Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 98/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03 września 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4, § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu , terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr:

  • 3 mieszczącego się w budynku nr 6 A w Sztumie przy ul. Reja , o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 29.494,00 zł.
  • 7 mieszczącego się w budynku nr 7 w Sztumie przy ul. Lipowej, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 54.300,00 zł,
  • 4 mieszczącego się w budynku nr 20 w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego , o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 50.875,00 zł,

wytypowanych do sprzedaży Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku, powołuje komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Waldemar Fierek – Członek Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasilewska – Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor