Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 123/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 października 2003 roku


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za lokal użytkowy położony w Sztumie przy Placu Wolności 22b/15 oraz za udział do gruntu oddawany w użytkowanie wieczyste wytypowany do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie § 3 pkt 3 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 90 poz. 2603 z dnia 23 listopada 2001 roku zmienionej
Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 39 poz. 902 z dnia 14 czerwca 2002 roku, oraz Zarządzenia nr 113/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 01 października 2003 roku w sprawie wytypowania lokalu użytkowego do sprzedaży i ustalenia formy zbycia udziału do gruntu,

Zarządzam, co następuje:

§ 1


  1. ustalam cenę wywoławczą za lokal użytkowy w wysokości 63958 zł
  2. ustalam cenę wywoławczą za udział 0,022 części do działki nr 603 oddawany w użytkowanie wieczyste, w wysokości 608 zł.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor