Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ZARZĄDZENIE Nr 5/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 21 stycznia 2005r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Na podstawie art. 33 ust. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1


W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 7 :
1) w ust. 5 lit. b w pozycji ,, stanowisko do spraw komunikacji społecznej’’ dopisuje się wyrazy – ,, i promocji gminy’’.
2) w ust. 5 lit.d w pozycji: ,, stanowisko do spraw wojskowych , kancelarii tajnej i przeciwdziałania alkoholizmowi – SO I’’ skreśla się wyrazy – ,, i przeciwdziałania alkoholizmowi’’- a w to miejsce wpisuje się wyrazy-,, pełnomocnik Burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych’’.
3) w ust. 5 skreśla się lit.e
4) w ust. 5 lit.f otrzymuje nowe brzmienie: Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
a. Kierownik Referatu – RP I
b. Zastępca Kierownika Referatu – GN I
c. stanowisko do spraw strategii, rozwoju, planowania przestrzennego, warunków lokalizacyjnych i budownictwa – RP II
d. stanowisko do spraw zamówień publicznych – RP III
e. stanowisko do spraw inwestycji gminnych – RP IV
f. stanowisko do spraw sprzedaży nieruchomości – GN II
g. stanowisko do spraw podziałów geodezyjnych , scaleń i wywłaszczeń – GN III
h. stanowisko do spraw dzierżaw i praw rzeczowych – GN IV
i. stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami – GN V
j. stanowisko do spraw lokalowych – GL I
k. stanowisko do spraw dodatków mieszkaniowych – GL II

5) w ust. 5 lit. g – w pozycji : stanowisko do spraw pozyskiwania środków pomocowych , promocji i współpracy z zagranicą skreśla się słowo „promocji” oraz skreśla się ostatnią pozycję w brzmieniu : stanowisko do spraw obsługi Gminnego Centrum Informacji dla Bezrobotnych ( zatrudnienie czasowe – 1 rok).
6) w ust.6 pkt.3 po wyrazach „ ochrony przeciwpożarowej” dopisuje się wyrazy „oraz pełnomocnikiem Burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
2. Po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
1. Burmistrz, w zależności od potrzeb, zwołuje posiedzenie zwane ,, kolegium Burmistrza’’, w którym uczestniczą : Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik gminy oraz kierownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Na kolegium omawiane są bieżące zadania w zakresie zarządu majątkiem gminy oraz podejmowane zarządzenia Burmistrza’’.
3. W § 20 w ust. 2 skreśla się pkt.2, a pkt.3 otrzymuje brzmienie : Referat
Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
4. W § 21 w ust.3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie „ Referat Gospodarki
Komunalnej i Spraw Obywatelskich”.
5. W § 22 ust. 2 dopisuje się pkt. 9 w brzmieniu : „ nadzoruje sprawy z
zakresu promocji gminy”.
6. W § 25:
1) w pkt.1 dopisuje się ppkt.31 w brzmieniu: ,, prowadzenie spraw
związanych z promocją gminy’’,
2) skreśla się pkt. 4 pt.: ,, W Referacie Gospodarki Nieruchomościami realizowane są nw. sprawy’’ , a jego wszystkie podpunkty dopisuje się jako kolejne w pkt. 5
3) w pkt.6 skreśla się ppkt.7 w brzmieniu : ,, prowadzenie spraw związanych z promocją gminy’’.
7. W załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego wprowadza się
następujące zmiany:
1) w Referacie Ogólno-Organizacyjnym przy pozycji stanowiska do
spraw komunikacji społecznej, dopisuje się wyrazy „ i promocji
gminy”,
2) w Zespole do spraw Integracji Europejskiej, Programów Pomocowych
i Organizacji Pozarządowych skreśla się słowo „ promocji”
3) wykreśla się pozycję „radca prawny”
4) wykreśla się pozycję „ Referat Gospodarki Nieruchomościami”
5) pozycja „ Referat Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego”
otrzymuje brzmienie:
„ Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami”
b. Kierownik Referatu – RP I
c. Zastępca Kierownika Referatu – GN I
d. stanowisko do spraw strategii, rozwoju, planowania przestrzennego, warunków lokalizacyjnych i budownictwa – RP II
e. stanowisko do spraw zamówień publicznych – RP III
f. stanowisko do spraw inwestycji gminnych – RP IV
g. stanowisko do spraw sprzedaży nieruchomości – GN II
h. stanowisko do spraw podziałów geodezyjnych , scaleń i wywłaszczeń – GN III
i. stanowisko do spraw dzierżaw i praw rzeczowych – GN IV
j. stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami – GN V
k. stanowisko do spraw lokalowych – GL I
l. stanowisko do spraw dodatków mieszkaniowych – GL II

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia , z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4; ust. 3 , ust. 4 pkt. 2, ust. 7 pkt. 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 31 stycznia 2005 roku.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor