Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 61/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 13 czerwca 2005 rokuW sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku nr 7 w Nowej Wsi .

Na podstawie §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntu

zarządzam co następuje:

§1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 7 w Nowej Wsi o pow. 72,40 m2, pomieszczenia gospodarczego o pow. 79,50 m 2 oraz udziału 495/1000 do gruntu oznaczonego numerem 187A/12 o pow. 2207 m2 za cenę ustaloną na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy w wysokości 24.472,00 zł powołuję komisję w składzie:

1.Przewodniczący: Sławomir Michalik – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa – Z-ca Kierownik Ref. Inwestycji, PP i GN
3.Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Inwestycji, PP i GN

§2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor