Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 88/2003
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 08 sierpnia 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 22.488.532 zł

 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 24.321.656 zł

 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 ”Edukacyjna opieka wychowawcza”

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy

Z up.
Alicja Podlewska
z-ca Burmistrza


Uzasadnienie:

 1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o:

  1. pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Finansów i Budżetu Nr. FB.I – 3011/D/97/2003 z dnia 4 sierpnia 2003 r. zwiększające plany dotacji celowej o kwotę 105.435 zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w trzecim kwartale 2003 r.
  2. porozumienie zawarte 3 lipca 2003 r. z Powiatem Sztumskim w sprawie remontu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum przyznające dotację celową w kwocie 5.000 zł na remont chodnika przy ul. Chełmińskiej w Sztumie na odcinku od ul. Lipowej do budynku przychodni.

 2. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w dziale:

  • - 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziałach:
   a) 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 4.400 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej i wody w SP Gościszewo i SP Piekło
   b) 80104 „Przedszkola” o kwotę 2.600 zł w celu sfinansowania nadgodzin oddziału przedszkolnego w SP w Nowej Wsi
   c) 80110 „Gimnazja” o kwotę 800 zł w celu zabezpieczenia wydatków na podróże służbowe krajowe

  W powyższych rozdziałach dokonuje się również zwiększenia planu wydatków na odpis na ZFŚ Socjalnych w łącznej kwocie 19.900 zł

  • - 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziałach:
   a) 85401 „Świetlice szkole” o kwotę 820 zł
   b) 85404 „Przedszkola” o kwotę 2.800 zł
   w celu sfinansowania odpisu na ZFŚ Socjalnych


Według nowej interpretacji art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela zawartej w Uchwale Nr 418/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, stwierdza się, że dodatkowe wynagrodzenie roczne wynika ze stosunku pracy. Wchodzi ono zatem w skład pojęcia „wynagrodzenia” stanowiąc tym samym część składową podstawy wymiaru odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli.
Uwzględniając powyższe fakty niezbędne jest zwiększenie odpisów na w/w fundusz w wysokości 6,5% od wynagrodzenia rocznego nauczycieli.
Skorygowano również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników obsługi i administracji do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.