Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 62/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 19 maja 2003 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Na podstawie § 1 Uchwały Nr 10/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie powoływania osób do składu Komisji na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowych zarządzam, co następuje:

§ 1


W związku z wszczęciem II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonania utwardzenia placu i budowę części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie przy ul. Reja 15
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

  1. Przewodniczący: Zbigniew Tchórzewski
  2. Członek: Elżbieta Bielecka
  3. Członek: Marcin Baźmierowski
  4. Członek: Teresa Nowak


§ 2


  1. Postępowanie wszczęto dnia 30.04.2003 r. na wniosek Kierownika Ref. Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG w Sztumie.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2003 r. o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, pok. 39.


§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.