Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 116/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 listopada 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w IV kwartale 2004 r. określonych w punktach 7, 9, 14, 16 i 18 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
U z a s a d n i e n i e:

I. Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na IV kwartał
2004 roku dokonuje się w dziale:
- 750 „Administracja publiczna” rozdz.:
a) 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 9.000 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z rozbudową komputerów, zakupem kserokopiarki i materiałów biurowych do USC,
b) 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci komputerowej,
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” o kwotę 7.020 zł w celu sfinansowania wydatków majątkowych związanych z zakupem zwijaka do agregatu wysokociśnieniowego,
- 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” o kwotę
27.000 zł z przeznaczeniem na posiłki w związku z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB.I – 3011/D/124/2004 z dnia 15.11.2004 r.
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz.:
a) 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 17.481 zł w celu sfinansowania wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych m. in. na zainstalowanie piezometria, badanie wód, monitoring w obrębie składowiska odpadów, a także o kwotę 12.200 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. ciągnika gąsienicowego SLG,
b) 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 6.000 zł na wykonanie tablic informacyjno – dydaktycznych, a także oznaczenie przebiegu tras
w ramach zadania „Utworzenie ścieżki przyrodniczo – historycznie – dydaktycznej Trasa piesza Trasa rowerowa”.
- 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”
o kwotę 9.000 zł w związku z planowanym zakupem dresów dla zawodników sportowych jako nagrody za osiągnięcia sportowe.

II. Dokonuje się przeniesień wydatków w harmonogramie na IV kwartał 2004 r.
w dz. 852 „Pomoc społeczna” z rozdz. 85214 „„Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” do rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 4.700 zł w celu zabezpieczenia wydatków bieżących.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 116/2004

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:859
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2004-12-01 13:16:57
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-01 13:11:01