Urząd Miasta i Gminy

Wybory ławników 2023

 

 

II NABÓR

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKASĄDU  REJONOWEGO W KWIDZYNIE   w kadencji 2024 – 2027

 

 

Rada Miejska w Sztumie informuje, że przystępuje do wyboru:

 

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie

 

Podstawa prawna :  

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 289, 614, 1030),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr  121, poz. 693 )

 

Termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Sztumie kandydatów na ławników upływa w dniu 31 SIERPNIA 2023 roku.

 

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej w Sztumie po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

 1. Ławnikami nie mogą być:

 

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania  sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 1. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się Radzie Miejskiej w Sztumie w  odniesieniu  do kandydatów zatrudnionych, prowadzących działalność lub mieszkających w Mieście i Gminie Sztum.

 

 1. Wyboru ławników dokona Rada Miejska w Sztumie najpóźniej w październiku 2023 roku.

 

 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

 

 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia, dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

 

 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

           

Uwaga ! 

1. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

2. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

 

 1. Wzory:

 

 1. karty zgłoszenia,
 2. listy osób (50 obywateli) zgłaszających kandydata,
 3. druk zaświadczenia lekarskiego,
 4. oraz oświadczeń

 

 - są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39, piętro III,  pokój 81 (Sekretarz Miasta i Gminy) tel. 55 640 63 20 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.sztum.pl.

 

Informacja o wyborach ławników zamieszczona jest również na stronach internetowych  Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:  www.gov.pl/sprawiedliwosc.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Czesław Oleksiak

 

 1.   Karta zgłoszenia kandydata na ławnika  Szczegóły pliku
  Nazwa: 01_karta_zgloszenia_kandydata_na_ławnika_07.08.pdf
  Opis: 1 karta zgłoszenia kandydata na ławnika 0708
  Utworzono: 2023-08-07 15:12:28
  Data dodania: 2023-08-07 15:13:18
  Autor pliku: MS
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 2.   Zwolnienie z opłaty Szczegóły pliku
  Nazwa: 02a_Zwolnienie z opłaty_07_08.pdf
  Opis: 2a zwolnienie z opłaty 0708
  Utworzono: 2023-08-07 15:13:37
  Data dodania: 2023-08-07 15:14:25
  Autor pliku: MS
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3.   Lista osób zgłaszających kandydata Szczegóły pliku
  Nazwa: 03_Lista_osob_zglaszajacych_kandydata-2_07.08.pdf
  Opis: 3 lista osób zgłaszających kandydata 0708
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-08-07 15:14:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4.   Oświadczenie kandydata na ławnika (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) Szczegóły pliku
  Nazwa: 04_oswiadczenie_kandydata_postepowanie_o_przestepstwo_07_08.pdf
  Opis: 4 oświadczenie kandydata postępowanie o przestępstwo 0708
  Utworzono: 2023-08-07 15:14:46
  Data dodania: 2023-08-07 15:15:34
  Autor pliku: MS
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5.   Oświadczenie kandydata na ławnika (spełnianie wymogów ustawowych) Szczegóły pliku
  Nazwa: 05_oswiadczenie_kandydata_spełnienie_wymogów_ustawowych_07_08.pdf
  Opis: 5 oświadczenie kandydata spełnienie wymogów ustawowych 0708
  Utworzono: 2023-08-07 15:15:28
  Data dodania: 2023-08-07 15:16:19
  Autor pliku: MS
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6.   Oświadczenie kandydata na ławnika (władza rodzicielska)  Szczegóły pliku
  Nazwa: 06_oświadczenie_kandydata_władza_rodzicielska_07_08.pdf
  Opis: 6 oświadczenie kandydata władza rodzicielska 0708
  Utworzono: 2023-08-07 15:16:08
  Data dodania: 2023-08-07 15:16:57
  Autor pliku: MS
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7.   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika Szczegóły pliku
  Nazwa: 07_zaświadczenie_lekarskie_07_08.pdf
  Opis: 7 zaświadczenie lekarskie 0708
  Utworzono: 2023-08-07 15:16:32
  Data dodania: 2023-08-07 15:17:21
  Autor pliku: MS
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8.   Zapytanie o udzielenie informacji o osobie Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_04_02_Zapytanie_o_udzielenie_informacji_o_osobie_druk-KRK_07_08.pdf
  Opis: 8 zapytanie o udzielenie informacji o sobie druk KRK 0708
  Utworzono: 2023-08-07 15:17:11
  Data dodania: 2023-08-07 15:18:00
  Autor pliku: MS
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA SĄDU  REJONOWEGO W KWIDZYNIE w kadencji 2024 – 2027

 

 

Rada Miejska w Sztumie informuje, że przystępuje do wyboru:

 

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie

 

Podstawa prawna :  

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 289, 614, 1030),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr  121, poz. 693 )

 

Termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Sztumie kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2023 roku.

 

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej w Sztumie po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

 1. nie mogą być:

 

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowaniasądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6.  
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 1. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się Radzie Miejskiej w Sztumie wodniesieniudo kandydatów zatrudnionych, prowadzących działalność lub mieszkających w Mieście i Gminie Sztum.

 

 1. Wyboru ławników dokona Rada Miejska w Sztumie najpóźniej w październiku 2023 roku.

 

 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
 1. prezesi właściwych sądów,
 2.  
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

 

 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia, dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

 

 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

           

Uwaga ! 

1. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

2. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

 

 1. karty zgłoszenia,
 2. listy osób (50 obywateli) zgłaszających kandydata,
 3. druk zaświadczenia lekarskiego,
 4. oraz oświadczeń

 

 - są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39, piętro III,  pokój 80 (Sekretarz Miasta i Gminy) tel. 55 640 63 20 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.sztum.pl.

 

Informacja o wyborach ławników zamieszczona jest również na stronach internetowych  Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:  www.gov.pl/sprawiedliwosc .

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Czesław Oleksiak

 

Załączniki:

 1.   Zapytanie o udzielenie informacji o osobie Szczegóły pliku
  Nazwa: 02_Zapytanie o udzielenie informacji o osobie_druk KRK.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-08-02 14:25:54
  Autor pliku: Anna Zawadka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 2.   Warunki wydawania bezpłatnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego kandydatom na ławników Szczegóły pliku
  Nazwa: 02a_Zwolnienie z opłaty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-08-02 14:25:54
  Autor pliku: Anna Zawadka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika  Szczegóły pliku
  Nazwa: 01_karta_zgloszenia_kandydata_na_ławnika.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-08-02 14:25:54
  Autor pliku: Anna Zawadka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądu powszechnego w naborze na kadencję 2016-2019 posiadających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na stałe na terenie gminy dokonującej wyboru  Szczegóły pliku
  Nazwa: 03_Lista_osob_zglaszajacych_kandydata-2.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-08-02 14:25:54
  Autor pliku: Anna Zawadka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 5.   Oświadczenie kandydata na ławnika (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) Szczegóły pliku
  Nazwa: 04_oswiadczenie_kandydata_postepowanie_o_przestepstwo.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-08-02 14:25:54
  Autor pliku: Anna Zawadka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 6.   Oświadczenie kandydata na ławnika (spełnianie wymogów ustawowych) Szczegóły pliku
  Nazwa: 05_oswiadczenie_kandydata_spełnienie_wymogów_ustawowych.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-08-02 14:25:55
  Autor pliku: Anna Zawadka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 7. Oświadczenie kandydata na ławnika (władza rodzicielska)  Szczegóły pliku
  Nazwa: 06_oświadczenie_kandydata_władza_rodzicielska.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-08-02 14:25:55
  Autor pliku: Anna Zawadka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.08 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 8.   Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika Szczegóły pliku
  Nazwa: 07_zaświadczenie_lekarskie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2023-08-02 14:25:55
  Autor pliku: Anna Zawadka
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf