Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 107/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 12 listopada 2004 roku


w sprawie projektu budżetu Gminy Sztum na 2005 rok i przyjęcia informacji
o stanie mienia gminnego na dzień 30 września 2004 r.

Na podstawie art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) w związku z art. 119, 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2005 rok w kwotach:
1. Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji w kwocie 26.420.493 zł
2. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 30.008.604 zł

Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok wraz z załącznikami w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2004 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informację o stanie mienia komunalnego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
i Radzie Miejskiej w Sztumie.
§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2005 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załączniki do Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy nr107/2004