Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 22 / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie

z dnia 10 marca 2005 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola
Nr 2 imienia „Na Słonecznej Górce” w Sztumie.


Na podstawie Art. 36a ust. 1, 3, 5 w związku z Art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1


Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 imienia
„Na Słonecznej Górce” w Sztumie, ul. Sienkiewicza 2, 82-400 Sztum.

§ 2


Określa się regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 imienia „Na Słonecznej Górce” w Sztumie. Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
Uzasadnienie:


Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 imienia: „Na Słonecznej Górce”
w Sztumie zgłosił zamiar przejścia z dniem 31 sierpnia 2005 roku na emeryturę.
W związku z powyższym zachodzi konieczność ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący podejmuje zarządzenie
o ogłoszeniu konkursu, określa jego regulamin i powołuje komisję konkursową.

Załącznik do zarządzenia Nr 1/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 marca 2005 roku