Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie


 Zarządzenie nr 49/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 02 kwietnia 2003 roku


w sprawie rozłożenia na raty spłaty zaległego czynszu dzierżawnego oraz umorzenia odsetek od należności z tytułu czynszu dzierżawnego za wydzierżawione pomieszczenia świetlicy OSP w Postolinie.


Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 uchwały nr XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, po rozpatrzeniu wniosku Pani Doroty Maksymiec zam. Grodziec gm. Prabuty zarządza, co następuje:
§ 1

  1. Zezwala się na spłatę zaległego czynszu dzierżawnego w wysokości 3.290,60,-zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 60/100) w trzech ratach w następujących terminach:- I rata w wysokości 1.110,60,-zł płatna do 30 kwietnia 2003 roku- II rata w wysokości 1.090,-zł płatna do 31 maja 2003 roku- III rata w wysokości 1.090,-zł płatna do 30 czerwca 2003 roku
  2. Umarza się odsetki w kwocie 186,90,-zł (słownie sto osiemdziesiąt sześć złotych 90/100) od należności z tytułu czynszu dzierżawnego za wydzierżawione pomieszczenia świetlicy OSP w Postolinie dla Pani Doroty Maksymiec.
  3. Umorzenie będzie skuteczne tylko w przypadku terminowych spłat rat, o których mowa w ust. 1 oraz należności bieżących.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Sztum.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1010
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-13 13:08:54
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-13 12:52:56