Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr. 116 /2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.
Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w IV kwartale 2005 r. określonych w punktach 8, 14- wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.
Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zmiany w harmonogramie wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005 roku dokonuje się w dziale:
- 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" o kwotę 19.389 zł z przeznaczeniem na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz obsługę informatyczną w związku z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.,
- 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85295 „Pozostała działalność" o kwotę 42.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących".

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej