Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 80/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 czerwca 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych w II kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art.29 ust 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami ) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w II kwartale 2003 roku, określonych w punkcie 1, 5, 7, 8, 11 i 15 wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 1


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na II kwartał 2003 roku dokonuje się w dziale:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz.01030 „Izby Rolnicze” o kwotę 3.610 zł w celu sfinansowania odpisu na Pomorską Izbę Rolniczą,

- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 2.408 zł w celu sfinansowania dotacji dla gospodarstwa pomocniczego ZGKiM,

- 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75022 „Rady gmin” o kwotę 500 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej,

- 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” o kwotę 700 zł w celu sfinansowania kosztów transportu związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum,

- 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia wydatków bieżących z tytułu dowożenia uczniów szkół,

- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz.:

1) 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 320 zł w celu sfinansowania wydatków na konserwację sieci burzowej,

2) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 23.000 zł w celu zabezpieczenia wydatków na oświetlenie ulic w mieście i gminie oraz o kwotę 26.600 zł w celu uregulowania spłaty rat za oświetlenie energooszczędne.

T A B E L A

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:856
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-14 16:56:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-01 12:14:25