Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 43/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 25 kwietnia 2005 rokuw sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w II kwartale 2005 r. określonych w punkcie 1, 3 i 7 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborU z a s a d n i e n i e:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005 r. dokonuje się w dziale:
- 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” kwotę 3.988 zł celem zabezpieczenia wydatków na opracowanie następujących kosztorysów:
a) kosztorys na adaptację 1 pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę
w miejscowości Czernin na kwotę 2.000 zł brutto,
b) kosztorys na budowę boiska sportowego i adaptację pomieszczeń na szatnię w miejscowości Postolin na kwotę 1.600 zł brutto,
c) kosztorys na budowę placu zabaw, boiska sportowego i miejsc wypoczynku w miejscowości Biała Góra na kwotę 388 zł brutto,
Kosztorysy zostaną sfinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kultowego”,
- 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych tj.
a) „Budowa wyjazdu z osiedla przy ul. Reja 17 wraz z opracowaniem dokumentacji” – kwota 1.400 zł,
b) „Modernizacja ul. Sienkiewicza przy Posterunku Energetycznym – dokumentacja i roboty budowlane” – kwota 1.600 zł,
- 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę
3.000 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z rozbudową sieci komputerowej, która wpłynie na lepszą obsługę interesantów oraz na łatwiejszy dostęp do informacji.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 43/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 roku