Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 91/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 sierpnia 2005 roku

w sprawie wytypowania do dzierżawy nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze.

Na podstawie § 8 ust. 1, 3 i 4 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249, ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 roku Nr 261 poz. 2603)
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do dzierżawy na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w obrębie geodezyjnym Zajezierze składającą się z:
- części działki nr 248 o pow. 0,1000 ha,
- budynku użytkowego o pow. użytkowej 96,30 m2, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, której przedmiotem mogą być następujące dziedziny: zakład kamieniarski, sprzedaz nagrobków, kwiatów, wieńców, zniczy.
2. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Warunki dzierżawy zostały określone w projekcie umowy dzierżawy stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. Do przetargu mogą mogą przystąpic osoby, które nie posiadają zadłużeń finansowych wobec gminy Sztum.

§ 2

Ustala się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

1. Przewodniczący Komisji: Sławomir Michalik
2. Członek Komisji: Agnieszka Topolewska- Reksa
3.Członek Komisji: Elżbieta Oblotzka
4. Członek Komisji: -------

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Refaratu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor