Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 144/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 listopada 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.
Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w IV kwartale 2005 r. określonych w punktach 7, 14, 17 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.
Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005 roku dokonuje się w dziale:
- 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" o kwotę 14.031 zł w celu zabezpieczenia wydatków na opłaty pocztowe,
- 852 „Pomoc społeczna" rozdz.:

a) 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek alimentacyjnych,
b) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,
-921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 15.000 zł w celu przeprowadzenia Dożynek Powiślańskich w związku z udzieleniem dotacji na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury zawartym pomiędzy Ministrem Kultury, a Miastem i Gminą Sztum.

Burmistrz
Miasta I Gminy Sztum

Leszek Tabor
ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej