Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządenie nr 93/2003
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 20 sierpnia 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ofertowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi gm. Sztum.

Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 8 ust. 1 i 4 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku

Zarządzam co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego, ofertowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej (część działki nr 69/9 o pow. 0,61 ha) położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gm. Sztum wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Powołuję Komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Joachim Majewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasilewska – Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek: Elżbieta Oblotzka – Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego, ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy

z up.
Alicja Podlewska
z-ca Burmistrza

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1038
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2003-12-19 12:47:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-19 12:42:06