Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 43/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 maja 2004 roku


w sprawie wprowadzenia podwyżki czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Na podstawie art.8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz.733)

zarządzam:

§ 1


wprowadzenie z dniem 1 lipca 2004r podwyżki czynszu zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr X/50/2003r Rady Miejskiej Sztum z dnia 29 maja 2003r w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sztum w latach 2003 - 2007 (Dz.Urz.Woj. Pom. z 2003 r. Nr.96 poz.1699/.

§ 2


Podwyżkę czynszu należy wprowadzić zgodnie z art. 685 Kodeksu cywilnego.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie i Dyrektorowi Miejsko-Gminnemu Zespołowi Oświaty w Sztumie.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


Rada Miejska Sztum uchwałą Nr X/50/2003 z dnia 29 maja 2003r ściśle określiła terminy wprowadzania podwyżek czynszów oraz ich wysokość w latach 2003 -2007. Mając na uwadze obowiązek realizacji wymienionej uchwały należało wydać przedmiotowe Zarządzenie.