Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nr 135/2003
z dnia 3 grudnia 2003 roku


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie § 15 ust.1 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr X / 49 /2003 z dnia 29 maja 2003 r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 14.sierpnia 2003r Nr 96 poz.1698/, oraz na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r Dz .U. 142 poz.1591 ze zmianami/

§ 1


Powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

  • Andrzej Dziąbkowski
    Eugeniusz Rumiński
    Mirosława Szpalerska
    Lucyna Burczyk
    Zofia Kusztal

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor