Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 96/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 sierpnia 2003 roku


w sprawie wytypowania lokalu użytkowego do sprzedaży, ustalenia formy zbycia udziału do gruntu oraz ustalenia ceny sprzedaży.

Na podstawie § 1 i § 3 pkt 3 i § 4a Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 90 poz. 2603 z dnia 23 listopada 2001 roku oraz
Uchwały Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 39 poz. 902 z dnia 14 czerwca 2002 roku.

Zarządzam, co następuje:

§ 1


  1. Typuję do sprzedaży, będący przedmiotem najmu lokal użytkowy w budynku przy Placu Wolności nr 23 w Sztumie wraz z udziałem 0,354 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 557/1 Sztum obręb geodezyjny nr 2, z prawem pierwszeństwa nabycia nieruchomości dla najemcy.
  2. Najemca lokalu otrzymuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości pod warunkiem, że nie zalega z opłatami na rzecz administratora oraz Gminy Sztum.
  3. Sprzedaż będzie przeprowadzona wg według zasad określonych w Uchwałach Rady powołanych w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia.

§ 2


  1. Ustalam cenę sprzedaży lokalu opisanego w § 1 w wysokości 114.083,00 zł oraz za oddanie udziału 0,354 w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 557/1 w użytkowanie wieczyste ustalam pierwszą opłatę w wysokości 305,50 zł (wartość udziału 0,354 w działce 557/1 wynosi 1.222 zł).
  2. Kwoty wymienione w pkt. 1 płatne przez nabywcę najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

§ 3


Nabywca pokrywa koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. zawarcia aktu notarialnego, wyceny nieruchomości, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz założenia księgi wieczystej.

§ 4


Wykonanie uchwały powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor