Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 63/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 czerwca 2005 rokuw sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/219/2005 z dnia 11 czerwca 2005 roku.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/219/2005 z dnia 11 czerwca 2005 r.
I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale:
1. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
o kwotę 76.412 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zrealizowane z wydatków niewygasających 2004 r. usługi remontowe tj. wymianę okien w SP
w Gościszewie ( 29.302 zł) i remont SP w Nowej Wsi ( 47.110 zł),
2. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.:
a) 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 50.000 zł ze środków na wydatki niewygasające 2004 r., których termin realizacji minął 30.04.2005 r.,
b) 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi” o kwotę 55.000 zł ze środków na wydatki niewygasające 2004 r., których termin realizacji minął 31.03.2005 r. ( trzykrotnie unieważniono przetarg na zakup ciągnika)

II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale:
1. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” o kwotę 5.500 zł na wydatki związane z zakupem materiałów na remont dachu w remizie OSP Biała Góra,

2. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
o kwotę 5.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych ( kamery cyfrowej, aparatu cyfrowego i kina domowego) dla SP Nr 2 w Sztumie z okazji je 50- lecia,

3. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.:
a) 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Domańskiego
w Sztumie” o kwotę 58.000 zł w celu sfinansowania wykonanych prac. Zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 8.000 zł umożliwi technicznie i ekonomicznie prawidłowe rozwiązanie odbioru ścieków z części terenu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Domańskiego. Poprzednie rozwiązanie odbioru ścieków powodowałoby bardzo duże obciążenie finansowe właścicieli nieruchomości kosztami przyłącza
i przeróbek wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,
b) 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi” o kwotę 62.000 zł na dotację celową dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne tj. zakupu mikrociągnika z osprzętem , odkurzacza uniwersalnego między innymi do usuwania psich odchodów wraz z wózkiem do transportu oraz kosiarki .

III. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami
i zadaniami inwestycyjnymi w dziale:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi” kwotę 270.000 zł przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wodociągów wiejskich- wodociąg Gronajny część Północna” na zadnie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągów wiejskich Gościszewo kolonia część zachodnia”. Powyższa zmiana spowodowana jest zwiększeniem kosztów inwestycji ( według kosztorysu inwestorskiego) względem pierwotnie oszacowanej wartości w/w zadań. Kwotę 420.000 zł przeznacza się na roboty budowlane 410.000 zł i na koszty inspektora nadzoru 10.000 zł,

2. 750 „Administracja publiczna” z rozdz. 75095 „Pozostała działalność”
do rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 21.000 zł,

3. 801 „Oświata i wychowanie” z rozdz. 80104 „Przedszkola” do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę
45.640 zł (dotyczy SP w Nowej Wsi).
Zmiany w działach 750 „Administracja publiczna” i 801 „Oświata
i wychowanie” dokonuje w związku z ogłoszoną 29 kwietnia 2005 r. zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które wprowadziło nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej (75075„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” i 80103 „Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych”).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 63/2005 z dnia 15 czerwca 2005r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:889
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-07-13 07:42:44
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-07-13 07:38:51