Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 51/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 10 kwietnia 2003 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Na podstawie § 1 uchwały nr 10.2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie powołania osób do składu Komisji na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowych zarządzam, co następuje:

§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie utwardzenia placu i budowę części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie przy ul. Reja 15 powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

  1. Przewodniczący: Zbigniew Tchórzewski
  2. Członek: Elżbieta Bielecka
  3. Marcin Baźmierowski
  4. Teresa Nowak

§ 2


  1. Postępowanie wszczęto dnia 19 lutego 2003 roku na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG w Sztumie – Zbigniewa Tchórzewskiego.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2003 roku o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, pok. 39

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.