Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 3/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Z dnia 21 stycznia 2005 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt. 4 uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”

zarządzam co następuje:

§1


Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Miasto i Gminę Sztum organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w składzie:

1) Alicja Podlewska
2) Daria Mietlewska-Dura
3) Mariola Prądzyńska
4) Arkadiusz Dzikowski

§2


Wprowadza Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Załączniki do zarządzenia są dostępne w Biurze Rady u Pani Czesławy Jaźwińskiej.