Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 118/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 8 grudnia 2004 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy
w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.772.930 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.623.773 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między
rozdziałami i paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna”, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do dz. 926 „Kultura fizyczna i sport ”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o porozumienie zwiększające plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 4.000 zł zawarte z Ministerstwem Kultury z dnia
29 listopada 2004 r. na realizację programu pn. „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”, którego wykonawcą będzie Biblioteka Publiczna w Sztumie.

II. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w dziale:
1) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 4.900 zł w celu sfinansowania zakupu kserokopiarki (3.450 zł) oraz zwiększonym zakresem prac remontowych zgodnie z protokołem konieczności (1.450 zł) ,
2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 500 zł w celu sfinansowania wydatków na energię elektryczną i wodę,
3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz.:
a) 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 2.980 zł w celu sfinansowania zakupu pojemników i koszy do segregacji odpadów,
b) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 4.238 zł w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic,
c) 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 150 zł na sfinansowanie utrzymania i obserwacji psa w lecznicy dla zwierząt.

III. Przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej dokonuje się do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury sportowej Sztumu poprzez remont budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim” w kwocie 21.000 zł
i przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlano-montażowych, które poprawią funkcjonal-ność obiektu i ułatwią utrzymanie go w czystości.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 118/2004

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:820
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2004-12-14 09:25:22
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-14 09:23:52