Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Nr 7/2005
z dnia 31 stycznia 2005 r.w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia części należności pieniężnej z tytułu opłat czynszu dzierżawnego i kosztów procesu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1, § 5 i § 6 ust. 1 Uchwały nr XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów dotego uprawnionych
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, po rozpatrzeniu wniosku (Dane usunięto ze względu na obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oryginalny dokument jest dostępny w Biurze Rady Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie) zarządza, co następuje:


§ 11) Należność główną w kwocie 16.815,94 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset piętnaście złotych 94/100) rozłożyć na 12 rat płatnych następująco:
- pierwsza rata do 07.02.2005 r. w wysokości 13.000,00 zł
- druga rata do 25.02.2005 r. w wysokości 355,94 zł
- pozostałe raty od marca 2005 roku do grudnia 2005 roku płatne do 25 każdego miesiąca w wysokości po 346,00 zł
2) Koszty dochodzenia należności w wysokości 2.652,50 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote 50/100) rozłożyć na 10 rat płatnych następująco:
- pierwsza rata w wysokości 267,50 zł płatna do 25 stycznia 2006 roku
- pozostałe raty od lutego 2006 roku do października 2006 roku płatne do 25 każdego miesiąca w wysokości po 265,00 zł
3) Umorzyć odsetki w kwocie 14.806,40 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset sześć złotych 40/100).
4) Od należności rozłożonej na raty nie pobiera się odsetek za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty każdej raty określonej w § 1 ust. 1 i 2.
5) Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości którejkolwiek z rat ustalonych w § 1 ust. 1 i 2, Zarządzenie traci moc, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od należności głównej i ubocznej liczonymi od dnia wymagalności do dnia spłaty.


§ 2Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Sztum.


§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:
Pani (Dane usunięto ze względu na obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oryginalny dokument jest dostępny w Biurze Rady Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie) złożyła wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o rozłożenie należności głównej i kosztów procesu na raty oraz umorzenie odsetek.
W/w była dzierżawcą działki nr 114 o powierzchni 9.675 m2 przeznaczonej na eksploatację piasku położonej w obrębie Sztumskie Pole. Umowa dzierżawy była zawarta na okres 3 lat tj. od dnia 18.08.1997 r. do dnia 30.08.2000 r. Zgodnie z warunkami umowy, dzierżawca zobowiązany był do opłacania czynszu dzierżawnego płatnego w czterech ratach. Trzy raty zostały uiszczone, natomiast do zapłaty pozostała jeszcze czwarta rata w wysokości 16.815,94 zł zasądzona Wyrokiem Sądu Rejonowego w Malborku I Wydział Cywilny z dnia 19 czerwca 2001 r. Sygn. akt. I C 99/01.
Z protokołu spisanego przez Komornika Sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Kancelaria Komornicza w Sztumie spisanego w dniu 13.01.2001 r., 13.12.2002 r. i 02.12.2004 r. wynika, że dłużniczka nie pracuje, bez prawa zasiłku dla bezrobotnych, utrzymuje się tylko z pomocy rodziny i świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 420,00 zł miesięcznie otrzymywanego z MGOPS. Ma na utrzymaniu dziecko specjalnej troski w wieku 24 lat, które posiada I grupę inwalidzką. Postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne.

Zgodnie z wnioskiem Pani (Dane usunięto ze względu na obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oryginalny dokument jest dostępny w Biurze Rady Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie) zobowiązała się do uregulowania zaległości powstałych z tytułu czynszu dzierżawnego- pierwszą ratę w kwocie 13.000,00 zł, zaś pozostałe płatne w ratach miesięcznych uzgodnionych między stronami.

Biorąc pod uwagę powyższe, pozytywnie opiniuję wniosek o rozłożenie zadłużenia z tytułu czynszu dzierżawnego na raty oraz umorzenia odsetek.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborWersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:918
Treść wprowadził(a): Kowalewski Michał, 2005-02-04 12:22:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-02-04 11:25:35