Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 113/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 5 października 2005r.
w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 2 pkt 5 uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005".
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:
§1

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 04 października 2005r. z otwarcia i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2005r. wybiera się następujące oferty realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:


Lp.Nazwa organizacjiNazwa zadaniaWysokość udzielonej dotacji w tyś. zł
1.Klub Sportowy w PostoliniePropagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży2.000zł
2.Klub Piłkarski „Ruch" GościszewoProwadzenie drużyn piłkarskich na terenie sołectwa Gościszewo.800zł


§2

Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do zawiadomienia zainteresowanych organizacji o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert oraz do ogłoszenia informacji w tej sprawie poprzez jej zamieszczenie w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM INFORMUJE
o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2005 r. na terenie miasta i gminy Sztum.

I. Do ogłoszonego w dniu 02.09.2005r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r. złożone zostały następujące oferty:


Nazwa organizacjiNazwa zadaniaKwota wnioskowanej dotacji w złUwagi
Klub Sportowy w PostoliniePropagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży2.000złPrzyjęto do rozpatrzenia
Klub Piłkarski „Ruch" GościszewoProwadzenie drużyn piłkarskich na terenie sołectwa Gościszewo.800złPrzyjęto do rozpatrzenia
II. Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 04 października 2005r. z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Zarządzeniem Nr 113/2005 z dnia 05 października 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji dokonał wyboru oferty:Nazwa organizacjiNazwa zadaniaKwota udzielonej dotacji w zł
Klub Sportowy w PostoliniePropagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży2.000zł
Klub Piłkarski „Ruch" GościszewoProwadzenie drużyn piłkarskich na terenie sołectwa Gościszewo.800zł

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor