Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 35/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 04 kwietnia 2005 rokuW sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Sztumie obręb 2 w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na parking .


Na podstawie § 3 pkt 1 i 2 i § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/282/2001/ Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 90 poz. 2603 z dnia 23 listopada 2001 z późń. zm.) oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu , terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr XXIX/173/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2004 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży działek oznaczonych numerami 470/1 i 464/21 położonych w obrębie 2 miasta Sztum przy ul. Chełmińskiej w drodze przetargu nieograniczonego i Uchwałą nr XXIX/172/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2004 roku w sprawie obciążenia nieodpłatna służebnością drogi koniecznej działek oznaczonych numerami 464/16 i 464/17 położonych w obrębie 2 miasta Sztum przy ul. Chełmińskiej.
Zarządzam co następuje:

§1


Do przeprowadzenia postępowania przetargowego powołuję komisję w składzie:
1. Przewodniczący: Joachim Majewski - Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Członek : Agnieszka Topolewska - Reksa – Z-ca Kierownika Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
3. Członek :Halina Tymoszuk- Insp. Ref. Inwestycji PP i G Nieruchomościami

§2


Komisja przetargowa jest zobowiązana przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor