Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 69/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 13 lipca 2004 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami oraz
z rezerwy budżetowej na 2004 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy
w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w dziale 750 „Administracja publiczna” i 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”,

2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej
do działu 750 „Administracja publiczna”.Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:


1. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale:
- 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 6.600 zł w celu zwiększenia wydatków na Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z upływem okresu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zatrudnionego pracownika co powoduje wzrost w/w wpłat,
- 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. „Wybory do Parlamentu Europejskiego” o kwotę 1.117 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami dotyczącymi wyposażenia lokali Obwodowych Komisji Wyborczych i ich obsługą.

2. Przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 15.000 zł dokonuje się w celu sfinansowania wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego dla potrzeb urzędu.

Załączniki Zarządzeń Burmistrza dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:851
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-08-30 14:00:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-16 13:41:43