Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 42/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 marca 2003 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w 2003 roku.


Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 600 "Transport i łączność", w dziale 750 \'Administracja publiczna", w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" i w dziale 851 "Ochrona zdrowia".

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się:

- w dziale 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 35.000 zł w celu dostosowania bieżących wydatków do porozumień Nr 1 i 6, które zostaną zawarte ze Starostwem Powiatowym w Sztumie,

- w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziałach:
a) 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 1.800 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia badań kontrolnych pracowników UMiG oraz kierowców OSP,
b) 75047 "Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych" o kwotę 188 zł w celu sfinansowania składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w związku z zatrudnieniem na umowę-zlecenie pracownika Urzędu roznoszącego decyzje podatkowe po godzinach pracy,

- w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż Miejska" o kwotę 100 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia badań kontrolnych pracowników Straży Miejskiej,

- w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 311 zł w celu sfinansowania składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem prawnika na umowę-zlecenie.

TABELA