kompleksowa kontrola Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie oraz wybranych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Okres kontroli: od 22 kwietnia 2008 r. do 26 września 2008 r.

Wystąpienia pokontrolne:

1. Wystąpienie pokontrolne - pobierz

2. Protokół - pobierz

3. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne - pobierz

4. Wyjaśnienia do wystąpienia pokontrolnego - pobierz

 

 • Organ kontrolujący: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Zakres kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji projektu po złożeniu wniosku o płatność końcową, przed przekazaniem środków.

Okres kontroli: 11-12, 22 września 2008 r., 01.10.2008

Wystąpienia pokontrolne:

1. Informacja pokontrolna Nr 47/P/1/1/08 - pobierz

 

 

 • Organ kontrolujący: ARiMR , Oddział Regionalny, ul. Kołłątaja 1, 81-322 Gdynia

 

 Zakres kontroli: Kontrola na na etapie - Wniosek beneficjenta o płatność końcową

Okres kontroli: 27.11.2008

Wystąpienia pokontrolne:

1. Informacja pokontrolna Nr OR11/4.3/b/P/138/08 - pobierz

 

 

 • Organ kontrolujący: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Zakres kontroli: Realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w wybranych rozdziałach i paragrafach

Okres kontroli: 19 kwietnia 2011 r.

Wystąpienia pokontrolne:

1. Wystąpienie pokontrolne - pobierz

 

 • Organ kontrolujący: ARiMR , Oddział Regionalny, ul. Kołłątaja 1, 81-322 Gdynia 
 •  

Zakres kontroli: Weryfikacja danych zawartych we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność/etap związania celem

Okres kontroli: 10.09.2011

Wystąpienia pokontrolne:

1. Protokół z czynności kontrolnych - pobierz

 

 

 • Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Wojewódźtwa Pomorskiego
 •  

Zakres kontroli: Weryfikacja zgodności operacji w zakresie wynikającym z załącznika "Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167" na etapie wniosku o płatność ze stanem faktycznym.

Okres kontroli: 07.02.2012

Wystąpienia pokontrolne:

1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" - pobierz

 

 • Organ kontrolujący: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Zakres kontroli: Kontrola z realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola

Okres kontroli: od 20 lutego 2012 r. do 22 lutego 2012 r. , 19
czerwca 2012 r.

Wystąpienia pokontrolne:

1. Informacja pokontrolna - pobierz

2. Aneks nr 1 - Informacja pokontrolna Nr 47/P/1/1/08 - pobierz 

 

 

 

 • Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Wojewódźtwa Pomorskiego

Zakres kontroli: Weryfikacja zgodności operacji w zakresie wynikającym z załącznika "Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167" na etapie wniosku o płatność ze stanem faktycznym.

Okres kontroli: 05.07.2012

Wystąpienia pokontrolne:

1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" - pobierz

 

 

 • Organ kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku 
 •  

Zakres kontroli: Projekt "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborksiego, sztumskiego, kwidzyńskiego"

Okres kontroli: 09 maja - 18 lipca 2012 roku

Wystąpienia pokontrolne:

1. Protokół - pobierz (cześć 1, cześć 2, część 3)

 

  

 • Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektu z kotrolą w mielscu realizacji usługi (wizytą monitoringową)

 Okres kontroli:
od 18 października 2012 roku do 19 października 2012 roku

 Wystąpienia pokontrolne:

1. Informacja pokontrolna - pobierz

 

 

 • Organ kontrolujący: Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Okres kontroli: 27 marca 2013r.

Wystąpienia pokontrolne:

1. Protokół z kontroli nr DI.8164.7.2013. - pobierz

 

 • Organ kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w 
  Gdańsku

Zakres kontroli: Kompleksowa kontrola Miasta i Gminy Sztum w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

Okres kontroli: od 21 grudnia 2012 r. do 09 kwietnia 2013 r.

Wystąpienia pokontrolne:

1. Wystąpienie pokontrolne - pobierz

2. Protokół - pobierz

3. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne - pobierz

4. Wyjaśnienia do wystąpienia pokontrolnego - pobierz