Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 84/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 26 sierpnia 2004 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków między
rozdziałami i paragrafami na 2004 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy
w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami
i paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna” i w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:


1. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się
w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 124 zł w celu zabezpieczenia wydatków na składki społeczne i Fundusz Pracy w związku z przygotowywanymi (do
dnia 30 sierpnia 2004 r.) umowami zlecenie dla tłumaczy języka niemieckiego i rosyjskiego podczas uroczystych obchodów Dni Ziemi Sztumskiej w dniach 10 – 12 września 2004 r.

2. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się z rozdz. 80110 „Gimnazja” do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 42.600 zł z przeznaczeniem na wkład własny do przygotowywanego wniosku w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (podkomponent B2) na wykonanie częściowej wymiany okien w Szkole Podstawowej w Gościszewie.
W budynku tym stolarka jest silnie wyeksploatowana – okna drewniane, wypaczone o dużej przenikalności cieplnej.
Planowany koszt realizacji w/w zadania - 80.000 zł
w tym:
- środki własne (budżet gminy) - 42.600 zł
- dotacja w ramach PAOW - 30.400 zł
- Stowarzyszenie Nasza Szkoła
w Gościszewie - 7.000 złZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 82/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:826
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-10-01 12:25:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-01 11:46:13