Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

<2020-2014> 


03.09.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - RI.271.23.2020 - „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (03.09.2020 r.)
 2. SIWZ (03.09.2020 r.)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (03.09.2020 r.)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (03.09.2020 r.)
  - klauzula informacyjna RODO (03.09.2020 r.)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (03.09.2020 r.)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (03.09.2020 r.)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (03.09.2020 r.)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (03.09.2020 r.)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (03.09.2020 r.)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (03.09.2020 r.)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.09.2020 r.)
 12. Zmiana SIWZ 1 (14.09.2020 r.)
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (14.09.2020 r.)
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.09.2020 r.)
 15. Zmiana SIWZ 2 (18.09.2020 r.)
 16. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (18.09.2020 r.)
  - załącznik nr 1 do wyjaśnień – rysunek E-3
  - załącznik nr 2 do wyjaśnień – rysunek E-6
 17. Informacja z otwarcia ofert (25.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_09_25_Informacja z otwarcia ofert.pdf
  Opis: Informacja z otwarcia ofert (25.09.2020 r.)
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-25 14:07:38
  Autor pliku: Malwina Wiśniewska
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

 


29.07.2020 r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – GKiB.271.23.2020 -„ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (29.07.2020 r.)
 2. SIWZ (29.07.2020 r.),
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (29.07.2020 r.),
  1)    Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia,
  2)    Załącznik nr 2 do umowy – zawiadomienia,
  3)    Załącznik nr 3 do umowy – formularz cenowy,
  4)    Klauzula informacyjna.
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (29.07.2020 r.),
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ - z możliwością wykorzystania narzędzia ESPD - (29.07.2020 r.),
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ - z możliwością wykorzystania wersji edytowalnej - (29.07.2020 r.),
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (29.07.2020 r.),
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (29.07.2020 r.),
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług (29.07.2020 r.),
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (29.07.2020 r.),
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (29.07.2020 r.),
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego (29.07.2020 r.),
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp (29.07.2020 r.),
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp (29.07.2020 r.),
 15. Załącznik nr 13 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (29.07.2020 r.),
 16. Załącznik nr 14 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny (29.07.2020 r.),
 17. Informacja z otwarcia ofert 31.08.2020
 18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 11.09.2020
   

2020_07_22_ logo

22.07.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - RI.271.21.2020 -„Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania budżetowego „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (22.07.2020 r.)
 2. SIWZ (22.07.2020 r.)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – PFU (22.07.2020 r.)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (22.07.2020 r.) - NIEAKTUALNE
  4.1. Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia wykonania tablic informacyjno-pamiątkowych oraz naklejek informacyjnych (22.07.2020 r.)
  4.2. Załącznik nr 2 do umowy – klauzula umowna (22.07.2020 r.)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (22.07.2020 r.)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (22.07.2020 r.)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (22.07.2020 r.)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (22.07.2020 r.)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (22.07.2020 r.)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (22.07.2020 r.)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny (22.07.2020 r.)
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.07.2020 r.)
 13. Zmiana SIWZ 1 (24.07.2020 r.)
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.08.2020 r.)
 15. Zmiana SIWZ 2 (04.08.2020 r.)
 16. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (04.08.2020 r.)
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.08.2020 r.)
 18. Zmiana SIWZ 3 (10.08.2020 r.)
 19. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (10.08.2020 r.)
 20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_19_Ogloszenie o zmianie ogloszenia 4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-19 13:37:59
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 21. Zmiana SIWZ 4 (19.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_19_Zmiana SIWZ 4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-19 13:38:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 22. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 (19.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_19_Wyjasnienia do tresci SIWZ 3.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-19 13:38:17
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.18 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 23. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy – AKTUALNY (19.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_19_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_projekt umowy_AKTUALNY.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-19 13:38:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 5.21 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 24. Orientacyjny rzut dachu sali w Gościszewie (19.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_19_orientacyjny rzut dachu sali w Gościszewie.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-19 13:38:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.31 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_21_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-21 10:20:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 26. Zmiana SIWZ 5 (21.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_21_Zmiana SIWZ 5.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-21 10:20:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.37 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 27. Wyjaśnienia do treści SIWZ 4 (21.08.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_21_Wyjasnienia do tresci SIWZ 4.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-21 10:20:09
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 28. Informacja z otwarcia ofert 31.08.2020
 29. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.09.2020 r.)
 30. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_09_24_II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - wybór oferty bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-24 15:25:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 31. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.09.2020 r.)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_09_24_III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - bip.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-09-24 15:25:48
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

29.06.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - RI.271.22.2020 - „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” Etap II

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (29.06.2020 r.) - pobierz
 2. SIWZ (29.06.2020 r.) - pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (29.06.2020 r.) - pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (29.06.2020 r.) - pobierz NIEAKTUALNE !!!
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (29.06.2020 r.) - pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (29.06.2020 r.) - pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy) (29.06.2020 r.) - pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (29.06.2020 r.) - pobierz
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (29.06.2020 r.) - pobierz
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (29.06.2020 r.) - pobierz
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.07.2020 r.), - pobierz
 12. Zmiana SIWZ 1 (13.07.2020 r.), - pobierz
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (13.07.2020 r.), - pobierz
 14. Projekt umowy – AKTUALNY (13.07.2020 r.). - pobierz
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (17.07.2020 r.), - pobierz
 16. Zmiana SIWZ 2 (17.07.2020 r.), - pobierz
 17. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (17.07.2020 r.), - pobierz
 18. Informacja z otwarcia ofert (28.07.2020 r. ) - pobierz
 19. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020_08_26_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-08-26 10:33:39
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

25.06.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY – GKiB.271.18.2020 - „Dostawa średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP w Postolinie”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (25.06.2020 r.) - pobierz
 2. SIWZ (25.06.2020 r.) - pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (25.06.2020 r.) - pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (25.06.2020 r.) - pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (25.06.2020 r.) - pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (25.06.2020 r.) - pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (25.06.2020 r.) - pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (25.06.2020 r.) - pobierz
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz dostaw (25.06.2020 r.) - pobierz
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.06.2020 r.), - pobierz
 11. Zmiana SIWZ 1 (30.06.2020 r.), - pobierz
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (30.06.2020 r.). - pobierz
 13. Informacja z otwarcia ofert (06.07.2020 r.) - pobierz
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.08.2020 r.) - pobierz

18.06.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – GKiB.271.20.2020 -„Modernizacja drogi gminnej nr 218508G Koniecwałd – Kępina z zastosowaniem płyt Yumbo”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (18.06.2020 r.), - pobierz
 2. SIWZ (18.06.2020 r.), - pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (18.06.2020 r.), - pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (18.06.2020 r.), - pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (18.06.2020 r.), - pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (18.06.2020 r.), - pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (18.06.2020 r.), - pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (18.06.2020 r.), - pobierz
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (18.06.2020 r.), - pobierz
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (18.06.2020 r.), - pobierz
 11. Informacja z otwarcia ofert (07.07.2020 r.) - pobierz
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.07.2020 r.) - pobierz

18.06.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – RI.271.19.2020 - „Wykonanie chodnika na działce 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania budżetowego Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (18.06.2020 r.) - pobierz
 2. SIWZ (18.06.2020 r.) - pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (18.06.2020 r.) - pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (18.06.2020 r.) - pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (18.06.2020 r.) - pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (18.06.2020 r.) - pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (18.06.2020 r.) - pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (18.06.2020 r.) - pobierz
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (18.06.2020 r.) - pobierz
 10. Informacja z otwarcia ofert (03.07.2020 r.)  - pobierz
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.07.2020 r.) - pobierz

09.06.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI – GKiB.271.17.2020 -„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z PROWADZENIEM PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH”

 1. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (09.06.2020 r.), - pobierz
 2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (09.06.2020 r.), - pobierz
 3. Załącznik nr 1 do informacji tj. projekt umowy wraz z OPZ (09.06.2020 r.), - pobierz
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia (26.06.2020 r.) - pobierz
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do Dz.U.U.E (26.06.2020 r.).

27.05.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – GKiB.271.16.2020 -„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt YOUMBO na terenie gminy Sztum”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (27.05.2020 r.) - pobierz
 2. SIWZ (27.05.2020 r.) - pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (27.05.2020 r.) - pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (27.05.2020 r.) - pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (27.05.2020 r.) - pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania (27.05.2020 r.) - pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (27.05.2020 r.) - pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (27.05.2020 r.) - pobierz
 9. Informacja z otwarcia ofert (04.06.2020 r.) - pobierz
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.06.2020 r.) - pobierz

22.05.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – GKiB.271.15.2020 -„Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt YOUMBO na terenie gminy Sztum – Część II”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (22.05.2020 r.), - pobierz
 2. SIWZ (22.05.2020 r.), - pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (22.05.2020 r.), - pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (22.05.2020 r.), - pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (22.05.2020 r.), - pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (22.05.2020 r.), - pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (22.05.2020 r.), - pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (22.05.2020 r.), - pobierz
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (22.05.2020 r.), - pobierz
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (22.05.2020 r.), - pobierz
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.06.2020 r.), - pobierz
 12. Zmiana SIWZ 1 (04.06.2020 r.), - pobierz
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (04.06.2020 r.), - pobierz
 14. Załącznik do wyjaśnień – obmiar (04.06.2020 r.). - pobierz
 15. Informacja z otwarcia ofert (16.06.2020 r.). - pobierz
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.07.2020 r.) - pobierz

21.05.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI – GKiB.271.12.2020 -„UTRZYMANIE (administrowanie) PLAŻY MIEJSKIEJ W SZTUMIE”

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (21.05.2020 r.), - pobierz
 2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (21.05.2020 r.), - pobierz
 3. Załącznik nr 1 do informacji – projekt umowy (21.05.2020 r.). - pobierz
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia (22.06.2020 r.) - pobierz
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (22.06.2020 r.). - pobierz

20.05.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - RI.271.14.2020 - „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” - Etap II

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (20.05.2020 r.), - pobierz
 2. SIWZ (20.05.2020 r.), - pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (20.05.2020 r.), - pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (20.05.2020 r.), - pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (20.05.2020 r.), - pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (20.05.2020 r.), - pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy) (20.05.2020 r.), - pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (20.05.2020 r.), - pobierz
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (20.05.2020 r.), - pobierz
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (20.05.2020 r.), - pobierz
 11.  Informacja z otwarcia ofert - pobierz
 12.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (23.06.2020 r.) - pobierz

13.05.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  – USŁUGI – GKiB.271.13.2020 - „ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM W TYM ODPADÓW ZEBRANYCH W PSZOK”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu. (13.05.2020 r.) - pobierz
 2. SIWZ. (13.05.2020 r.) - pobierz NIEAKTUALNE !!!
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy. (13.05.2020 r.) - pobierz NIEAKTUALNE !!!
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. (13.05.2020 r.) - pobierz NIEAKTUALNE !!!
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy. (13.05.2020 r.) - pobierz NIEAKTUALNE !!!
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ (z możliwością wykorzystania narzędzia ESPD). (13.05.2020 r.) - pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ (z możliwością wykorzystania wersji edytowalnej). (13.05.2020 r.) - pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy). (13.05.2020 r.) - pobierz
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (13.05.2020 r.) - pobierz
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności. (13.05.2020 r.) - pobierz
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego. (13.05.2020 r.) - pobierz
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny. (13.05.2020 r.) - pobierz
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.05.2020 r.) - pobierz
 14. Zmiana SIWZ 1 (18.05.2020 r) - pobierz – AKTUALNA !!!
 15. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy. (18.05.2020 r.) - pobierz – AKTUALNA !!!
 16. Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. (18.05.2020 r.) - pobierz – NIEAKTUALNE !!!
 17. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy. (18.05.2020 r.) - pobierz – AKTUALNA !!!
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.06.2020 r.), - pobierz
 19. Zmiana SIWZ 2 (08.06.2020 r.),- pobierz
 20. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (08.06.2020 r.),- pobierz
 21. Załącznik nr 2 do SIWZ i nr 1 do umowy (08.06.2020 r.).- pobierz - AKTUALNE
 22. Informacja z otwarcia ofert (25.06.2020 r.) - pobierz
 23. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (06.07.2020 r.) - pobierz

30.04.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – RI.271.11.2020 - „Wykonanie chodnika na działce 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania budżetowego Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (30.04.2020 r.) - pobierz
 2. SIWZ (30.04.2020 r.) - pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (30.04.2020 r.) - pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (30.04.2020 r.) - pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (30.04.2020 r.) - pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (30.04.2020 r.) - pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (30.04.2020 r.) - pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (30.04.2020 r.) - pobierz
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (30.04.2020 r.) - pobierz
 10. Informacja z otwarcia ofert (18.05.2020 r.). - pobierz
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (21.05.2020 r.) - pobierz

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji związanej z pandemią wirusaSARS-CoV-2 i wysokim ryzykiem zakażenia się nim informuję, że termin
i miejsce składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym pozostaje bez zmian tj. zgodnie z informacjami ujętymi w ogłoszeniach o zamówieniu
i Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia z tym, że:
- otwarcie ofert odbędzie się bez udziału osób spoza Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie. Natomiast mając na względzie art. 86 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo pod adresem strony internetowej  www.sztum.pl/aktualnosci/
- miejsce składania ofert jest taki sam jak w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniu tj. Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum tylko, że nie Informacja Urzędu, a w zorganizowanym punkcie odbioru dokumentów tj. Sala Ślubów (wejście po schodach od zewnątrz budynku przy głównym wejściu do Urzędu).


31.03.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – GKiB.271.9.2020 -„Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt YOUMBO na terenie gminy Sztum – Część I”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (31.03.2020 r.) - pobierz,
 2. SIWZ (31.03.2020 r.) - pobierz,
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (31.03.2020 r.) - pobierz,
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (31.03.2020 r.) - pobierz,
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (31.03.2020 r.) - pobierz,
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (31.03.2020 r.) - pobierz,
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (31.03.2020 r.) - pobierz,
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (31.03.2020 r.) - pobierz,
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (31.03.2020 r.) - pobierz,
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (31.03.2020 r.) - pobierz,
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.04.2020 r.) - pobierz
 12. Zmiana SIWZ 1 (16.04.2020 r.) - pobierz
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (16.04.2020 r.) - pobierz
  - Rysunek nr 2 (16.04.2020 r.) - pobierz
  - Przedmiar (16.04.2020 r.) - pobierz
  - kosztorys ofertowy (16.04.2020 r.) - pobierz
 14. Informacja z otwarcia ofert (27.04.2020 r.) - pobierz
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.05.2020 r.) - pobierz

26.03.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – RI.271.8.2020 - „Wykonanie chodnika na działce 483/2 w Sztumie – Etap I w ramach zadania budżetowego Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych”

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji związanej z pandemią wirusaSARS-CoV-2 i wysokim ryzykiem zakażenia się nim informuję, że termin
i miejsce składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym pozostaje bez zmian tj. zgodnie z informacjami ujętymi w ogłoszeniach o zamówieniu
i Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia z tym, że:
- otwarcie ofert odbędzie się bez udziału osób spoza Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie. Natomiast mając na względzie art. 86 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo pod adresem strony internetowej http://www.sztum.pl/aktualnosci/
- miejsce składania ofert jest taki sam jak w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniu tj. Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum tylko, że nie Informacja Urzędu, a w zorganizowanym punkcie odbioru dokumentów tj. Sala Ślubów (wejście po schodach od zewnątrz budynku przy głównym wejściu do Urzędu).

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (26.03.2020 r.) - pobierz
 2. SIWZ (26.03.2020 r.) - pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa (26.03.2020 r.) - pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy (26.03.2020 r.) - pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy (26.03.2020 r.) - pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 
  (26.03.2020 r.) - pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór zobowiązania  (26.03.2020 r.) - pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (26.03.2020 r.) - pobierz
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób (26.03.2020 r.) - pobierz
 10. Informacja z otwarcia ofert (20.04.2020 r.) - pobierz
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (22.04.2020 r.) - pobierz

06.04.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI – GKiB.271.10.2020 - „Utrzymanie terenów zielonych należących do Miasta i Gminy Sztum polega na wykonywaniu niżej opisanych zadań w roku 2020”

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (06.04.2020 r.) - pobierz
 2. Załacznik nr 1 do informacji tj. projekt umowy (06.04.2020 r.), - pobierz
 3. Załącznik nr 1 do projektu umowy OPZ (06.04.2020 r.) - pobierz
  - załącznik nr 1 do OPZ, - pobierz
  - załącznik nr 2 do OPZ, - pobierz
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia (06.05.2020 r.) - pobierz

 


06.03.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – RI.271.7.2020 - „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji związanej z pandemią wirusa
SARS-CoV-2 i wysokim ryzykiem zakażenia się nim informuję, że termin
i miejsce składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym pozostaje bez zmian tj. zgodnie z informacjami ujętymi w ogłoszeniach o zamówieniu
i Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia z tym, że:
- otwarcie ofert odbędzie się bez udziału osób spoza Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie. Natomiast mając na względzie art. 86 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo pod adresem strony internetowej http://www.sztum.pl/aktualnosci/
- miejsce składania ofert jest taki sam jak w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniu tj. Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum tylko, że nie Informacja Urzędu, a w zorganizowanym punkcie odbioru dokumentów tj. Sala Ślubów (wejście po schodach od zewnątrz budynku przy głównym wejściu do Urzędu).

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (06.03.2020 r). - pobierz
 2. SIWZ (06.03.2020 r). - pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt umowy (06.03.2020 r). - pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (06.03.2020 r). - pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (06.03.2020 r). - pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór zobowiązania (06.03.2020 r). - pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (06.03.2020 r). - pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (06.03.2020 r). - pobierz
 9. Informacja z otwarcia ofert (16.03.2020 r.) - pobierz
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.03.2020 r.) - pobierz

04.03.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI -  OR.271.5.2020 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (04.03.2020 r.) - pobierz
 2. SIWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5 – wersja PDF (04.03.2020 r.) - pobierz
 3. SIWZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5 – wersja edytowalna (04.03.2020 r.) - pobierz
 4. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz mienia (04.03.2020 r.) - pobierz
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.03.2020 r.) - pobierz
 6. Zmiana SIWZ 1 (10.03.2020 r.) - pobierz
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (10.03.2020 r.). - pobierz
 8. Informacja z otwarcia ofert (13.03.2020 r.) - pobierz
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.03.2020 r.) - pobierz

02.03.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI -  RL.271.6.2020 - „Zakładanie, konserwacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na wybranych terenach miasta Sztum na powierzchni około 5.845 m2”

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji związanej z pandemią wirusa
SARS-CoV-2 i wysokim ryzykiem zakażenia się nim informuję, że termin
i sposób składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym pozostaje bez zmian tj. zgodnie z informacjami ujętymi w ogłoszeniach o zamówieniu i Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia z tym, że otwarcie ofert odbędzie się bez udziału osób spoza Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. Natomiast mając na względzie art. 86 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo pod adresem strony internetowej http://www.sztum.pl/aktualnosci/

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (02.03.2020 r.)
 2. SIWZ (02.03.2020 r.)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Działka nr 329/3 obręb II w Sztumie, teren przy ul H. Sienkiewicza (02.03.2020 r.)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Skwerki położone na terenie miasta Sztum - powierzchnia około 1800 m2 (02.03.2020 r.)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Park przy ul. H. Sienkiewicza w Sztumie na działce 212 obręb II w Sztumie (02.03.2020 r.)
  - Załącznik 3 a - DZIAŁKI NR 212 OBRĘB 2-SZTUM część północna INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA z dnia 6.09.2017 (02.03.2020 r.)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Park przy ul. Reja w Sztumie, leżącego na działkach nr 410/411/412 obręb II w Sztumie (02.03.2020 r.)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy (02.03.2020 r.)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy (02.03.2020 r.)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - JEDZ (narzędzie ESPD) (02.03.2020 r.)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - JEDZ (wersji edytowalnej) (02.03.2020 r.)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiązania (02.03.2020 r.)
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (02.03.2020 r.)
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz usług (02.03.2020 r.)
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz narzędzi / sprzętu (02.03.2020 r.)
 15. Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności (02.03.2020 r.)
 16. Załącznik nr 14 do SIWZ - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego (02.03.2020 r.)
 17. Załącznik nr 15 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny (02.03.2020 r.)
 18. Informacja z otwarcia ofert (06.04.2020 r.)
 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.04.2020 r.)

14.02.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE -  RI.271.3.2020 - „Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Sztumie na działce nr 279/228, obręb II miasta Sztum”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (14.02.2020 r.)
 2. SIWZ (14.02.2020 r.)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU (14.02.2020 r.),
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (14.02.2020 r.),
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (14.02.2020 r.),
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (14.02.2020 r.),
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (14.02.2020 r.),
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (14.02.2020 r.),
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (14.02.2020 r.),
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (14.02.2020 r.),
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (26.02.2020 r.),
 12. Zmiana SIWZ 1 (26.02.2020 r.),
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (26.02.2020 r.),
 14. Informacja z otwarcia ofert (04.03.2020 r.)
 15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (20.03.2020 r.)

13.02.2020RL.271.4.2020 - Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż i przechowanie konstrukcji kwietnikowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji związanej z pandemią wirusa
SARS-CoV-2 i wysokim ryzykiem zakażenia się nim informuję, że termin
i sposób składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym pozostaje bez zmian tj. zgodnie z informacjami ujętymi w ogłoszeniach o zamówieniu
i Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia z tym, że otwarcie ofert odbędzie się bez udziału osób spoza Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. Natomiast mając na względzie art. 86 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo pod adresem strony internetowej http://www.sztum.pl/aktualnosci/

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (13.02.2020 r.)
 2. SIWZ (13.02.2020 r.)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (13.02.2020 r.)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (13.02.2020 r.)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (13.02.2020 r.)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ (z możliwością wykorzystania narzędzia ESPD) (13.02.2020 r.)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ (z możliwością wykorzystania wersji edytowalnej) (13.02.2020 r.)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy) (13.02.2020 r.)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (13.02.2020 r.)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług (13.02.2020 r.)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz narzędzi / sprzętu (13.02.2020 r.)
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności (13.02.2020 r.)
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego (13.02.2020 r.)
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny (13.02.2020 r.)
 15. Informacja z otwarcia ofert (17.03.2020 r.)
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.04.2020 r.)

1

12.02.2020 RI.271.2.2020 - Zaprojektuj i wybuduj - przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (12.02.2020 r.)
 2. SIWZ (12.02.2020 r.)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU (12.02.2020 r.)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (12.02.2020 r.)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (12.02.2020 r.)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (12.02.2020 r.)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy) (12.02.2020 r.)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (12.02.2020 r.)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robo (12.02.2020 r.)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (12.02.2020 r.) - NIEAKTUALNE
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (24.02.2020 r.)
 12. Zmiana SIWZ 1 (24.02.2020 r.)
 13. Wyjaśnienia do SIWZ 1 (24.02.2020 r.)
 14. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz osóbAKTUALNY !!! (24.02.2020 r.)
 15. Informacja z otwarcia ofert (02.03.2020 r.)
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.03.2020 r.)

24.01.2020 – RI.271.1.2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ.
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy.
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy).
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót.
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (07.02.2020)
 12. Zmiana SIWZ 1 (07.02.2020)
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (07.02.2020)
 14. Informacja z otwarcia ofert
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.03.2020 r.)

30.10.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo – rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Sztum” nr sprawy GKiB.271.22.2019

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (30.10.2019)
 2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (30.10.2019)
 3. Załącznik nr 1 do Informacji o zamiarze zawarcia umowy – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (30.10.2019)
  a) Załącznik nr 1 do OPZ (30.10.2019)
  b) Załącznik nr 2 do OPZ (30.10.2019)
  c) Załącznik nr 3 do OPZ (30.10.2019)
 4. Załącznik nr 2 do informacji o zamiarze zawarcia umowy – Projekt umowy (30.10.2019)
  a) Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (30.10.2019)
  - Załącznik nr 1 do OPZ (30.10.2019)
  - Załącznik nr 2 do OPZ (30.10.2019)
  - Załącznik nr 3 do OPZ (30.10.2019)
  b) Załącznik nr 2 do umowy – dokument pracy sprzętu (30.10.2019)
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (13.12.2019)
 6. Informacja o udzieleniu zamówienia (13.12.2019)

03.09.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Rewitalizacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Parku przy ul. Reja w Sztumie”, nr sprawy RL.271.21.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (03.09.2019)
 2. SIWZ (03.09.2019)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Opracowanie aranżacji wybranych terenów zielonych w Sztumie (03.09.2019)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (03.09.2019)
  - Załącznik nr 1 do umowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (03.09.2019)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (03.09.2019)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (03.09.2019)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (03.09.2019)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług (03.09.2019)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (03.09.2019)
 11. Informacja z otwarcia ofert (11.09.2019)
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.09.2019)

28.08.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj”, RI.271.20.2019.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (28.08.2019)
 2. SIWZ (28.08.2019)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU (Archiwum zip) (28.08.2019)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (28.08.2019)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (28.08.2019)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (28.08.2019)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (28.08.2019)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (28.08.2019)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (28.08.2019)
 10. Informacja z otwarcia ofert (18.09.2019)
 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.10.2019)

26.07.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj, RI.271.18.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (26.07.2019)
 2. SIWZ (26.07.2019)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU (archiwum Zip - pobierz) (26.07.2019)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (26.07.2019)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (26.07.2019)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (26.07.2019)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (26.07.2019)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (26.07.2019)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (26.07.2019)
 10. Informacja z otwarcia ofert (19.08.2019)
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (20.08.2019)

25.07.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Barcicach wraz z zapewnieniem im opieki podczas transportu w latach szkolnych 2019/2020 – 2020/2021

 1. Ogłoszenie (25.07.2019)
 2. SIWZ (25.07.2019)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (25.07.2019)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ Projekt umowy (25.07.2019)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (25.07.2019)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (25.07.2019)
 7. Zał. nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (25.07.2019)
 8. Zał. nr 6 do SIWZ Wykaz osób (25.07.2019)
 9. Zał. nr 7 do SIWZ Wykaz narzędzi (25.07.2019)
 10. Zał. nr 8 do SIWZ Wykaz usług (25.07.2019)
 11. Zał. nr 9 do SIWZ Zobowiazanie (25.07.2019)
 12. Informacja z otwarcia ofert (02.08.2019)
 13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.08.2019)

17.07.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”, nr sprawy GKiB.271.19.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (17.07.2019)
 2. SIWZ (17.07.2019)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU z załącznikami (Archiwum zip - pobierz) (17.07.2019)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (17.07.2019) NIEAKTUALNY
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (17.07.2019) NIEAKTUALNY
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (17.07.2019)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (17.07.2019)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (17.07.2019)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (17.07.2019)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług (17.07.2019)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób (17.07.2019)
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (07.08.2019)
 13. Zmiana SIWZ 1 (07.08.2019)
 14. Wyjaśnienia do SIWZ 1 (07.08.2019)
 15. Zmiana załącznika nr 2 do SIWZ - projektu umowy  (07.08.2019) AKTUALNY
 16. Zmiana załącznika nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy (07.08.2019) AKTUALNY
 17. Informacja z otwarcia ofert (21.08.2019)
 18. Zawiadomienie o wyborze oferty (09.09.2019)

09.07.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Dokumentacja techniczna pn.: Przebudowa dróg gminnych w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną, nr sprawy RI.271.17.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (09.07.2019)
 2. SIWZ (09.07.2019)
 3. Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Projekt umowy – część I (09.07.2019)
 4. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Projekt umowy – część II (09.07.2019)
 5. Załącznik nr 1.3. do SIWZ - Projekt umowy – część III (09.07.2019)
 6. Załącznik nr 2.1. do SIWZ - Kopia mapy zasadniczej – część I (09.07.2019)
 7. Załącznik nr 2.2. do SIWZ - Kopia mapy zasadniczej – część II (09.07.2019)
 8. Załącznik nr 2.3. do SIWZ - Kopia mapy zasadniczej – część III (09.07.2019)
 9. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wypis i wyrys z MPZP – część I , II i III (09.07.2019)
 10. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy (09.07.2019)
 11. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (09.07.2019)
 12. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania (09.07.2019)
 13. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (09.07.2019)
 14. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (09.07.2019)
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15.07.2019)
 16. Zmiana do treści SIWZ (15.07.2019)
 17. Wyjaśnienia do treści SIWZ (15.07.2019)
 18. Informacja z otwarcia ofert (19.07.2019)
 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.08.2019)

27.06.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Dokumentacja techniczna pn.: Przebudowa dróg gminnych w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”, nr sprawy RI.271.16.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (27.06.2019)
 2. SIWZ (27.06.2019)
 3. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Projekt umowy – część I (27.06.2019)
 4. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Projekt umowy – część II (27.06.2019) NIEAKTUALNY
 5. Załącznik nr 1.3. do SIWZ - Projekt umowy – część III (27.06.2019)
 6. Załącznik nr 2.1. do SIWZ - Kopia mapy zasadniczej – część I (27.06.2019)
 7. Załącznik nr 2.2. do SIWZ - Kopia mapy zasadniczej – część II (27.06.2019)
 8. Załącznik nr 2.3. do SIWZ - Kopia mapy zasadniczej – część III (27.06.2019)
 9. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wypis i wyrys z MPZP – część I , II i III (27.06.2019)
 10. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy (27.06.2019)
 11. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (27.06.2019)
 12. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania (27.06.2019)
 13. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (27.06.2019)
 14. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (27.06.2019)
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.07.2019)
 16. Zmiana SIWZ 1 (02.07.2019)
 17. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - projekt umowy część II (02.07.2019)
 18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część I, część II i część III (03.07.2019)

12.06.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum”, nr sprawy GKiB.271.15.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (12.06.2019)
 2. SIWZ (12.06.2019)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Obmiar (12.06.2019)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (12.06.2019)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (12.06.2019)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (12.06.2019)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (12.06.2019)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (12.06.2019)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (12.06.2019)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (12.06.2019)
 11. Informacja z otwarcia ofert (27.06.2019)
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.07.2019)

05.06.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w latach szkolnych 2019/2020 – 2020/2021

 1. Ogłoszenie (05.06.2019)
 2. SIWZ (05.06.2019)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (05.06.2019)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 1 (05.06.2019)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 2 (05.06.2019)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 3 (05.06.2019)
 7. Zał. nr 5 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 4 (05.06.2019)
 8. Zał. nr 6 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 5 (05.06.2019)
 9. Zał. nr 7 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 6 (05.06.2019)
 10. Zał. nr 8 do SIWZ Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (05.06.2019)
 11. Zał. nr 9 do SIWZ Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (05.06.2019)
 12. Zał. nr 10 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (05.06.2019)
 13. Zał. nr 11 do SIWZ Wykaz osób (05.06.2019)
 14. Zał. nr 12 do SIWZ Wykaz narzędzi (05.06.2019)
 15. Zał. nr 13 do SIWZ Wykaz usług (05.06.2019)
 16. Zał. nr 14 do SIWZ Zobowiazanie (05.06.2019)
 17. Informacja z otwarcia ofert (13.06.2019)
 18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.06.2019)

05.06.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Budowa ogrodzenia cmentarza w m. Zajezierze w ramach zadania budżetowego Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze”, nr sprawy RI.271.14.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (06.05.2019)
 2. SIWZ (06.05.2019)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - pobierz) (06.05.2019)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (06.05.2019)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (06.05.2019)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (06.05.2019)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (06.05.2019)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (06.05.2019)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (06.05.2019)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (06.05.2019)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.06.2019)
 12. Zmiana SIWZ 1 (18.06.2019)
 13. Wyjaśnienia do SIWZ 1 (18.06.2019)
 14. Informacja z otwarcia ofert (25.06.2019)
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.07.2019)

04.06.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”, nr sprawy GKiB.271.9.2019

1. Ogłoszenie o zamówieniu (04.06.2019)
2. SIWZ (04.06.2019)
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU z załącznikami (archiwum ZIP - pobierz) (04.06.2019)
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (04.06.2019)
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (04.06.2019)
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (04.06.2019)
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (04.06.2019)
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (04.06.2019)
9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (04.06.2019)
10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług (04.06.2019)
11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób (04.06.2019)
12. Informacja z otwarcia ofert (19.06.2019)
13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (21.06.2019)


03.06.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum”, GKiB.271.12.2019

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (03.06.2019)
 2. Załącznik nr 1 do informacji – projekt umowy wraz z załączniakami (03.06.2019)
 3. Uzupełnienie do informacji o zamiarze zawarcia umowy (05.06.2019)
 4. Informacja o udzieleniu zamówienia (02.07.2019)
 5. Uzupełnienie informacji o udzieleniu zamówienia (05.07.2019)
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (05.07.2019)

16.05.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Zakładanie, konserwacja, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na wybranych terenach miasta Sztum”, nr sprawy RL.271.11.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (16.05.2019)
 2. SIWZ (16.05.2019)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opracowanie aranżacji wybranych terenów zielonych w Sztumie (16.05.2019)
  - RONDO POD DĘBAMI (archiwum ZIP - pobierz) (16.05.2019)
  - RONDO PRZEDZAMCZE (archiwum ZIP - pobierz) (16.05.2019)
  - TEREN PRZY KAPLICZCE (archiwum ZIP - pobierz) (16.05.2019)
  - TEREN PRZY URZĘDZIE (archiwum ZIP - pobierz) (16.05.2019)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (16.05.2019)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy (16.05.2019)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy (16.05.2019)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (16.05.2019)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania (16.05.2019)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (16.05.2019)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług (16.05.2019)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz narzędzi (16.05.2019)
 12. Informacja z otwarcia ofert (24.05.2019)
 13. Zawiadomienie o wyborze oferty (29.05.2019)

10.05.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - „UTRZYMANIE (administrowanie) PLAŻY MIEJSKIEJ W SZTUMIE”, nr sprawy: GKiB.271.10.2019

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (10.05.2019)
 2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (10.05.2019)
 3. Załącznik nr 1 do informacji o zamiarze zawarcia umowy (10.05.2019)
 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (10.06.2019)
 5. Informacja o udzieleniu zamówienia (10.06.2019)

09.05.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Modernizacja wraz z karosacją średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 2.5/16 marki STAR 266 na podwoziu z napędem 6 x 6 dla potrzeb wynikających z działalności ratowniczo – gaśniczej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze”, nr sprawy GKiB.271.6.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (09.05.2019)
 2. SIWZ (09.05.2019)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (09.05.2019)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (09.05.2019)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (09.05.2019)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (09.05.2019)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (09.05.2019)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (09.05.2019)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług (09.05.2019)
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.05.2019)
 11. Zmiana SIWZ 1 (16.05.2019)
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (16.05.2019)
 13. Informacja z otwarcia ofert (22.05.2019)
 14. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (23.05.2019)

16.04.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Termomodernizacja części budynku przy ul. Chełmińskiej 11/ Słowackiego w Sztumie”, nr sprawy RI.271.7.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (16.04.2019)
 2. SIWZ (16.04.2019)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (16.04.2019)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (16.04.2019)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (16.04.2019)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (16.04.2019)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (16.04.2019)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (16.04.2019)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (16.04.2019)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (16.04.2019)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.04.2019)
 12. Zmiana SIWZ 1 (25.04.2019)
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (25.04.2019)
 14. Przedmiar robót – (25.04.2019) - AKTUALNY !!!
 15. Informacja z otwarcia ofert (08.05.2019)
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.05.2019)

15.04.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM, GKiB.271.8.2019

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (15.04.2019)
 2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (15.04.2019)
 3. Załącznik nr 1 do Informacji – opis przedmiotu zamówienia (15.04.2019)
  - załącznik nr 1 do OPZ (15.04.2019)
  - załącznik nr 2 do OPZ (15.04.2019)
 4. Załącznik nr 2 do Informacji – projekt umowy (15.04.2019)
  - załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia (15.04.2019)
  - załacznik nr 1 do OPZ (15.04.2019)
  - załacznik nr 2 do OPZ (15.04.2019)
 5. Informacja o udzielniu zamówienia (08.05.2019)
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (08.05.2019)

11.04.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „MODERNIZACJA DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA TERENIE GMINY SZTUM Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II OSP Postolin, Pietrzwałd dz. nr 27, CZĘŚĆ III Nowa Wieś od DK 55”, nr sprawy GKiB.271.5.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (11.04.2019)
 2. SIWZ (11.04.2019)
 3. Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Dokumentacja projektowa część 1 (Archiwum ZIP - pobierz) (11.04.2019)
 4. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Przedmiar robót część 2 (11.04.2019)
 5. Załącznik nr 1.3. do SIWZ - Przedmiar robót część 3 (11.04.2019)
 6. Załącznik nr 2.1. do SIWZ - Projekt umowy część 1 (11.04.2019)
 7. Załącznik nr 2.2. do SIWZ - Projekt umowy część 2 (11.04.2019)
 8. Załącznik nr 2.3. do SIWZ - Projekt umowy część 3 (11.04.2019)
 9. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (11.04.2019)
 10. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (11.04.2019)
 11. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (11.04.2019)
 12. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (11.04.2019)
 13. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót – część I (11.04.2019)
 14. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi- część I, II, III (11.04.2019)
 15. Informacja z otwarcia ofert (26.04.2019)
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I, II, III (10.05.2019)

02.04.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Dostawa, posadzenie, montaż i pielęgnacja kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych w konstrukcjach kwietnikowych i gazonach na terenie miasta Sztum oraz demontaż i przechowanie konstrukcji kwietnikowych”, nr sprawy RL.271.4.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (02.04.2019)
 2. SIWZ (02.04.2019)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (02.04.2019)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ -Projekt umowy (02.04.2019)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (02.04.2019)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (02.04.2019)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (02.04.2019)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (02.04.2019)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług (02.04.2019)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (02.04.2019)
 11. Informacja z otwarcia ofert (10.04.2019)
 12. Zawiadomienie o wyborze oferty (15.04.2019)

18.03.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych obejmująca Osiedle Pieniężnego wraz z infrastrukturą techniczną Etap II”, nr sprawy RI.271.3.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (18.03.2019)
 2. SIWZ (18.03.2019)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (18.03.2019)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (18.03.2019)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (18.03.2019)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (18.03.2019)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (18.03.2019)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (18.03.2019)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (18.03.2019)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (18.03.2019)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.03.2019)
 12. Zmiana SIWZ 1 (25.03.2019)
 13. Wyjaśnienia do SIWZ 1 (25.03.2019)
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.03.2019)
 15. Zmiana SIWZ 2 - (28.03.2019)
 16. Wyjasnienia do treści SIWZ (28.03.2019)
 17. Plan zagospodarowania terenu (chodniki, zjazdy i rozbiórki ogrodzeń) (28.03.2019)
 18. Plan zagospodarowania terenu (nasadzenia) (28.03.2019)
 19. Informacja z otwarcia ofert (05.04.2019)
 20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.04.2019)

07.03.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia, na zadanie pn. Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”, nr sprawy RI.271.2.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (07.03.2019)
 2. SIWZ (07.03.2019)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (07.03.2019) NIEAKTUALNY
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (07.03.2019)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy (07.03.2019)
  - Załącznik nr 1 do umowy (07.03.2019) NIEAKTUALNY
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy (07.03.2019)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy (07.03.2019) NIEAKTUALNY
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (07.03.2019)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania (07.03.2019)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (07.03.2019)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz dostaw (07.03.2019)
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.03.2019)
 13. Zmiana SIWZ 1 (13.03.2019)
 14. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (13.03.2019)
 15. Wyjaśnienie do treści SIWZ 2 (18.03.2019)
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.03.2019)
 17. Zmiana SIWZ 2 (20.03.2019)
 18. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 (20.03.2019)
 19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.02.2019)
 20. Zmiana SIWZ 3 (22.02.2019)
 21. Wyjaśnienia do treści SIWZ 4 (22.02.2019)
 22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.03.2019)
 23. Zmiana SIWZ 4 (28.03.2019)
 24. Wyjaśnienia do treści SIWZ (28.03.2019)
 25. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (28.03.2019) - AKTUALNY !!!
 26. Załącznik nr 1 do umowy (28.03.2019) – AKTUALNY !!!
 27. Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz cenowy (28.03.2019) – AKTUALNY !!!
 28. Informacja z otwarcia ofert (04.04.2019)
 29. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.04.2019)

14.02.2019 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Bieżące naprawy i konserwacja nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Sztum”, nr sprawy GKiB.271.1.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (14.02.2019)
 2. SIWZ (14.02.2019)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (14.02.2019)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy (14.02.2019)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (14.02.2019)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (14.02.2019)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (14.02.2019)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (14.02.2019)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (14.02.2019).
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (14.02.2019)
 11. Informacja z otwarcia ofert (01.03.2019)
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.03.2019)

13.12.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM”, nr sprawy GKiB.271.37.2018

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (13.12.2018)
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (13.12.2018)
 3. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (13.12.2018)
 4. Załącznik nr 1 do informacji – opis przedmiotu zamówienia (13.12.2018)
 5. Załącznik nr 2 do informacji – projekt umowy (13.12.2018)
 6. Informacja o udzieleniu zamówienia (04.01.2019)
 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (04.01.2019)

13.12.2018 - Ogłoszenia o zamówieniu publicznym na realizację zadania: “Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w latach 2019-2021”, nr sprawy APS.0261.18.2018.ŚD.III.

 1. Ogłoszenie i SIWZ (13.12.2018)
 2. Załącznik A do SIWZ - Formularz oferty (13.12.2018)
 3. Załącznik B do SIWZ - Wzór umowy (13.12.2018)
 4. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wykaz usług (13.12.2018)
 5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz osób (13.12.2018)
 6. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków (13.12.2018)
 7. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia (13.12.2018)
 8. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Doświadczenie wykonawcy (13.12.2018)
 9. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Opis urządzeń tech. oraz środków org-tech. (13.12.2018)
 10. Załącznik nr 1 RODO - Obowiązek informacyjny dla zamawiającego (13.12.2018)
 11. Załącznik nr 2 RODO - Oświadczenie obowiązek informacyjny (13.12.2018)
 12. Załącznik nr 3 RODO - Wzór umowy powierzenia danych osobowych (13.12.2018)
 13. Informacja z otwarcia ofert (21.12.2018)
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.12.2018)

25.10.2018 - „MODERNIZACJA DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA TERENIE GMINY SZTUM Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ II I CZĘŚĆ III”
nr sprawy GKiB.271.36.2018

 1. Ogłoszenie o zamwieniu (25.10.2018)
 2. SIWZ (25.10.2018)
 3. Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Dokumentacja projektowa część 2 (Archiwum ZIP - pobierz) (25.10.2018)
 4. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Dokumentacja projektowa część 3 (Archiwum ZIP - pobierz) (25.10.2018)
 5. Załącznik nr 2.1. do SIWZ - Projekt umowy część 2 (25.10.2018)
 6. Załącznik nr 2.2. do SIWZ - Projekt umowy część 3 (25.10.2018)
 7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (25.10.2018)
 8. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (25.10.2018)
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (25.10.2018)
 10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (25.10.2018)
 11. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (25.10.2018)
 12. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (25.10.2018)
 13. Informacja z otwarcia ofert (13.11.2018)
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.12.2018)

 

02.08.2018 - "Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie”, nr sprawy RI.271.34.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (02.08.2018)
 2. SIWZ (02.08.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (02.08.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (02.08.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (02.08.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (02.08.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (02.08.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (02.08.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (02.08.2018)
 10. Informacja z otwarcia ofert (21.08.2018)
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (27.08.2018)

01.08.2018 - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.:  Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (01.08.2018)
 2. SIWZ (01.08.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (01.08.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy (01.08.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (01.08.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy (01.08.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (01.08.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków (01.08.2018)
 9. Załącznik Nr 7 do SWIZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej (01.08.2018)
 10. Załącznik Nr 8 do SWIZ - Wykaz dostaw (01.08.2018)
 11. Załącznik Nr 9 do SWIZ - Zobowiązanie (01.08.2018)
 12. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (1) (06.08.2018)
 13. Informacja z otwarcia ofert (09.08.2018)
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.08.2018)

23.07.2018 - „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Sztum, PWiK Sp. z o.o. i Sztumskiego Centrum Kultury na rok 2019”, nr sprawy GKiB.271.31.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (23.07.2018)
 2. SIWZ (23.07.2018)
 3. Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Zestawienie PPE - część I zamówienia (23.07.2018)
 4. Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Projekt umowy – część I zamówienia (23.07.2018)
 5. Załącznik nr 1 do umowy część I (23.07.2018)
 6. Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Zestawienie PPE – część II zamówienia (23.07.2018)
 7. Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Projekt umowy – część II zamówienia (23.07.2018)
 8. Załącznik nr 1 do umowy część II (23.07.2018)
 9. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (23.07.2018)
 10. Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Formularz cenowy – część I zamówienia (23.07.2018)
 11. Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Formularz cenowy – część II zamówienia (23.07.2018)
 12. Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ (Archiwum ZIP - pobierz) (23.07.2018)
 13. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (23.07.2018)
 14. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (23.07.2018)
 15. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności (23.07.2018)
 16. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego (23.07.2018)
 17. Informacja z otwarcia ofert (30.08.2018)
 18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.09.2018)

 


16.07.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (16.07.2018)
 2. SIWZ (16.07.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (16.07.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 1 (16.07.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy dla części nr 2 (16.07.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (16.07.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (16.07.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy (16.07.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (16.07.2018)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków (16.07.2018)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej (16.07.2018)
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz dostaw (16.07.2018)
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ – Zobowiązanie (16.07.2018)
 14. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 1 (17.07.2018)
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.07.2018)
 16. Wyjaśnienia treści SIWZ (1) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (2) (18.07.2018)
 17. Wyjaśnienia treści SIWZ (2) (20.07.2018)
 18. Informacja z otwarcia ofert (31.07.2018)
 19. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2 (01.08.2018)
 20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część nr 1 (09.08.2018)

13.07.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Przebudowa budynku przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie”, nr sprawy RI.271.33.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (13.07.2018)
 2. SIWZ (13.07.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - pobierz) (13.07.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (13.07.2018) NIEAKTUALNY
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (13.07.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (13.07.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (13.07.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (13.07.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (13.07.2018)
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (25.07.2018)
 11. Zmiana SIWZ 1 (25.07.2018)
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (25.07.2018)
 13. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy  (25.07.2018) AKTUALNY !!!
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (27.07.2018)
 15. Zmiana SIWZ 2 (27.07.2018)
 16. Wyjaśnienia do SIWZ 2 (27.07.2018)
 17. Opis techniczny (27.07.2018) AKTUALNY !!! NIEAKTUALNY !!!
 18. Rysunek S12 (27.07.2018) AKTUALNY !!!
 19. Rysunek S13 (27.07.2018) AKTUALNY !!!
 20. Rysunek S14 (27.07.2018) AKTUALNY !!!
 21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (31.07.2018)
 22. Zmiana SIWZ 3 (31.07.2018)
 23. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 (31.07.2018)
 24. Rysunek K7 schody (31.07.2018)
 25. Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania (31.07.2018)
 26. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (02.08.2018)
 27. Zmiana SIWZ 4 (02.08.2018)
 28. Projekt budowlany KAWENA (Archiwum ZIP) (02.08.2018)
 29. Projekt wykonawczy KAWENA (Archiwum ZIP) (02.08.2018)
 30. Specyfikcaja techniczna KAWENA (02.08.2018)
 31. Opis techniczny zamienny AKTULANY !!! (02.08.2018)
 32. Rzut parteru z zaznaczoną istniejącą izolacją termiczną (02.08.2018)
 33. Informacja z otwarcia ofert (07.08.2018)
 34. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.08.2018)

12.07.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Przebudowa drogi przy Dworku Żeromskiego w Zajezierzu” w ramach zadania pn. „Ochrona Wód i Przywracanie Różnorodności Biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum”, nr sprawy GKiB.271.32.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (12.07.2018)
 2. SIWZ (12.07.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - pobierz) (12.07.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (12.07.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (12.07.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (12.07.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (12.07.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (12.07.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (12.07.2018)
 10. Informacja z otwarcia ofert (27.07.2018)
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (01.08.2018)

05.07.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi przy Dworku Żeromskiego w Zajezierzu” w ramach zadania pn. „Ochrona Wód i Przywracanie Różnorodności Biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum”, nr sprawy GKiB.271.30.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (05.07.2018)
 2. SIWZ (05.07.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (05.07.2018) NIEAKTUALNY
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (05.07.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (05.07.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania (05.07.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (05.07.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (05.07.2018)
 9. Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia (09.07.2018)
 10. Zmiana SIWZ 1 (09.07.2018)
 11. Załącznik nr 1 do SIWZ – projekt umowy (09.07.2018) AKTUALNY
 12. Informacja z otwarcia ofert (17.07.2018)
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.07.2018)

05.07.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie”, nr sprawy RI.271.29.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (05.07.2018)
 2. SIWZ (05.07.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (05.07.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (05.07.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (05.07.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (05.07.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (05.07.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (05.07.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (05.07.2018)
 10. Informacja z otwarcia ofert (20.07.2018)
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (27.07.2018)

25.06.2018 - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.  REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM’’, nr sprawy GKiB.271.28.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (25.06.2018)
 2. SIWZ (25.06.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Obmiar (25.06.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (25.06.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (25.06.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (25.06.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (25.06.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (25.06.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (25.06.2018)
 10. Informacja z otwarcia ofert (03.07.2018)
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty (18.07.2018)

20.06.2018 -  „REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM”, nr sprawy: GKiB.271.26.2018.

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (20.06.2018)
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (10.07.2018)

20.06.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Przebudowa drogi przy Dworku Żeromskiego w Zajezierzu” w ramach zadania pn. „Ochrona Wód i Przywracanie Różnorodności Biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum”, nr sprawy GKiB.271.27.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (20.06.2018)
 2. SIWZ (20.06.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (20.06.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (20.06.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (20.06.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (20.06.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (20.06.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (20.06.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (20.06.2018)
 10. Informacja z otwarcia ofert (05.07.2018)
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (06.07.2018)

05.06.2018 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z PROWADZENIEM PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH”, nr sprawy: GKiB.271.22.2018.

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (05.06.2018)
 2. Załącznik nr 1 do informacji – opis przedmiotu zamówienia (05.06.2018)
 3. Załącznik nr 2 do informacji – projekt umowy (05.06.2018)
 4. Uzupełnienie informacji o zamiarze zawarcia umowy (07.06.2018)
 5. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystosci ex-ante (07.06.2018)
 6. Informacja o udzieleniu zamówienia (13.07.2018)
 7. Uzupełnienie informacji o udzieleniu zamówienia (18.07.2018)
 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18.07.2018)

logo z przedszkolem na ty

25.05.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego

 1. Ogłoszenie (25.05.2018)
 2. Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (25.05.2018) NIEAKTUALNY
 3. Zał. nr 2 do SIWZ Formularz cenowy dla części nr 1 (25.05.2018)
 4. Zał. nr 3 do SIWZ Formularz cenowy dla części nr 2 (25.05.2018)
 5. Zał. nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (25.05.2018)
 6. Zał. nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (25.05.2018)
 7. Zał. nr 6 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 1 (25.05.2018)
 8. Zał. nr 7 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 2 (25.05.2018)
 9. Zał. nr 8 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (25.05.2018)
 10. Zał. nr 9 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków (25.05.2018)
 11. Zał. Nr 10 do SWIZ Oświadczenie o grupie kapitałowej (25.05.2018)
 12. Zał. Nr 11 do SWIZ Wykaz dostaw (25.05.2018)
 13. Zał. Nr 12 do SWIZ Zobowiązanie (25.05.2018)
 14. SIWZ (28.05.2018)
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.05.2018)
 16. Wyjaśnienia treści SIWZ (1) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (1) (28.05.2018)
 17. Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (28.05.2018) AKTUALNY
 18. Informacja z otwarcia ofert (11.06.2018)
 19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.07.2018)

24.05.2018 - „BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM”, nr sprawy GKiB.271.25.2018

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (24.05.2018)
 2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (24.05.2018)
 3. Załącznik nr 1 do informacji – opis przedmiotu zamówienia (24.05.2018)
 4. Załącznik nr 2 do informacji – projekt umowy (24.05.2018)
 5. Informacja o udzieleniu zamówienia (18.06.2018)
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18.06.2018)

24.05.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum”, nr sprawy GKiB.271.24.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (24.05.2018)
 2. SIWZ (24.05.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Obmiar (24.05.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (24.05.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (24.05.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (24.05.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (24.05.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (24.05.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (24.05.2018)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (24.05.2018)
 11. Informacja z otwarcia ofert (08.06.2018)
 12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (18.06.2018)

17.05.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - "Dokumentacja projektowa budowy chodnika wraz z oświetleniem na drodze gminnej w Zajezierzu", nr sprawy GKiB.271.23.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (17.05.2018)
 2. SIWZ (17.05.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (17.05.2018)
  - lokalizacja (17.05.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (17.05.2018)
  - załącznik nr 1 do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (17.05.2018)
  - lokalizacja (17.05.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (17.05.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (17.05.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (17.05.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (17.05.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (17.05.2018)
 10. Informacja z otwarcia ofert (25.05.2018)
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.06.2018)

14.05.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług Telemedycyny w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (14.05.2018)
 2. Opis istotnych warunków zamówienia (14.05.2018)
 3. Zawiadomienie o zmianie treści opisu istotnych warunków zamówienia 1 (22.05.2018)
 4. Informacja z otwarcia ofert (23.05.2018)
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.06.2018)
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (12.06.2018)

30.04.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (30.04.2018)
 2. Opis istotnych warunków zamówienia (30.04.2018)
 3. Zmiana ogłoszenia (02.05.2018)
 4. Zmiana treści Opisu istotnych warunków zamówienia 1 (02.05.2018)
 5. Informacja z otwarcia ofert (10.05.2018)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.05.2018)
 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (22.05.2018)

27.04.2018 - Usługi - „BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM”, nr sprawy GKiB.271.21.2018

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (BZP) (27.04.2018)
 2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (27.04.2018)
 3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu zamówienia (27.04.2018)
 4. Załącznik nr 2 – Projekt umowy (27.04.2018)
 5. Informacja o nieudzieleniu zamówienia (17.05.2018)

10.04.2018 - Ogłoszenie o Zamówieniu - Usługi - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt Yombo na terenie Gminy Sztum”, nr sprawy GKiB.271.19.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (10.04.2018)
 2. SIWZ (10.04.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (10.04.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (10.04.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (10.04.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania (10.04.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (10.04.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (10.04.2018)
 9. Informacja z otwarcia ofert (18.04.2018)
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.05.2018)

10.04.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  - „Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina - etap II”, nr sprawy GKiB.271.20.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (10.04.2018)
 2. SIWZ (10.04.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (10.04.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (10.04.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (10.04.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (10.04.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (10.04.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (10.04.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (10.04.2018)
 10. Informacja z otwarcia ofert (25.04.2018)
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.05.2018)

09.04.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  - Pełnienie funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych obejmująca Osiedle Witosa wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3109G (ulica Barczewskiego), nr sprawy RI.271.11.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (09.04.2018)
 2. SIWZ (09.04.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (09.04.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (09.04.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (09.04.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania (09.04.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (09.04.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (09.04.2018)
 9. Informacja z otwarcja ofert (17.04.2018)
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.04.2018)

16.03.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Zespół Szkół w Czerninie: Wymiana istniejącego pokrycia dachu dachówką w Zespole Szkół w Czerninie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (16.03.2018)
 2. SIWZ (16.03.2018)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (16.03.2018)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (16.03.2018)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Projekt umowy (16.03.2018)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (16.03.2018)
 7. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (16.03.2018)
 8. Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (16.03.2018)
 9. Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (16.03.2018)
 10. Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (16.03.2018)
 11. Zał. nr 9 do SIWZ - Zobowiazanie (16.03.2018)
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (03.04.2018)
 13. Informacja z otwarcia ofert (04.04.2018)
 14. Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty (30.04.2018)

15.03.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Remont budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Zajezierzu”
nr sprawy RI.271.16.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (15.03.2018)
 2. SIWZ (15.03.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - pobierz) (15.03.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (15.03.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (15.03.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (15.03.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (15.03.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (15.03.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (15.03.2018)
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.03.2018)
 11. Zmiana SIWZ 1 (23.03.2018)
 12. Przedmiar robót – branża budowlana (23.03.2018) AKTUALNY
 13. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (23.03.2018) AKTUALNY
 14. Informacja z otwarcia ofert (05.04.2018)
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.04.2018)


08.03.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - MODERNIZACJA DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA TERENIE GMINY SZTUM Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II I CZĘŚĆ III

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (08.03.2018)
 2. SIWZ (08.03.2018)
 3. Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Dokumentacja projektowa część 1 (archiwum ZIP - pobierz) (08.03.2018)
 4. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Dokumentacja projektowa część 2 (archiwum ZIP - pobierz) (08.03.2018)
 5. Załącznik nr 1.3. do SIWZ - Dokumentacja projektowa część 3 (archiwum ZIP - pobierz) (08.03.2018)
 6. Załącznik nr 2.1. do SIWZ - Projekt umowy część 1 (08.03.2018)
 7. Załącznik nr 2.2. do SIWZ - Projekt umowy część 2 (08.03.2018)
 8. Załącznik nr 2.3. do SIWZ - Projekt umowy część 3 (08.03.2018)
 9. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (08.03.2018)
 10. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (08.03.2018)
 11. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (08.03.2018)
 12. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (08.03.2018)
 13. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (08.03.2018)
 14. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (08.03.2018)
 15. Informacja z otwarcia ofert (26.03.2018)
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.04.2018)

08.03.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa i budowa dróg osiedlowych obejmująca Osiedle Witosa wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3109G (ulica Barczewskiego)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (08.03.2018)
 2. SIWZ (08.03.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - pobierz) (08.03.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (08.03.2018) NIEAKTUALNY
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (08.03.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (08.03.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (08.03.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (08.03.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (08.03.2018)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (08.03.2018)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.03.2018)
 12. Zmiana SIWZ 1 (20.03.2018)
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (20.03.2018)
 14. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy (20.03.2018) AKTUALNY
 15. Informacja z otwarcia ofert (26.03.2018)
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.04.2018)

05.03.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „bieżące naprawy i konserwacja nawierzchni dróg gminnych i wewnętrzyn na terenie miasta i gminy Sztum”, nr sprawy GKiB.271.15.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (05.03.2018)
 2. SIWZ (05.03.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (05.03.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (05.03.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (05.03.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania (05.03.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (05.03.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (05.03.2018)
 9. Informacja z otwarcia ofert (13.03.2018)
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.03.2018)

02.03.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  - „PRZEBUDOWA MOSTU NAD KANAŁEM UŚNICKIM W UŚNICACH (OD STRONY BIAŁEJ GÓRY)”, nr sprawy GKiB.271.14.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (02.03.2018)
 2. SIWZ (02.03.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - pobierz) (02.03.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (02.03.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (02.03.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (02.03.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (02.03.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (02.03.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (02.03.2018)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (02.03.2018)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.03.2018)
 12. Zmiana SIWZ 1 (13.03.2018)
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (13.03.2018)
 14. Dokumentacja projektowa - Projekt wykonawczy w pdf (Archwum zip - pobierz) (13.03.2018)
 15. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót AKTUALNY !!! (13.03.2018)
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (16.03.2018)
 17. Zmiana SIWZ 2 (16.03.2018)
 18. Wyjasnienia do treści SIWZ 2 (16.03.2018)
 19. Pozwolenie na budowę (16.03.2018)
 20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.03.2018)
 21. Zmiana SIWZ 3 (20.03.2018)
 22. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 (20.03.2018)
 23. Pozwolenie wodno-prawne (20.03.2018)
 24. Informacja z otwarcia ofert (27.03.2018)
 25. Zawiadomienie o wyborze oferty (12.04.2018)

27.02.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w Sztumie”, nr sprawy RI.271.12.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (27.02.2018)
 2. SIWZ (27.02.2018)
 3. Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Projekt umowy część I zamówienia (27.02.2018)
 4. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Projekt umowy część II zamówienia (27.02.2018)
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (27.02.2018)
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (27.02.2018)
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania (27.02.2018)
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (27.02.2018)
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (27.02.2018)
 10. Informacja z otwarcia ofert (07.03.2018)
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.03.2018)

20.02.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Rewitalizacja Centrum Wsi Postolin – etap IV- modernizacja drogi wewnętrznej”, nr sprawy GKiB.271.13.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (20.02.2018)
 2. SIWZ (20.02.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (20.02.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (20.02.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy (20.02.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (20.02.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór zobowiązania (20.02.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (20.02.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz robót (20.02.2018)
 10. Informacja z otwarcia ofert (07.03.2018)
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.03.2018)

Logo

16.02.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie” realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, nr sprawy RI.271.5.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (16.02.2018)
 2. SIWZ (16.02.2018) NIEAKTUALNY
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (16.02.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (16.02.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (16.02.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania (16.02.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (16.02.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług (16.02.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (16.02.2018) NIEAKTUALNY
 10. Ogłoszenie o zamienie ogłoszenia (22.02.2018)
 11. Zmiana SIWZ 1 (22.02.2018) AKTUALNY
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (22.02.2018)
 13. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób (22.02.2018) AKTUALNY
 14. Informacja z otwarcia ofert (28.02.2018)
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.03.2018)
 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (06.04.2018)

15.02.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (15.02.2018)
 2. SIWZ (15.02.2018)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (15.02.2018)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (15.02.2018)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Projekt umowy (15.02.2018)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (15.02.2018)
 7. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (15.02.2018)
 8. Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (15.02.2018)
 9. Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (15.02.2018)
 10. Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (15.02.2018)
 11. Zał. nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie (15.02.2018)
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.02.2018)
 13. Wyjaśnienia treści SIWZ (1) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (1) (28.02.2018)
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (07.03.2018)
 15. Wyjaśnienia treści SIWZ (2) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (2) (07.03.2018)
 16. Informacja z otwarcia ofert (16.03.2018)
 17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.04.2018)

15.02.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Bieżące naprawy i konserwacja nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Sztum”, nr sprawy GKiB.271.10.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (15.02.2018)
 2. SIWZ (15.02.2018)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (15.02.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy (15.02.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (15.02.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (15.02.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy) (15.02.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (15.02.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (15.02.2018)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi (15.02.2018)
 11. Informacja z otwarcia ofert (02.03.2018)
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.03.2018)

08.02.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego w Sztumie”, nr RI.271.8.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (08.02.2018)
 2. SIWZ (08.02.2018)
 3. Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Dokumentacja projektowa część 1 (Archiwum ZIP - pobierz) (08.02.2018)
 4. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Dokumentacja projektowa część 2 (Archiwum ZIP - pobierz) (08.02.2018)
 5. Załącznik nr 2.1. do SIWZ - Projekt umowy część 1 (08.02.2018)
 6. Załącznik nr 2.2. do SIWZ - Projekt umowy część 2 (08.02.2018)
 7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (08.02.2018)
 8. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (08.02.2018)
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (08.02.2018)
 10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (08.02.2018)
 11. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (08.02.2018)
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (21.02.2018)
 13. Informacja z otwarcia ofert (23.02.2018)
 14. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (07.03.2018)

 

02.02.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Sztum”, nr sprawy RI.271.6.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (02.02.2018)
 2. SIWZ (02.02.2018)
 3. Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Dokumentacja projektowa część 1 (Archiwum ZIP - pobierz) (02.02.2018)
 4. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Dokumentacja projektowa część 2 (Archiwum ZIP - pobierz) (02.02.2018)
 5. Załącznik nr 2.1. do SIWZ - Projekt umowy część 1 (02.02.2018)
 6. Załącznik nr 2.2. do SIWZ - Projekt umowy część 2 (02.02.2018)
 7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (02.02.2018)
 8. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (02.02.2018)
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór zobowiązania (02.02.2018)
 10. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (02.02.2018)
 11. Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób (02.02.2018)
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.02.2018)
 13. Zmiana treści SIWZ 1 (13.02.2018)
 14. Informacja z otwarcia ofert (20.02.2018)
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty (09.03.2018)

02.02.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie przebudowy boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych i wylotu kanalizacji deszczowej przy Stadionie Miejskim w Sztumie i modernizacji budynku zaplecza przy boisku treningowym w Sztumie”, nr sprawy RI.271.7.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (02.02.2018)
 2. SIWZ (02.02.2018)
 3. Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Projekt umowy część I zamówienia (02.02.2018)
 4. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Projekt umowy część II zamówienia (02.02.2018)
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (02.02.2018)
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (02.02.2018)
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania (02.02.2018)
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (02.02.2018)
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (02.02.2018)
 10. Informacja otwarcia ofert (12.02.2018)
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.02.2018)

Logo

26.01.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, nr sprawy RI.271.2.2018 Roboty budowlane
 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (26.01.2018)
 2. SIWZ (26.01.2018) NIEAKTUALNY
 3. Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz)(26.01.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (26.01.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (26.01.2018) NIEAKTUALNY
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (26.01.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy) (26.01.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (26.01.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (26.01.2018)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (26.01.2018)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.02.2018)
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (08.02.2018)
 13. Zmiana SIWZ 1 (08.02.2018) AKTUALNY
 14. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy (08.02.2018) AKTUALNY
 15. Informacja z otwarcia ofert (14.02.2018)
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.02.2018)
 17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (12.03.2018)

26.01.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych obejmująca Osiedle Witosa wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3109G (ulica Barczewskiego)”, nr sprawy RI.271.4.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (26.01.2018)
 2. SIWZ (26.01.2018)
 3. Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (26.01.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (26.01.2018)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (26.01.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy) (26.01.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (26.01.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót (26.01.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (26.01.2018)
 10. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (05.02.2018)
 11. Informacja z otwarcia ofert (13.02.2018)
 12. Zawiadomienie o uniewżnieniu postępowania (13.02.2018)

24.01.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  - Miasto i Gmina Sztum: „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”, nr sprawy RI.271.3.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (24.01.2018)
 2. SIWZ (24.01.2018)
 3. Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (24.01.2018)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (24.01.2018) NIEAKTUALNY
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy. (24.01.2018)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. (24.01.2018)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania. (24.01.2018)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (24.01.2018)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót. (24.01.2018)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób. (24.01.2018)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.01.2018)
 12. Zmiana treści SIWZ 1 (30.01.2018)
 13. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy (30.01.2018) AKTUALNY
 14. Informacja z otwarcia ofert (09.02.2018)
 15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (12.02.2018)

16.01.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych i wylotu kanalizacji deszczowej przy Stadionie Miejskim w Sztumie oraz Modernizacja budynku zaplecza przy boisku treningowym w Sztumie, nr sprawy RI.271.1.2018

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (16.01.2018)
 2. SIWZ (16.01.2018)
 3. Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP - pobierz) (16.01.2018)
 4. Załącznik nr 2.1. do SIWZ - projekt umowy część I zamówienia (16.01.2018)
 5. Załącznik nr 2.2. do SIWZ - projekt umowy część II zamówienia (16.01.2018)
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (16.01.2018)
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (16.01.2018)
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (16.01.2018)
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (16.01.2018)
 10. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (16.01.2018)
 11. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (16.01.2018)
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (24.01.2018)
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (25.01.2018)
 14. Informacja z otwarcia ofert (01.02.2018)
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty (21.02.2018)

Logo

28.12.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Sztum w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego“, nr sprawy RI.271.29.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (28.12.2017)
 2. SIWZ (28.12.2017)
 3. Załącznik nr 1do SIWZ - Projekt umowy (28.12.2017)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy (28.12.2017)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (28.12.2017)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór zobowiązania (28.12.2017)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (28.12.2017)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz usług (28.12.2017)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób (28.12.2017)
 10. Informacja z otwarcia ofert (09.01.2018)
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty (30.01.2018)
 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (07.02.2018)

19.12.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie”, nr sprawy RI.271.32.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (19.12.2017)
 2. SIWZ (19.12.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) (archiwum ZIP - pobierz) (19.12.2017)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (19.12.2017)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (19.12.2017)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (19.12.2017)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (19.12.2017)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (19.12.2017)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (19.12.2017)
 10. Informacja z otwarcia ofert (05.01.2018)
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (09.01.2018)

06.12.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych i wylotu kanalizacji deszczowej przy Stadionie Miejskim w Sztumie oraz Modernizacja budynku zaplecza przy boisku treningowym w Sztumie, nr sprawy RI.271.31.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (06.12.2017)
 2. SIWZ (06.12.2017)
 3. Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - pobierz) (06.12.2017)
 4. Załącznik nr 2.1. do SIWZ - projekt umowy część I zamówienia (06.12.2017)
 5. Załącznik nr 2.2. do SIWZ - projekt umowy część II zamówienia (06.12.2017)
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (06.12.2017)
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (06.12.2017)
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania (06.12.2017)
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (06.12.2017)
 10. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (06.12.2017)
 11. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (06.12.2017)
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.12.2017)
 13. Zmiana SIWZ 1 (22.12.2017
 14. Wyjasnienia do SIWZ 1 (22.12.2017
 15. Część II - Przedmiar robót branża sanitarna (22.12.2017
 16. Część I - Specyfikacja techniczna - nawierzchnia poliuretanowa (22.12.2017)
 17. Informacja z otwarcia ofert – część I i II (03.01.2018)
 18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – część I i II (03.01.2018)

23.11.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum”, nr sprawy RI.271.30.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (23.11.2017)
 2. SIWZ (23.11.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (23.11.2017) NIEAKTUALNY
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy (23.11.2017) NIEAKTUALNY
 5. Mapa zasadnicza (23.11.2017)
 6. Wypis i wyrys z planu miejscowego (23.11.2017)
 7. Uchwała Rady Miejskiej nr XXX.220.2016 z dnia 23 listopada 2016 roku (23.11.2017)
 8. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (23.11.2017) NIEAKTUALNY
 9. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (23.11.2017)
 10. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (23.11.2017)
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (23.11.2017)
 12. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (23.11.2017)
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (29.11.2017)
 14. Zmiana SIWZ 1 (29.11.2017)
 15. Wyjasnienia do SIWZ 1 (29.11.2017)
 16. Ogłoszenie o zaminie ogłoszenia (01.12.2017)
 17. Zmiana SIWZ 2 (01.12.2017)
 18. Wyjaśnienie do SIWZ 2 (01.12.2017)
 19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (06.12.2017)
 20. Zmiana SIWZ 3 (06.12.2017)
 21. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (06.12.2017) AKTUALNY
 22. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy (06.12.2017) AKTUALNY
 23. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy (06.12.2017) AKTUALNY
 24. Informacja z otwarcia ofert (18.12.2017)
 25. Zawiadomienie o wyborze oferty (09.01.2018)

Logo

20.11.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Przebudowa oświetlenia ulicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Sztum” w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego”, nr sprawy RI.271.18.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (20.11.2017)
 2. SIWZ (20.11.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (20.11.2017)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - PFU (archiwum ZIP - pobierz) (20.11.2017)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Załącznik do PFU (20.11.2017) NIEAKTUALNY
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy (20.11.2017)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (20.11.2017)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania (20.11.2017)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (20.11.2017)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług (20.11.2017)
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót (20.11.2017)
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób (20.11.2017)
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.11.2017)
 14. Zmiana SIWZ (30.11.2017)
 15. Wyjaśnienia do treści SIWZ (30.11.2017)
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (05.12.2017)
 17. Zmiana SIWZ 2 (05.12.2017)
 18. Wyjaśnienia do SIWZ 2 (05.12.2017)
 19. Załącznik nr 3 do SIWZ - Załącznik do PFU (05.12.2017) AKTUALNY
 20. Wyjaśnienie do SIWZ 3 (07.12.2017)
 21. Informacja z otwarcia ofert (12.12.2017)
 22. Zawiadomienie o wyborze oferty – część I i II (04.01.2018)
 23. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11.01.2018)

17.11.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie”, nr sprawy OR.271.23.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (17.11.2017)
 2. SIWZ (17.11.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - pobierz) (17.11.2017)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy (17.11.2017)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy (17.11.2017)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia (17.11.2017)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór zobowiazania (17.11.2017)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej (17.11.2017)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób (17.11.2017)
 10. Informacja z otwarcia ofert (05.12.2017)
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (07.12.2017)

17.11.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.: Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”, nr sprawy OR.271.28.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (17.11.2017)
 2. SIWZ (17.11.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - projekt umowy (17.11.2017)
 4. Załacznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy (17.11.2017)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia (17.11.2017)
 6. Załacznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej (17.11.2017)
 7. Załacznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób (17.11.2017)
 8. Załacznika nr 6 do SIWZ – wzór zobowiązania (17.11.2017)
 9. Informacja z otwarcia ofert (27.11.2017)
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty (08.12.2017)

Logo

02.11.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego” w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, nr sprawy RI.271.17.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (02.11.2017)
 2. SIWZ (02.11.2017)

  CZĘŚĆ I
 3. Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Miasto i Gmina Sztum (02.11.2017) NIEAKTUALNY
 4. Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Miasto i Gmina Sztum (07.12.2017) AKTUALNY
 5. Załącznik nr 2.1. do SIWZ – Audyt oświetlenia ulicznego - Miasto i Gmina Sztum (02.11.2017)
 6. Załącznik nr 3.1. do SIWZ – Projekt umowy – Miasto i Gmina Sztum (02.11.2017)
  1) Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (02.11.2017) NIEAKTUALNY
  2) Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (07.12.2017) AKTUALNY
  3) Załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego (02.11.2017) NIEAKTUALNY
  4) Załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego (16.11.2017) AKTUALNY
 7. Załącznik nr 5.1. do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny oferty – Miasto i Gmina Sztum (02.11.2017)
 8. Załącznik nr 6.1. do SIWZ - Tabelaryczny wykaz opraw oświetlenia - Miasto i Gmina Sztum (02.11.2017)

  CZĘŚĆ II
 9. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Miasto Malbork (02.11.2017) NIEAKTUALNY
 10. Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Miasto Malbork (07.12.2017) AKTUALNY
 11. Załącznik nr 2.2. do SIWZ – Audyt oświetlenia ulicznego – Miasto Malbork (02.11.2017)
 12. Załącznik nr 3.2. do SIWZ – Projekt umowy – Miasto Malbork (02.11.2017)
  1) Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (02.11.2017) NIEAKTUALNY
  2) Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (07.12.2017) AKTUALNY
  3) Załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego (02.11.2017) NIEAKTUALNY
  4) Załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego (16.11.2017) AKTUALNY
 13. Załącznik nr 5.2. do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny oferty – Miasto Malbork (02.11.2017)
 14. Załącznik nr 6.2. do SIWZ - Tabelaryczny wykaz opraw oświetlenia - Miasto Malbork (02.11.2017)

  CZĘŚĆ III
 15. Załącznik nr 1.3. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Gmina Stare Pole (02.11.2017) NIEAKTUALNY
 16. Załącznik nr 1.3. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Gmina Stare Pole (07.12.2017) AKTUALNY
 17. Załącznik nr 2.3. do SIWZ – Audyt oświetlenia ulicznego – Gmina Stare Pole (02.11.2017)
 18. Załącznik nr 3.3. do SIWZ – Projekt umowy – Gmina Stare Pole (02.11.2017)
  1) Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (02.11.2017) NIEAKTUALNY
  2) Załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (07.12.2017) AKTUALNY
  3) Załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego (02.11.2017) NIEAKTUALNY
  4) Załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego (16.11.2017) AKTUALNY
 19. Załącznik nr 5.3. do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny oferty – Gmina Stare Pole (02.11.2017)
 20. Załącznik nr 6.3. do SIWZ - Tabelaryczny wykaz opraw oświetlenia - Gmina Stare Pole (02.11.2017)

  DOKUMENTY DO WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 21. Formularz ofertowy (02.11.2017) NIEAKTUALNY
 22. Załącznik nr 7 do SIWZ - JEDZ (02.11.2017)
 23. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania (02.11.2017)
 24. Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (02.11.2017)
 25. Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz dostaw (02.11.2017)
 26. Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz osób (02.11.2017)
 27. Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności (02.11.2017)
 28. Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego (02.11.2017)
 29. Zmiana treści ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (16.11.2017)
 30. Zmiana SIWZ 1 (16.11.2017)
 31. Wyjaśnienia do SIWZ 1 (16.11.2017)
 32. Zmiana treści ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (27.11.2017)
 33. Zmina SIWZ 2 (27.11.2017)
 34. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2.1. dotyczy CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA (27.11.2017)
 35. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2.2. dotyczy CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA (27.11.2017)
 36. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2.3. dotyczy CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA (27.11.2017)
 37. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 (27.11.2017)
 38. Zmiana treści ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (07.12.2017)
 39. Zmiana SIWZ 3 (07.12.2017)
 40. Wyjaśnienia do treści SIWZ 4 (07.12.2017)
 41. Zmiana treści ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (18.12.2017)
 42. Zmiana SIWZ 4 (18.12.2017)
 43. Wyjaśnienia do treści SIWZ 5 (18.12.2017)
 44. Formularz ofertowy (18.12.2017) AKTUALNY !!!
 45. Zmiana treści ogłoszenia przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (21.12.2017)
 46. Zmiana SIWZ 5 (21.12.2017)
 47. Wyjaśnienia do treści SIWZ 6 (21.12.2017)
 48. Wyjaśnienia do treści SIWZ 7 (28.12.2017)
 49. Informacja z otwarcia ofert – część I, II i III zamówienia (08.01.2018)
 50. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – Miasto i Gmina Sztum (16.02.2018)
 51. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – Miasto Malbork (16.02.2018)
 52. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – Gmina Stare Pole (16.02.2018)
 53. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (08.03.2018)
 54. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (09.03.2018)

26.10.2017 - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę kompleksowej organizacji trzydniowego szkolenia dla 30 uczestników na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (26.10.2017)
 2. Opis przedmiotu zamówienia (26.10.2017)
 3. Formularz ofertowy (26.10.2017)
 4. Projekt umowy (26.10.2017)
 5. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty (10.11.2017)
 6. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego (13.11.2017)

25.10.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.:Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+ polegającego na remoncie i przebudowie pomieszczeń pod Klub Senior +” - nr sprawy RI.271.25.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (25.10.2017)
 2. SIWZ (25.10.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy (25.10.2017)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (25.10.2017)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (25.10.2017)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ -Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (25.10.2017)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (25.10.2017)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ -Wykaz osób (25.10.2017)
 9. Informacja z otwarcia ofert (03.11.2017)
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty (13.11.2017)

20.10.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”, nr sprawy RI.271.22.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (20.10.2017)
 2. SIWZ (20.10.2017)
 3. Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - pobierz) (20.10.2017)
 4. Projekt umowy (20.10.2017)
 5. Formularz ofertowy (20.10.2017)
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (20.10.2017)
 7. Wzór zobowiązania (20.10.2017)
 8. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (20.10.2017)
 9. Wykaz robót (20.10.2017)
 10. Wykaz osób (20.10.2017)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (07.11.2017)
 12. Zmiana SIWZ 1 (07.11.2017)
 13. Wyjasnienia do tresci SIWZ 1 (07.11.2017)
 14. Dokumentacja projektowa - Tom.8.Przedmiar i kosztorys ofertowy (archiwum ZIP - pobierz) AKTUALNY !!! (07.11.2017)
 15. Informacja z otwarcia ofert (16.11.2017)
 16. Zawiadomienie o wyborze oferty (01.12.2017)

19.10.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - "Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia dla zadania pn.: Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+" - nr sprawy RI.271.27.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (19.10.2017)
 2. SIWZ (19.10.2017)
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (19.10.2017)
 4. Projekt umowy (19.10.2017)
 5. Formularz ofertowy (19.10.2017)
 6. Formularz cenowy (19.10.2017)
 7. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (19.10.2017)
 8. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (19.10.2017)
 9. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (19.10.2017)
 10. Wykaz dostaw (19.10.2017)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.10.2017)
 12. Zmiana SIWZ 1 (24.10.2017)
 13. Wyjaśnienia do tresci SIWZ 1 (24.10.2017)
 14. Informacja z otwarcia ofert (30.10.2017)
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.11.2017)

16.10.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo – rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na ternie Miasta i Gminy Sztum - nr sprawy RI.271.26.2017

 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (16.10.2017)
 2. Informacja o zamiarze zwarcia umowy (16.10.2017)
 3. Załącznik nr 1 do Informacji – Opis przedmiotu zamówienia (16.10.2017)
 4. Załącznik nr 2 do Informacji – Projekt umowy (16.10.2017)
 5. Informacja o udzieleniu zamówienia (10.11.2017)
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (10.11.2017)

11.10.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia dla zadania pn.: Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” - nr sprawy RI.271.24.2017

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (11.10.2017)
 2. SIWZ (11.10.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (11.10.2017)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (11.10.2017)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (11.10.2017)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy (11.10.2017)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (11.10.2017)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (11.10.2017)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (11.10.2017)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dostaw (11.10.2017)
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (17.10.2017)

06.10.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ polegającego na remoncie i przebudowie pomieszczeń pod Klub Senior +” - nr sprawy RI.271.21.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (06.10.2017)
 2. SIWZ (06.10.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) (archiwum ZIP - pobierz) (06.10.2017)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (06.10.2017)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (06.10.2017)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (06.10.2017)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (06.10.2017)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (06.10.2017)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (06.10.2017)
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (18.10.2017)
 11. Zmiana SIWZ 1 (18.10.2017)
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ (18.10.2017)
 13. Informacja z otwarcia ofert (24.10.2017)
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.10.2017)

22.09.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Youmbo na terenie Gminy Sztum – ZAKRES 3 - nr sprawy RI.271.20.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (22.09.2017)
 2. SIWZ (22.09.2017)
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) (archiwum ZIP - pobierz) (22.09.2017)
 4. Projekt umowy (22.09.2017)
 5. Formularz ofertowy (22.09.2017)
 6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (22.09.2017)
 7. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (22.09.2017)
 8. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (22.09.2017)
 9. Wykaz robót (22.09.2017)
 10. Wykaz narzędzi (22.09.2017)
 11. Informacja z otwarcia ofert (09.10.2017)
 12. Zawiadomienie o wyboerze najkorzystniejszej oferty (23.10.2017)

logo z przedszkolem na ty

11.09.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum, w ramach projektów: - Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum, - Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (11.09.2017)
 2. SIWZ (11.09.2017)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy dla części nr 1 (11.09.2017)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy dla części nr 2 (11.09.2017)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (11.09.2017)
 6. Zał. nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 - Harmonogram szkoleń (11.09.2017)
 7. Zał. nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (11.09.2017)
 8. Zał. nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 - Harmonogram szkoleń (11.09.2017)
 9. Zał. nr 5 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 1 (11.09.2017)
 10. Zał. nr 6 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 2 (11.09.2017)
 11. Zał. nr 7 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (11.09.2017)
 12. Zał. nr 8 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków (11.09.2017)
 13. Zał. nr 9 do SIWZ Wykaz usług (11.09.2017)
 14. Zał. nr 10 do SIWZ Wykaz osób (11.09.2017)
 15. Zał. nr 10a do SIWZ Wykaz osób ocena kryterium Kadra dydaktyczna (11.09.2017)
 16. Zał. Nr 11 do SIWZ Zobowiązanie (11.09.2017)
 17. Zał. Nr 12 do SWIZ Oświadczenie o grupie kapitałowej (11.09.2017)
 18. Informacja z otwarcia ofert (19.09.2017)
 19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.09.2017)

06.09.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie (Miasto i Gmina Sztum)”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (06.09.2017)
 2. SIWZ (06.09.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (06.09.2017) NIEAKTUALNY
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ -Projekt umowy (06.09.2017)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ- Formularz ofertowy (06.09.2017)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (06.09.2017)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (06.09.2017)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ -Formularz sprzętu składany przez wykonawcę wraz z ofertą (06.09.2017) NIEAKTUALNY
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ -Wykaz dostaw (06.09.2017)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (06.09.2017)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.09.2017)
 12. Zmiana SIWZ 1 (08.09.2017)
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (08.09.2017)
 14. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (08.09.2017) AKTUALNY
 15. Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz sprzętu składany przez wykonawcę wraz z ofertą (08.09.2017) AKTUALNY
 16. Informacja otwarcia ofert (15.09.2017)
 17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.09.2017)

31.08.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego, budynków i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Sztum“ - nr sprawy RI.271.16.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (31.08.2017)
 2. SIWZ (31.08.2017)
 3. Załącznik nr 1 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część I zamówienia (zestawienie tabelaryczne) (31.08.2017)
 4. Załacznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia (zestawienie tabelaryczne) (31.08.2017)
 5. Załacznik nr 3 - Projekt umowy (31.08.2017)
 6. Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy (31.08.2017)
 7. Załacznik nr 5 -Formularz cenowy - część I zamówienia (31.08.2017)
 8. Załącznik nr 6 - Formularz cenowy – część II zamówienia (31.08.2017)
 9. Załacznik nr 7 - JEDZ (31.08.2017)
 10. Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności (31.08.2017)
 11. Załacznik nr 9 - Wzór oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego (31.08.2017)
 12. Załącznik nr 10 - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (31.08.2017)
 13. Informacja z otwarcia ofert (16.10.2017)
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.11.2017)

PROW

18.07.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.: Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (18.07.2017)
 2. SIWZ (18.07.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – projekt umowy (18.07.2017)
 4. Załacznik nr 2 do SIWZ – Formulraz ofertowy (18.07.2017)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (18.07.2017)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynalezności do tej samej grupy kapitałowej (18.07.2017)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób (18.07.2017)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór zobowiazania (18.07.2017)
 9. Informacja otwarcia ofert (26.07.2017)
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.08.2017)
 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (28.08.2017)

logo z przedszkolem na ty

06.07.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – część nr 2

 1. Ogłoszenie (06.07.2017)
 2. SIWZ (06.07.2017)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (06.07.2017)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ Formularz cenowy dla części nr 1 (06.07.2017)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ Formularz cenowy dla części nr 2 (06.07.2017)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (06.07.2017)
 7. Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (06.07.2017)
 8. Zał. nr 6 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 1 (06.07.2017)
 9. Zał. nr 7 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 2 (06.07.2017)
 10. Zał. nr 8 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (06.07.2017)
 11. Zał. nr 9 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków (06.07.2017)
 12. Zał. Nr 10 do SWIZ Oświadczenie o grupie kapitałowej (06.07.2017)
 13. Zał. Nr 11 do SWIZ - Wykaz dostaw (06.07.2017)
 14. Zał. Nr 12 do SWIZ - Zobowiązanie (06.07.2017)
 15. Informacja z otwarcia ofert (14.07.2017)
 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1 (01.08.2017)
 17. Informacja o wyberze najkorzystniejszej oferty - część nr 2 (07.09.2017)

logo z przedszkolem na ty

04.07.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa sprzętu multimedialnego do oddziałów wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (04.07.2017)
 2. SIWZ (04.07.2017)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (04.07.2017)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy (04.07.2017)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (04.07.2017)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy (04.07.2017)
 7. Zał. nr 5-6 do SIWZ - Oświadczenia (04.07.2017)
 8. Informacja z otwarcia ofert (14.07.2017) (14.07.2017)
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.08.2017)

03.07.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjum, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (03.07.2017)
 2. SIWZ (03.07.2017)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (03.07.2017)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 1 (03.07.2017)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 2 (03.07.2017)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 3 (03.07.2017)
 7. Zał. nr 5 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 4 (03.07.2017)
 8. Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 5 (03.07.2017)
 9. Zał. nr 7 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 6 (03.07.2017)
 10. Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie dot przesłanek wykluczenia z postępowania (03.07.2017)
 11. Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (03.07.2017)
 12. Zał. nr 10 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (03.07.2017)
 13. Zał. nr 11 do SIWZ - Wykaz osób (03.07.2017)
 14. Zał. nr 12 do SIWZ - Wykaz narzędzi (03.07.2017)
 15. Zał. nr 13 do SIWZ - Wykaz usług (03.07.2017)
 16. Zał. nr 14 do SIWZ - Zobowiązanie (03.07.2017)
 17. Informacja z otwarcia ofert (11.07.2017)
 18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.07.2017)

29.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka: Przebudowa pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (29.06.2017)
 2. SIWZ (29.06.2017)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (29.06.2017)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - pobierz) (29.06.2017)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Projekt umowy (29.06.2017)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (29.06.2017)
 7. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (29.06.2017)
 8. Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (29.06.2017)
 9. Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (29.06.2017)
 10. Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (29.06.2017)
 11. Zał. nr 9 do SIWZ - Zobowiazanie (29.06.2017)
 12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (17.07.2017)

PROW

27.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (27.06.2017)
 2. SIWZ (27.06.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ (dokumnetacja projektowa) (archiwum ZIP - pobierz) (27.06.2017)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy (27.06.2017)
 5. Załacznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy (27.06.2017)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu watunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (27.06.2017)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej (27.06.2017)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób (27.06.2017)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Zwór zobowiązania (27.06.2017)
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (07.07.2017)
 11. Zmiana SIWZ 1 (07.07.2017)
 12. Wyjaśnienia do SIWZ 1 (07.07.2017)
 13. Informacja z otwarcia ofert (14.07.2017)
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.07.2017)
 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (10.08.2017)

logo z przedszkolem na ty

22.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - „Eksperta do spraw oświetlenia ulicznego” w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (22.06.2017)
 2. SIWZ (22.06.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (22.06.2017)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy zakres obowiązków Eksperta (22.06.2017)
  4.1. Załacznik nr 1 do Szczegółowego zakresu obowiązków Eksperta (Zestawienie opraw oświetleniowych) (archiwum ZIP - pobierz) (22.06.2017)
  4.2. Załacznik nr 2 do Szczegółowego zakresu obowiązków Eksperta (Program funkcjonalno – użytkowy) (archiwum ZIP - pobierz) (22.06.2017)
 5. Załacznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy (22.06.2017)
 6. Załacznik nr 4 do SIWZ – Formularz ofertowy (22.06.2017)
 7. Załacznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w spotępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (22.06.2017)
 8. Załacznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (22.06.2017)
 9. Załacznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (22.06.2017)
 10. Załacznik nr 8 do SIWZ – Wzór zobowiązania (22.06.2017)
 11. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (27.06.2017)
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (29.06.2017)
 13. Informacja z otwarcia ofert (04.07.2017)
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.07.2017)
 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (01.08.2017)

14.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Gminy Sztum – ZAKRES 2 oraz Modernizacja drogi w Piekle do byłej szkoły

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (14.06.2017)
 2. SIWZ (14.06.2017)
 3. Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - pobierz) (14.06.2017)
 4. Załącznik nr 2 - Projekt umowy (14.06.2017)
 5. Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (14.06.2017)
 6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (14.06.2017)
 7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej (14.06.2017)
 8. Załącznik nr 6 - Wykaz robót (14.06.2017)
 9. Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi (14.06.2017)
 10. Załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania wykonawcy (14.06.2017)
 11. Informacja z otwarcia ofert (29.06.2017)
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.07.2017)

logo z przedszkolem na ty

13.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (13.06.2017)
 2. SIWZ (13.06.2017)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (13.06.2017)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 1 (13.06.2017)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 2 (13.06.2017)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (13.06.2017) NIEAKTUALNY!
 7. Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (13.06.2017)
 8. Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 1 (13.06.2017)
 9. Zał. nr 7 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 2 (13.06.2017)
 10. Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (13.06.2017)
 11. Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków (13.06.2017)
 12. Zał. Nr 10 do SWIZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej (13.06.2017)
 13. Zał. Nr 11 do SWIZ - Wykaz dostaw (13.06.2017)
 14. Zał. Nr 12 do SWIZ - Zobowiązanie (13.06.2017)
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.06.2017)
 16. Wyjaśnienia treści SIWZ (1) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (1) (20.06.2017)
 17. Wyjaśnienia treści SIWZ (2) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (2) (20.06.2017)
 18. Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 AKTUALNY (20.06.2017) NIEAKTUALNY!
 19. Wyjaśnienia do treści SIWZ (3) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (3) (22.06.2017)
 20. Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 AKTUALNY (22.06.2017)
 21. Informacja z otwarcia ofert (26.06.2017)
 22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla części nr 2 (04.07.2017)
 23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dla części nr 1 (17.08.2017)

13.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka: Przebudowa pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (13.06.2017)
 2. SIWZ (13.06.2017)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (13.06.2017)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (13.06.2017)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Projekt umowy(13.06.2017)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (13.06.2017)
 7. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (13.06.2017)
 8. Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (13.06.2017)
 9. Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (13.06.2017)
 10. Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (13.06.2017)
 11. Zał. nr 9 do SIWZ - Zobowiazanie (13.06.2017)
 12. Informacja z otwarcia ofert (29.06.2017)
 13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (29.06.2017)

 


PROW

06.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - „Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla” nr sprawy RI.271.9.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (06.06.2017)
 2. SIWZ (06.06.2017)
 3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - pobierz) (06.06.2017)
 4. Załącznik nr 2 - Projekt umowy (06.06.2017)
 5. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (06.06.2017)
 6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (06.06.2017)
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej (06.06.2017)
 8. Załącznik nr 6 – Wykaz osób (06.06.2017) - NIEAKTUALNY!
 9. Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania wykonawcy (06.06.2017)
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (09.06.2017)
 11. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 1 (09.06.2017)
 12. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób - AKTUALNY! (09.06.2017)
 13. Informacja z otwarcia ofert (26.06.2017)
 14. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (26.06.2017)

02.06.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  - Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Gminy Sztum – ZAKRES 1”, nr sprawy RI.271.12.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (02.06.2017)
 2. SIWZ (02.06.2017)
 3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa (Archiwum ZIP) (02.06.2017)
 4. Załącznik nr 2 - Projekt umowy (02.06.2017)
 5. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (02.06.2017)
 6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (02.06.2017)
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej (02.06.2017)
 8. Załącznik nr 6 – Wykaz robót (02.06.2017)
 9. Załącznik nr 7 – Wykaz narzędzi (02.06.2017)
 10. Załącznik nr 8 – Wzór zobowiązania wykonawcy (02.06.2017)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (06.06.2017)
 12. Zmiana SIWZ 1 (06.06.2017)
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (06.06.2017)
 14. Kosztorys inwestorski (06.06.2017)
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (13.06.2017)
 16. Zmiana SIWZ 2 (13.06.2017)
 17. Informacja z otwarcia ofert (21.06.2017)
 18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.06.2017)

 


31.05.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum” nr sprawy RI.271.11.2017

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (31.05.2017)
 2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy OPZ (31.05.2017)
 3. Załącznik nr 2- Projekt umowy (31.05.2017)
 4. Uzupełnienie informacji o zamiarze zawarcia umowy (02.06.2017)
 5. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (02.06.2017)
 6. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki (03.07.2017)
 7. Uzupełnienie informacji o udzieleniu zamówienia (07.07.2017)

PROW

30.05.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie ” nr sprawy RI.271.8.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (30.05.2017)
 2. SIWZ (30.05.2017)
 3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa (archiwum ZIP) (30.05.2017) 
 4. Załącznik nr 2 - Projekt umowy (30.05.2017)
 5. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowyy (30.05.2017)
 6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (30.05.2017)
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie  wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej (30.05.2017) 
 8. Załącznik nr 6 – Wykaz robót (30.05.2017)
 9. Załącznik nr 7 – Wykaz osób (30.05.2017)
 10. Załącznik nr 8 – Wzór zobowiązania wykonawcy (30.05.2017)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (09.06.2017)
 12. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 1 (09.06.2017)
 13. Informacja z otwarcia ofert (19.06.2017)
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.07.2017)
 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (24.07.2017)

25.05.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie realizowanych robót budowlanych pn. Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie, nr sprawy RI.271.7.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (25.05.2017)
 2. SIWZ (25.05.2017)
 3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy (25.05.2017)
 4. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (25.05.2017)
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (25.05.2017)
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej (25.05.2017)
 7. Załącznik nr 6 – Wykaz usług (25.05.2017)
 8. Załącznik nr 7 – Wykaz osób (25.05.2017)
 9. Załącznik nr 8 – Wzór zobowiązania wykonawcy (25.05.2017)
 10. Informacja z otwarcia ofert (02.06.2017)
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.06.2017)

logo z przedszkolem na ty

17.05.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa materiałów biurowych i plastycznych do oddziałów wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – część nr 1

 1. Ogłoszenie (17.05.2017)
 2. SIWZ (17.05.2017)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (17.05.2017)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy (17.05.2017)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (17.05.2017)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy (17.05.2017)
 7. Zał. nr 5-6 do SIWZ - Oświadczenia (17.05.2017)
 8. Informacja z otwarcia ofert (25.05.2017)
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.06.2017)

logo z przedszkolem na ty

13.05.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do oddziałów wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

 1. Ogłoszenie (13.05.2017)
 2. SIWZ (13.05.2017)
 3. Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (13.05.2017)
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 1 (13.05.2017)
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 2 (13.05.2017)
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (13.05.2017)
 7. Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (13.05.2017)
 8. Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 1 (13.05.2017)
 9. Zał. nr 7 do SIWZ - Projekt umowy dla części nr 2 (13.05.2017)
 10. Zał. nr 8-9 do SIWZ - Oświadczenia (13.05.2017)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (15.05.2017)
 12. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (1) (15.05.2017)
 13. Informacja z otwarcia ofert (24.05.2017)
 14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1 (21.06.2017)
 15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (04.07.2017)

 


27.04.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - "Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Sztum" nr sprawy: RI.271.6.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (27.04.2017)
 2. SIWZ (27.04.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ (27.04.2017)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy (27.04.2017)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy (27.04.2017)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o spelnieniu warunków udziału w spoatepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (27.04.2017)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oswaidczenie wykonacwy o przynależności albo braku przynalezności do grupy kapitałowej (27.04.2017)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót (27.04.2017)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz narzedzi (27.04.2017)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór zobowiązania wykonawcy (27.04.2017)
 11. Informacja otwarcia ofert (12.05.2017)
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.05.2017)

25.04.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie” nr sprawy: RI.271.4.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (25.04.2017)
 2. SIWZ (25.04.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa (archiwum ZIP - pobierz) (25.04.2017)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy (25.04.2017) NIEAKTUALNY!!!
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy (25.04.2017)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (25.04.2017)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynalezności albo braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej (25.04.2017)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budolwanych (25.04.2017)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób (25.04.2017)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór zobowiązania (25.04.2017)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (28.04.2017)
 12. Zmiana SIWZ (1) (28.04.2017)
 13. Wyjaśnienia nr 1 (28.04.2017)
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (05.05.2017)
 15. Zmiana SIWZ (2) (05.05.2017)
 16. Wyjaśnienia do treści SIWZ (2) (05.05.2017)
 17. SIWZ – wersja edytowalna (05.05.2017)
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) (10.05.2017)
 19. Zmiana SIWZ (3) (10.05.2017)
 20. Wyjasnienia do treści SIWZ (3) (10.05.2017)
 21. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowyAKTUALNY !!! (10.05.2017)
 22. Przedmiary robót – wersja edytowalna (10.05.2017)
 23. Wyjaśnienia do treści SIWZ (4) (12.05.2017)
 24. Informacja z otwarcia ofert (18.05.2017)
 25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.06.2017)

 


logo z przedszkolem na ty

28.03.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Ubezpieczenie odpowiedzialności zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć wyjazdowych oraz nauczycieli pełniących opiekę podczas zajęć wyjazdowych w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja ogólna; Poddziałanie:3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.02.01-22-0131/15-00.

 1. Ogłoszenie (28.03.2017)
 2. SIWZ wraz z załącznikami (28.03.2017)
 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (29.03.2017)
 4. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (29.03.2017)
 5. Załącznik nr 6 – Harmonogram zajęć wyjazdowych (29.03.2017)
 6. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1) (31.03.2017)
 7. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1) (03.04.2017) Wyjaśnienia w pkt 6.
 8. Informacja z otwarcia ofert (06.04.2017)
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.04.2017)

logo z przedszkolem na ty

27.03.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług transportowych – obsługa zajęć wyjazdowych organizowanych w ramach projektów pn: •Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum, Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

 1. Ogłoszenie (27.03.2017)
 2. SIWZ (27.03.2017)
 3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty - część 1 (27.03.2017)
 4. Załącznik nr 2 - Formularz oferty - część 2 (27.03.2017)
 5. Załącznik nr 3.1 - Opis przedmiotu zamówienia - część 1 (27.03.2017)
 6. Załącznik nr 3.2 - Opis przedmiotu zamówienia - część 2 (27.03.2017)
 7. Załącznik nr 4 - Harmonogram zajęć wyjazdowych - część 1 (27.03.2017)
 8. Załącznik nr 5 - Harmonogram zajęć wyjazdowych - część 2 (27.03.2017)
 9. Załącznik nr 6 - Projekt umowy - część 1 (27.03.2017)
 10. Załącznik nr 7 - Projekt umowy - część 2 (27.03.2017)
 11. Załącznik nr 8-9 (27.03.2017)
 12. Załącznik nr 10 (27.03.2017)
 13. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (28.03.2017)
 14. Informacja z otwarcia ofert (04.04.2017)
 15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.04.2017)

logo z przedszkolem na ty

23.03.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do oddziałów wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (23.03.2017)
 2. SIWZ (23.03.2017)
 3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (23.03.2017)
 4. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla części nr 1 (23.03.2017) NIEAKTUALNE!!!
 5. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy dla części nr 2 (23.03.2017)
 6. Załącznik nr 4 - Opis przedmoitu zamówienia dla części nr 1 (23.03.2017) NIEAKTUALNE!!!
 7. Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (23.03.2017)
 8. Załącznik nr 6 - Projekt umowy dla części nr 1 (23.03.2017)
 9. Załącznik nr 7 - Projekt umowy dla części nr 2 (23.03.2017)
 10. Załączniki nr 8-9 - Oświadczenia (23.03.2017)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.03.2017)
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ (1) (29.03.2017)
 13. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla części nr 1 (29.03.2017)
 14. Załącznik nr 3 - Formularz cenowy dla części nr 2 (29.03.2017)
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (29.03.2017)
 16. Wyjaśnienia treści SIWZ (2) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (1) (29.03.2017)
 17. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 1 - po zmianie (29.03.2017) AKTUALNE !!!
 18. Zał. nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 - po zmianie (29.03.2017) AKTUALNE !!!
 19. Informacja z otwarcia ofert (04.04.0217)
 20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.04.2017)

09.03.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” Nr sprawy: RI.271.3.2017

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (09.03.2017)
 2. SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 5 (09.03.2017) NIEAKTUALNE!!!
 3. Wykaz mienia – załącznik nr 6 do SIWZ (09.03.2017) NIEAKTUALNE!!!
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15.03.2017)
 5. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 1 (15.03.2017)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (16.03.2017)
 7. Zmiana SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 5 (16.03.2017) AKTUALNE !!!
 8. Wykaz mienia – załącznik nr 6 do SIWZ (16.03.2017) AKTUALNY !!!
 9. Wyjaśnienia do treści SIWZ (1) (16.03.2017)
 10. Informacja z otwarcia ofert (21.03.2017)
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty w cz. I, II i III zamówienia (24.03.2017)
 12. Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania w cz. IV zamówienia (24.03.2017)

20.02.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - usługi - Bieżące utrzymanie czystosci i zieleni oraz infrasruktury rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Sztum” nr sprawy RI.271.2.2017

 1. Ogłoszenie (20.02.2017)
 2. Informacja o zamiarze zawarcia umowy (20.02.2017)
 3. Załącznik nr 1 - OPZ (20.02.2017)
 4. Załącznik nr 2 - Projekt umowy (20.02.2017)
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16.03.2017)
 6. Informacja o udzieleniu zamówienia (16.03.2017)

17.02.2017 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Bieżące naprawy i konserwacja nawierzchni dróg gminnych i wewnetrznych na terenie miasta i gminy Sztum” Nr sprawy: RI.271.1.2017

 1. Ogłoszenie (17.02.2017)
 2. SIWZ (17.02.2017)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (17.02.2017)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy (17.02.2017)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ OPZ (17.02.2017)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy (17.02.2017)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (17.02.2017)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz robót (17.02.2017)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz narzędzi (17.02.2017)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ Zobowiązanie (17.02.2017)
 11. Informacja z sesji otwarcia ofert (06.03.2017)
 12. Załącznik nr 5 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (08.03.2017)
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.03.2017)

09.11.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2016/2017 w części nr 1, 2, 5 i 6.

 1. Ogłoszenie (09.11.2016)
 2. SIWZ (09.11.2016)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (09.11.2016)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 1 (09.11.2016)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 2 (09.11.2016)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 5 (09.11.2016)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy dla części nr 6 (09.11.2016)
 8. Załącznik nr 6-7 do SIWZ - Oświadczenia (09.11.2016)
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (09.11.2016)
 10. Informacja z otwarcia ofert (24.11.2016)
 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.11.2016)

15.07.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2016/2017 w części nr 3 i 4

 1. Ogłoszenie (15.07.2016)
 2. SIWZ (15.07.2016)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy (15.07.2016)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (15.07.2016)
 5. Załącznik nr 3-7 do SIWZ - Wykazy i oświadczenia (15.07.2016)
 6. Załącznik nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów (15.07.2016)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.08.2016)

01.07.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - Etap III

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (01.07.2016)
 2. SIWZ (01.07.2016)
 3. OPZ załącznik nr 1 do SIWZ (01.07.2016)
 4. Projekt umowy załącznik nr 2 do SIWZ (01.07.2016)
 5. Dokumentacja projektowa załącznik nr 3 do SIWZ (archiwum ZIP - pobierz) (01.07.2016)
 6. Formularz ofertowy załacznik nr 4 do SIWZ ( 01.07.2016)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.07.2016)

30.06.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2016/2017

 1. Ogłoszenie (30.06.2016)
 2. SIWZ (30.06.2016)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy (30.06.2016)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (30.06.2016)
 5. Załącznik nr 3-7 do SIWZ - Wykazy i oświadczenia (30.06.2016)
 6. Załącznik nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów (30.06.2016)
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w części nr 3 i 4 (15.07.2016)

21.06.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Witosa i Osiedlu Pieniężnego w Sztumie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (w tym: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, oświetlenie uliczne)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik graficzny Os. Pieniężnego w Sztumie (załącznik nr 1 do SIWZ)
 4. Załącznik graficzny Os. Witosa w Sztumie (załącznik nr 2 do SIWZ)
 5. Projekt umowy (załacznik nr 3 do SIWZ)
 6. Formularz ofertowy (załącznik nr 4 do SIWZ)
 7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (04.07.2016)

18.05.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Sztum: Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (18.05.2016)
 2. SIWZ (18.05.2016)
 3. Projekt umowy (18.05.2016)
 4. Przedmiar robót (18.05.2016)
 5. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (18.05.2016)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.05.2016)
 7. Zmiana SIWZ (25.05.2016)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.06.2016)

 


15.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa wyposażenia technicznego dla pełnowymiarowego stadionu piłkarsko-atletycznego kategorii VA (krajowej) zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) i IAAF w ramach zadania budżetowego pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (15.04.2016)
 2. SIWZ (15.04.2016)
 3. Projekt umowy (15.04.2016)
 4. Dokumentacja projektowa (15.04.2016) NIEAKTUALNA !!!
 5. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (15.04.2016)
 6. Formularz cenowy (15.04.2016) NIEAKTUALNY !!!
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.04.2016)
 8. Zmiana SIWZ 1 (27.04.2016)
 9. Dokumentacja projektowa - AKTUALNA (27.04.2016)
 10. Formularz cenowy - AKTUALNY (27.04.2016)
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.06.2016)

 


Logo

15.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Nadzór inwestorski nad zadaniem Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020., Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (15.04.2016)
 2. SIWZ (15.04.2016)
 3. Projekt umowy (15.04.2016) NIEAKTUALNY !!!
 4. Formularz ofertowy z załacznikami do wykorzystania (15.04.2016)
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.04.2016)
 6. Zmiana SIWZ 1 (28.04.2016)
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (28.04.2016)
 8. Projekt umowy AKTUALNY (28.04.2016)
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (01.06.2016)
 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (13.06.2016)

 


Logo

15.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -  Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020., Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (15.04.2016)
 2. SIWZ (15.04.2016)
 3. Projekt umowy (15.04.2016) NIEAKTUALNY !!!
 4. Dokumentacja projektowa (archiwum zip - pobierz, rozmiar 169 MB) (15.04.2016) NIEAKTUALNY !!!
 5. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (15.04.2016)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.04.2016)
 7. Zmiana SIWZ 1 (28.04.2016)
 8. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (28.04.2016)
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (06.05.2016)
 10. Zmiana SIWZ 2 (06.05.2016)
 11. Projekt umowyAKTUALNY (06.05.2016)
 12. Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ 2 (MAPKA) (06.05.2016) NIEAKTUALNY !!!
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (10.05.2016)
 14. Zmiana SIWZ 3 (10.05.2016)
 15. Załącznik nr 1 do modyfikacji SIWZ 3 (MAPKA) AKTUALNY (10.05.2016)
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (16.05.2016)
 17. Zmiana SIWZ 4 (16.05.2016)
 18. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (16.05.2016)
 19. Dokumentacja projektowa (archiwum zip - pobierz, rozmiar 169 MB) AKTUALNY (16.05.2016)
 20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.06.2016)
 21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (27.06.2016)

 


14.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (14.04.2016)
 2. SIWZ (14.04.2016)
 3. Projekt umowy (14.04.2016)
 4. Dokumentacja projektowa (14.04.2016)
  - Projekt (archiwum zip - pobierz)
  - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (archiwum zip - pobierz)
  - Przedmiar robót - pobierz
 5. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (14.04.2016)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.05.2016)

Logo

13.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach projektu Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (13.04.2016)
 2. SIWZ (13.04.2016)
 3. Projekt umowy (13.04.2016) NIEAKTUALNY !!!
 4. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (13.04.2016)
 5. Wyjaśnienia do treści SIWZ (19.04.2016)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.04.2016)
 7. Zmiana SIWZ 1 (22.04.2016)
 8. Projekt umowy – zmiana - AKTUALNY (22.04.2016)
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(16.05.2016)
 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (25.05.2016)

Logo

12.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - "Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego" w ramach projektu "Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (12.04.2016)
 2. SIWZ (12.04.2016)
 3. Projekt umowy (12.04.2016) NIEAKTUALNY !!!
 4. Dokumentacja projektowa (archiwum zip - pobierz) (12.04.2016)
 5. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (12.04.2016)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.04.2016)
 7. Zmiana SIWZ 1 (22.04.2016)
 8. Projekt umowy – zmienionyAKTUALNY (22.04.2016)
 9. Przedmiar robót – tablice (22.04.2016)
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (27.04.2016)
 11. Zmiana SIWZ 2 (27.04.2016)
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (27.04.2016)
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.05.2016)
 14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (25.05.2016)

 


07.04.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - Etap II

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (07.04.2016)
 2. SIWZ (07.04.2016)
 3. Projekt umowy (07.04.2016)
 4. Dokumnetacja projektowa (archiwum zip - pobierz) (07.04.2016)
 5. Formularz ofertowy (07.04.2016)
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ (20.04.2016)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.05.2016)

 

10.03.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.: „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (10.03.2016)
 2. SIWZ (10.03.2016)
 3. Projekt umowy (10.03.2016)
 4. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (10.03.2016)
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.04.2016)

 

24.02.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (24.02.2016)
 2. SIWZ (24.02.2016)
 3. Projekt umowy (24.02.2016)
 4. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (24.02.2016)
 5. Dokumentacja projektowa (archiwum zip - pobierz) (24.02.2016)
 6. Pozwolenie na budowę nr 131/2012/Z-I z dnia 27.10.2015 r. (24.02.2016)
 7. Pozwolenie na wycinkę drzew decyzja nr 68/2015 z dnia 21.12.2015 r. (24.02.2016)
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.03.2016)
 9. Zmiana SIWZ 1 (04.03.2016)
 10. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (04.03.2016)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (09.03.2016)
 12. Zmiana SIWZ 2 (09.03.2016)
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (09.03.2016)
 14. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 (09.03.2016)
 15. Projekt konstrukcji i fundamentów pod tablicę wyników (09.03.2016)
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.04.2016)

 

08.02.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Bieżące naprawy i konserwacja nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (08.02.2016)
 2. SIWZ (08.02.2016)
 3. Opis przedmiotu zamówienia (08.02.2016)
 4. Projekt umowy (08.02.2016)
 5. Formularz ofertowy (z załacznikami do wykorzystania) (08.02.2016)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (01.03.2016)

 

05.02.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Usługa polegającej na wycince 17szt. drzew i uporządkowaniu terenu w związku z kolizją występującą przy realizacji inwestycji w ramach projektu Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum polegającego na robotach budowlanych pn.: Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego w Sztumie.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (05.02.2016)
 2. SIWZ (05.02.2016)
 3. Projekt umowy (05.02.2016)
 4. Formularz ofertowy (05.02.2016)
 5. Projekt zieleni (archiwum zip - pobierz) (05.02.2016)
 6. Pozwolenie na wycinkę drzew (05.02.2016)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.02.2016)

 

03.02.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulic Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna, Ogrodowa, Wiejska oraz część ulicy Chopina w Sztumie – Etap 3 – przebudowa ulicy Radosnej, Kwiatowej, Ogrodowej, Wiejskiej, Zacisze”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (03.02.2016)
 2. SIWZ (03.02.2016)
 3. Projekt umowy (03.02.2016)
 4. Formularz ofertowy (z załącznikami do wykorzystania) (03.02.2016)
 5. Wyjaśnienia do treści SIWZ (1) (05.02.2016)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.02.2016)

 

19.01.2016 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulic Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna, Ogrodowa, Wiejska oraz część ulicy Chopina w Sztumie – Etap 3 – przebudowa ulicy Radosnej, Kwiatowej, Ogrodowej, Wiejskiej, Zacisze

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (19.01.2016)
 2. SIWZ (19.01.2016)
 3. Projekt umowy (19.01.2016) NIEAKTUALNY !!!
 4. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (19.01.2016)
 5. Dokumentacja projektowa (19.01.2016)
  - Projekt budowlany (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt wykonawczy (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt organizacji ruchu (archiwum zip - pobierz)
  - Specyfikacje techniczne (archiwum zip - pobierz)
  - Przedmiar (plik pdf - pobierz)
  - Opinia geotechniczna (plik pdf - pobierz)
  - Pozwolenie na budowę (plik pdf - pobierz)
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (20.01.2016)
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (26.01.2016)
 8. Zmiana SIWZ (1) (26.01.2016)
 9. Wyjaśnienia do treści SIWZ (2) (26.01.2016)
 10. Diagram sterowania opraw (26.01.2016)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (28.01.2016)
 12. Zmiana SIWZ 2 (28.01.2016)
 13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 (28.01.2016)
 14. Projekt umowy - AKTUALNY (28.01.2016)
 15. Wyjaśnienia do treści SIWZ (4) (01.02.2016)
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.02.2016)

 

08.12.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie-Etap I.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (08.12.2015)
 2. SIWZ (08.12.2015)
 3. Projekt umowy (08.12.2015)
 4. Formularz ofertowy z załącznikami (08.12.2015)
 5. Dokumentacja projektowa (08.12.2015)
  5.1.Park Miejski Sztum - Etap I
  - Etap I Park Miejski - zakres do realizacji (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt budowlany (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt wykonawczy (archiwum zip - pobierz)
  - Przedmiar robót (plik pdf - pobierz)
  - Specyfikacja techniczna (plik pdf - pobierz)
  5.2. Ścieżka od pasażu w kierunku Parku Miejskiego
  - Branża budowlana (archiwum zip - pobierz)
  - Branża elektryczna (archiwum zip - pobierz)
  - Przedmiar robót (plik pdf - pobierz)
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ (10.12.2015)
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ (2) (17.12.2015)
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.12.2015)
 9. Wyjaśnienia do treści SIWZ (3) (17.12.2015)
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.01.2016)

 

01.12.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych wymagających opieki osoby drugiej w miejscu zamieszkania wynikające z art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) na rzecz klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (01.12.2015)
 2. SIWZ (01.12.2015)
 3. Zmiana SIWZ (02.12.2015)
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.12.2015)

 

26.11.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych wymagających opieki osoby drugiej w miejscu zamieszkania wynikające z art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) na rzecz klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (26.11.2015)
 2. SIWZ (26.11.2015)
 3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (27.11.2015)

 

13.10.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont drogi stanowiącej własność gminy z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie dz. nr 6 i 400 w Parowach obręb Nowa Wieś

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (13.10.2015)
 2. SIWZ (13.10.2015)
 3. Projekt umowy (13.10.2015)
 4. Formularz ofertowy z załącznikami (13.10.2015)
 5. Dokumentacja (13.10.2015)
  Przedmiar - pobierz
  Dokumentacja projektowa (archiwum zip - pobierz)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.10.2015)

12.10.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Zajezierza, Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (12.10.2015)
 2. SIWZ (12.10.2015)
 3. Projekt umowy (12.10.2015)
 4. Formularz ofertowy z załącznikami (12.10.2015)
 5. Koncepcja systemu sieci kanalizacji sanitarnej (12.10.2015)
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ (19.10.2015)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.10.2015)

 

08.10.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego i budynków Urzędu Miasta i Gminy Sztum i jednostek organizacyjnych

 1. Pismo do ogłoszenia (08.10.2015)
 2. Ogłoszenie (08.10.2015)
 3. Informacja o publikacji ogłoszenia (13.10.2015)
 4. SIWZ (13.10.2015)
 5. Zestawienie punktów poboru energii (załącznik nr 1) (13.10.2015)
 6. Formularz cenowy ( załącznik nr 2) (13.10.2015)
 7. Formularz cenowy (załącznik nr 3) (13.10.2015)
 8. Projekt umowy (13.10.2015)
 9. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (13.10.2015)
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.11.2015)

 

13.08.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z projektem wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (13.08.2015)
 2. SIWZ (13.08.2015)
 3. Projekt umowy (13.08.2015)
 4. Formularz ofertowy z załacznikami (13.08.2015)
 5. Załączniki opisujące przedmiot zamówienia (13.08.2015)
  Zadanie 1 (archiwum zip - pobierz)
  Zadanie 2 (archiwum zip - pobierz)
  Zadanie 3 (archiwum zip - pobierz)
  Zadanie 4 (archiwum zip - pobierz)
  Zadanie 5 (archiwum zip - pobierz)
  Zadanie 6 (archiwum zip - pobierz)
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ (19.08.2015)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.08.2015)

 

17.07.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa parkingu na dz. Nr 215/6 w Koniecwałdzie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (17.07.2015)
 2. SIWZ (17.07.2015)
 3. Projekt umowy (17.07.2015)
 4. Dokumentacja (17.07.2015)
  Dokumentacja projektowa (archiwum zip - pobierz)
  Przedmiary robót (archiwum zip - pobierz)
  Specyfikacje techniczne (archiwum zip - pobierz)
 5. Wyrys z MPZP załącznik do SIWZ (17.07.2015)
 6. Formularz ofertowy z załącznikami (17.07.2015)
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ (28.07.2015)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.08.2015)

 

15.07.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Sztum

 1. Pismo do ogłoszenia (15.07.2015)
 2. Ogłoszenie (15.07.2015)
 3. Informacja o publikacji ogłoszenia (20.07.2015)
 4. SIWZ (20.07.2015)
 5. Opis przedmiotu zamówienia (20.07.2015)
 6. Projekt umowy (20.07.2015)
 7. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (20.07.2015)
 8. Wyjaśnienia do treści SIWZ (23.07.2015)
 9. Pismo do ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu (11.08.2015)
 10. Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu (11.08.2015)
 11. Ogłoszenie o opublikowaniu ogłoszenia o sprostowaniu (14.08.2015)
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (18.08.2015)
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.08.2015)

 

01.07.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2015/2016

 1. Ogłoszenie (01.07.2015)
 2. SIWZ (01.07.2015)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy (01.07.2015)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (01.07.2015)
 5. Załącznik nr 3-7 do SIWZ - Wykazy i oświadczenia (01.07.2015)
 6. Załącznik nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów (01.07.2015)
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.07.2015)

 

19.06.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (19.06.2015)
 2. SIWZ (19.06.2015)
 3. Formularz ofertowy (19.06.2015)
 4. Dokumentacja (19.06.2015)
  Przedmiar - pobierz
  Dokumentacja projektowa (archiwum zip - pobierz)
  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - pobierz
 5.  Projekt umowy (19.06.2015)
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ (30.06.2015)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.07.2015)

 

09.06.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (09.06.2015)
 2. SIWZ (09.06.2015)
 3. Formularz ofertowy z załącznikami (09.06.2015)
 4. Przedmiar (09.06.2015)
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.06.2015)

 

15.04.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra, gmina Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (15.04.2015)
 2. SIWZ (15.04.2015)
 3. Projekt umowy (15.04.2015)
 4. Dokumentacja projektowa (15.04.2015)
  projekt - architektura (archiwum zip - pobierz)
  przedmiar robót (archiwum zip - pobierz)
  specyfikacja techniczna (archiwum zip - pobierz)
 5. Formularz ofertowy (15.04.2015)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.04.2015)
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (24.04.2015)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.05.2015)

 

08.04.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Miasta i Gminy Sztum - część II

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (08.04.2015)
 2. SIWZ (08.04.2015)
 3. Dokumentacja projektowa (08.04.2015)
  opis techniczny (archiwum zip - pobierz)
  rysunki (archiwum zip - pobierz)
  przedmiar (archiwum zip - pobierz)
 4. Projekt umowy (08.04.2015)
 5. Formularz ofertowy (08.04.2015)
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ (13.04.2015)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.04.2015)

 

08.04.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Miasta i Gminy Sztum - część I

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (08.04.2015)
 2. SIWZ (08.04.2015)
 3. Dokumentacja projektowa (08.04.2015)
  opis techniczny (archiwum zip - pobierz) NIEAKTUALNY
  rysunki (archiwum zip - pobierz)
  przedmiar (archiwum zip - pobierz)
 4. Projekt umowy (08.04.2015)
 5. Formularz ofertowy (08.04.2015)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłsozenia (13.04.2015)
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ (13.04.2015)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.04.2015)
   

 

03.04.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont dachu Willi - Wzgórze Zamkowe w Sztumie

 1. Ogłoszenie (03.04.2015)
 2. SIWZ (03.04.2015)
 3. Projekt umowy (03.04.2015)
 4. Dokumnetacja projektowa (03.04.2015):
  Branża budowlana (archiwum zip - pobierz)
  Branża elektryczna (archiwum zip - pobierz)
  Przedmiar (archiwum zip - pobierz)
  Specyfikacja techniczna (archiwum zip - pobierz)
 5. Formularz ofertowy (03.04.2015)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.04.2015)
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ (13.04.2015)
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (15.04.2015)
 9. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (15.04.2015)
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.04.2015)

 

 

01.04.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Sztum”

 1. Pismo do ogłoszenia (01.04.2015)
 2. Ogłoszenie (01.04.2015)
 3. Informacja o publikacji ogłoszenia (07.04.2015)
 4. SIWZ (07.04.2015)
 5. Opis przedmiotu zamówienia (07.04.2015)
 6. Projekt umowy (07.04.2015)
 7. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (07.04.2015)
 8. Pismo do ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu (23.04.2015)
 9. Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu (23.04.2015)
 10. Wyjasnienia do treści SIWZ 1 (23.04.2015)
 11. Ogłoszenie o opublikowaniu ogłoszenia o sprostowaniu (27.04.2015)
 12. Pismo do ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu 2 (13.05.2015)
 13. Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu 2 (13.05.2015)
 14. Zmiana SIWZ (13.05.2015)
 15. Ogłoszenie o opublikowaniu ogłoszenia o sprostowaniu (18.05.2015)
 16. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (10.06.2015)

 

10.03.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulicy Wojciechowskiego oraz części ulicy Chopina w Sztumie

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (10.03.2015)
 2. SIWZ (10.03.2015)
 3. Projekt umowy – załacznik nr 1 do SIWZ (10.03.2015)
 4. Dokumentacja projektowa - archiwum zip cz. 1, cz. 2, cz. 3, (10.03.2015)
 5. Formularz ofertowy (10.03.2015)
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ (18.03.2015)
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.03.2015)
 8. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (20.03.2015)
 9. Diagram sterowania oprawy (20.03.2015)
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.03.2015)
 11. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 (23.03.2015)
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.04.2015)

 

23.02.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - ETAP II

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (23.02.2015)
 2. SIWZ (23.02.2015)
 3. Projekt umowy  załącznik nr 1 do SIWZ (23.02.2015)
 4. Dokumnetacja projektowa załącznik nr 2 do SIWZ (23.02.2015)
  1) Architektura, drogi, elektryka, mur, schody organizacja ruchu (archiwum zip - cz. 1, cz. 2,
  cz. 3, cz. 4, cz. 5)
  2) śmietniki, pochylnie, wzmiocniony chodnik z dokumentacji Ziejka (archiwum zip - pobierz)
  3) Uzgodnienia (archiwum zip - pobierz)
  4) Specyfikacje (archiwum zip - pobierz)
  5) Przedmiary (archiwum zip - pobierz)
 5. Formularz ofertowy wykonawcy załącznik nr 3 do SIWZ (23.02.2015)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.02.2015)
 7. Zmiana SIWZ (26.02.2015)
 8. Wyjaśnienia do treści SIWZ (1) (05.03.2015)
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (05.03.2015)
 10. Murek1 - Szczegół wykonania murku żelbetowego przy budynku garaży (05.03.2015)
 11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (05.03.2015)
 12. Wyjaśnienie do treści SIWZ (10.03.2015)
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.03.2015)

 

06.02.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Oczyszczanie chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, ścieżek pieszo - rowerowych na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (06.02.2015)
 2. SIWZ (06.02.2015)
 3. Opis przedmiotu zamówienia załacznik nr 1 (06.02.2015)
 4. Projekt umowy załącznik nr 2 (06.02.2015)
 5. Formularz ofertowy z załacznikami do wykorzystania załacznik nr 3 (06.02.2015)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.03.2015)

 

19.01.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i wiejskiej w gminie Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (19.01.2015)
 2. SIWZ (19.01.2015)
 3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 (19.01.2015)
 4. Projekt umowy - załącznik nr 2 (19.01.2015)
 5. Formularz ofertowy - załącznik nr 3 (19.01.2015)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.02.2015)

 

12.01.2015 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Bieżące utrzymanie bulwaru zamkowego - fosy, ścieżek pieszo-rowerowych wokół jeziora Zajezierskiego i miejsca rekreacji w Zajezierzu.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (12.01.2015)
 2. SIWZ (12.01.2015)
 3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 (12.01.2015)
 4. Projekt umowy - załącznik nr 2 (12.01.2015)
 5. Formularz ofertowy - załącznik nr 3 (12.01.2015)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.01.2015)
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ (20.01.2015)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.02.2015)

 

19.12.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Ukwiecenie centrum Sztumu

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (19.12.2014)
 2. SIWZ (19.12.2014)
 3. Opis przedmiotu zamówienia (19.12.2014)
 4. Projekt umowy (19.12.2014)
 5. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (19.12.2014)
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ (30.12.2014)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.01.2015)

 

19.12.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i wiejskiej w gminie Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (19.12.2014)
 2. SIWZ (19.12.2014)
 3. Opis przedmoitu zamówienia (19.12.2014)
 4. Projekt umowy (19.12.2014)
 5. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (19.12.2014)
 6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (12.01.2015)

 

16.12.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Oczyszczanie chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych, ścieżek pieszo - rowerowych na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (16.12.2014)
 2. SIWZ (16.12.2014)
 3. Opis przedmiotu zamówienia – załacznik nr 1 do SIWZ (16.12.2014)
 4. Wykaz dróg na terenie miasta i gminy Sztum przewidzianych do utrzymania – załacznik nr 2 do SIWZ (16.12.2014)
 5. Wykaz chodników, parkingów i ścieżek pieszo – rowerowych na terenie miasta i gminy Sztum przewidzianych do utrzymania – załacznik nr 3 do SIWZ (16.12.2014)
 6. Wykaz przystanków i zatoczek autobusowych przewidzianych do utrzymania – załacznik nr 4 do SIWZ (16.12.2014)
 7. Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ (16.12.2014)
 8. Formularz ofertowy – załacznik nr 6 do SIWZ (16.12.2014)
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.12.2014)
 10. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (23.12.2014)
 11. Wykaz chodników, parkingów i ścieżek pieszo-rowerowych (załącznik nr 3 do SIWZ) (23.12.2014)
 12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (12.01.2015)

 

16.12.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji burzowej na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (16.12.2014)
 2. SIWZ (16.12.2014)
 3. Formularz ofertowy załacznik nr 1 do SIWZ (16.12.2014)
 4. Projekt umowy załącznik nr 2 do SIWZ (16.12.2014)
 5. Wykaz sieci kanalizacji burzowej będącej przedmiotem zamówienia załacznik nr 3 do SIWZ (16.12.2014)
 6. Zestawienie wykonanych usług załacznik nr 4 do SIWZ (16.12.2014)
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.12.2014)
 8. Zmiana SIWZ 1 (23.12.2014)
 9. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (23.12.2014)
 10. Wykaz sieci kanalizacji burzowej będącej przedmiotem zamówienia (23.12.2014)
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.01.2015)
 12. Informacja o udzieleniu zamówienia (22.01.2015)

 

17.10.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz systemu ogniw fotowoltaicznych dla siedmiu obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (17.10.2014)
 2. SIWZ (17.10.2014)
 3. Opis przedmiotu zamówienia (17.10.2014) 
 4. Dokumentacja (17.10.2014)
  Zadanie 1. Przychodnia Zdrowia Sztum - dz. 476-2 (archiwum zip - pobierz)
  Zadanie 2. Przychodnia Zdrowia+PUP Sztum - dz. 477 i 478-2 (archiwum zip - pobierz)
  Zadanie 3. UMiG Sztum-dz.496-3 (archiwum zip - pobierz)
  Zadanie 4. Szkoła Podstawowa nr 2 Sztum - dz. 440-1 (archiwum zip - pobierz)
  Zadanie 5. Przedszkole Gościszewo - dz. 358-1 (archiwum zip - pobierz)
  Zadanie 6. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi - dz. 496 (archiwum zip - pobierz)
  Zadanie 7. OSP Postolin - dz. 73-1 (archiwum zip - pobierz)
 5. Projekt umowy (17.10.2014)
 6. Formularz ofertowy z  załącznikami do wykorzystania (17.10.2014)
 7. Formularz cenowy (17.10.2014)
 8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (23.10.2014)

 

17.10.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy -  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją w ramach projektu pn.: Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum.

 1. Ogłoszenie (17.10.2014)
 2. SIWZ (17.10.2014)
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (17.10.2014)
 4. Projekt umowy (17.10.2014)
 5. Formularz ofertowy (z załącznikami do wykorzystania).(17.10.2014)
 6. Opis oferowanego sprzętu i oprogramowania (17.10.2014)
 7. Oświadczenia , że oferowane dostawy odpowiadają  określonym przez Zamawiającego wymaganiom (17.10.2014) 
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.10.2014)
 9. Zmiana SIWZ (17.10.2014)
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.11.2014)

 

17.10.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usługi stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego w ramach projektu pn.: Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum

 1. Ogłoszenie (17.10.2014)
 2. SIWZ (17.10.2014)
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (17.10.2014)
 4. Projekt umowy (17.10.2014)
 5. Formularz ofertowy (z załącznikami do wykorzystania) (17.10.2014)
 6. Opis oferowanych usług (17.10.2014)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.11.2014)

 

 

16.10.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo - rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (16.10.2014)
 2. SIWZ (16.10.2014)
 3. Projekt umowy (16.10.2014)
 4. Załacznik nr 1 do umowy – Wykaz dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sztum (16.10.2014)
 5. Załacznik nr 2 do umowy- Wykaz chodników, ścieżek pieszo – rowerowych, parkingów i przystanków na terenie miasta i gminy Sztum (16.10.2014)
 6. Załacznik nr 3 do umowy – Dokument pracy sprzetu (16.10.2014)
 7. Formularz ofertowy z załacznikami do wykorzystania (16.10.2014)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.10.2014)

 

13.10.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Administrowanie nieruchomościami gminnymi położonymi w Sztumie obręb 2 obejmującymi teren ogólnodostępny plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (13.10.2014)
 2. SIWZ (13.10.2014)
 3. Projekt umowy (13.10.2014)
 4. Harmonogram załacznik do umowy (13.10.2014)
 5. Mapa ewidencyjna załacznik do SIWZ i do umowy (13.10.2014)
 6. Formularz ofertowy z załacznikami do wykorzystania (13.10.2014)
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.10.2014)
 8. Wyjaśnienie do treści SIWZ (17.10.2014)
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.11.2014)
   

 

23.09.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (23.09.2014)
 2. SIWZ (23.09.2014)
 3. Formularz ofertowy z załacznikami do wykorzystania (23.09.2014)
 4. Projekt umowy (23.09.2014)
 5. Dokumnetacja (23.09.2014):
  - opis techniczny (archiwum zip - pobierz)
  - przedmiar (plik pdf - pobierz)
  - sytuacja (archiwum zip - pobierz)
  - specyfikacje BIOZ (archiwum zip - pobierz)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (29.09.2014)
 7. Wyjasnienia do treści SIWZ 1 (29.09.2014)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.10.2014)

 

11.09.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, osprzętu oraz akcesoriów komputerowych cz.2

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (11.09.2014)
 2. SIWZ (11.09.2014)
 3. Opis przedmiotu zamówienia (11.09.2014) NIEAKTUALNY
 4. Projekt umowy (11.09.2014)
 5. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (11.09.2014)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.09.2014)
 7. Zmiana SIWZ (16.09.2014)
 8. Aktualny opis przedmiotu zamówienia (16.09.2014)
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.10.2014)

 

08.09.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót w ramach realizacji zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie poprzez budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego - etap I

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (08.09.2014)
 2. SIWZ (08.09.2014)
 3. Projekt umowy (08.09.2014)
 4. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (08.09.2014)
 5. Wyjaśnienia do treści SIWZ (1) (10.09.2014)
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ (2) (10.09.2014)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.09.2014)

 

14.08.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie poprzez budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego – etap I

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (14.08.2014)
 2. SIWZ (14.08.2014)
 3. Formularz ofertowy z załacznikami do wykorzystania (14.08.2014)
 4. Formularz cenowy (14.08.2014)
 5. Projekt umowy (14.08.2014)
 6. Dokumnetacja projektowa (14.08.2014)
  - Etap I - zakres do realizacji (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt budowlany - zagospodarowanie terenu (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt budowlany - architektura (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt budowlany - konstrukcja (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt budowlany - sanitarny (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt budowlany - elektryczny (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt budowlany zamienny - architektura i zagospodarowanie terenu (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt budowlany zamienny - konstrukcja (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt budowlany zamienny - sanitarny (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt budowlany zamienny - elektryczny (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt wykonawczy - architektura i zagospodarowanie terenu (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt wykonawczy - konstrukcja (archiwum zip - pobierz)
  - Projekt wykonawczy - sanitarny (archiwum zip - pobierz)
  Projekt wykonawczy - elektryczny (archiwum zip - pobierz) NIEAKTUALNY
  Projekt wykonawczy zamienny - elektryczny (archiwum zip - pobierz) NIEAKTUALNY
  - Specyfikacje (archiwum zip - pobierz)
  - Przedmiary robót (archiwum zip - pobierz)
  - Uzupelnienie projektowe - pobierz
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.08.2014)
 8. Wyjaśnienia do treści SIWZ (26.08.2014)
  - Aktualny projekt wykonawczy - elektryczny (plik pdf - pobierz) (26.08.2014)
  - Aktualny projekt wykonawczy zamienny - elektryczny (plik pdf - pobierz) (26.08.2014)
  - Badania gruntu dodatkowe (plik pdf - pobierz) (26.08.2014)
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (01.09.2014)
 10. Wyjaśnienia do treści SIWZ (2) (01.09.2014)
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (02.09.2014)
 12. Wyjaśnienia do treści SIWZ (3) (02.09.2014)
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.09.2014)

 

08.08.2014 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z KODEKSU CYWILNEGO - roboty budowlane - Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż linii brzegowej Jeziora Barlewickiego przy terenie targowiska miejskiego w Sztumie

 1. Ogłoszenie (08.08.2014)
 2. Projekt umowy (08.08.2014)
 3. Formularz ofertowy (08.08.2014)
 4. Dokumentacja projektowa (08.08.2014):
  - Branża budowlana (archiwum zip - pobierz)
  - Branża elektryczna (archiwum zip - pobierz)
  - Specyfikacja techniczna (archiwum zip - pobierz)
  - Przedmiar robót (archiwum zip - pobierz)
 5. Zawiadomienie o zamknięciu przetargu bez wyboru oferty (26.08.2014)

 

11.07.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -  Modernizacja drogi k. dworku Żeromskiego w Zajezierzu

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (11.07.2014)
 2. SIWZ (11.07.2014)
 3. Formularz ofertowy z załacznikami do wykorzystania (11.07.2014)
 4. Projekt umowy (11.07.2014)
 5. Dokumentacja projektowa (11.07.2014):
  - opis techniczny (archiwum zip - pobierz)
  - przedmiar robót (plik pdf - pobierz)
  - rysunki (archiwum zip - pobierz)
  - specyfikacje techniczne (archiwum zip - pobierz)
 6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (28.07.2014)

 

09.07.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Sztum: Modernizacja drogi w centrum Postolina

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (09.07.2014)
 2. SIWZ (09.07.2014)
 3. Formularz ofertowy z załacznikami do wykorzystania (09.07.2014)
 4. Projekt umowy (09.07.2014)
 5. Dokumentacja projektowa (09.07.2014):
  - Opis techniczny (pobierz - plik pdf)
  - Organizacja ruchu (pobierz - archiwum zip)
  - Przedmiar (pobierz - plik pdf)
  - Rysunki (pobierz - archiwum zip)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.07.2014)
 7. Wyjaśnienie do treści SIWZ (21.07.2014)
 8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (31.07.2014)

 

25.06.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)

 1. Ogłoszenie (25.06.2014)
 2. SIWZ (25.06.2014)
 3. Formularz ofertowy (z załącznikami do wykorzystania) (25.06.2014)
 4. Projekt umowy (25.06.2014)
 5. Dokumentacja projektowa (25.06.2014):
  - Dokumentacja geotechniczna (pobierz - archiwum zip)
  - Projekt budowlany (pobierz - archiwum zip)
  - Projekt wykonawczy branżowy (pobierz - archiwum zip)
  - Specyfikacje (pobierz - archiwum zip)
  - Przedmiar (pobierz - plik pdf)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.07.2014)

 

13.06.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja ul. Reymonta w miejscowości Czernin

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (13.06.2014)
 2. SIWZ (13.06.2014)
 3. Formularz ofertowy (z załacznikami do wykorzystania) (13.06.2014)
 4. Projekt umowy (13.06.2014)
 5. Dokumnetacja projektowa (13.06.2014):
  - Bioz (pobierz - archiwum zip)
  - Opisy techniczne (pobierz - archiwum zip)
  - Przedmiary (pobierz - archiwum zip)
  - Rysunki (pobierz - archiwum zip)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.06.2014)
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ (20.06.2014)
 8. Specyfikacje techniczne dla mieszanek mineralno-bitumicznych (popierz - archiwum zip) (20.06.2014)
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.07.2014)

 

05.06.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja mostu drogowego przez ciek wodny Rów Biały w ciągu drogi gminnej w miejscowości Koniecwałd, gmina Sztum.

 

 1. Ogłoszenie (05.06.2014)
 2. SIWZ (05.06.2014)
 3. Formularz ofertowy z załacznikami do wykorzystania (05.06.2014)
 4. Projekt umowy (05.06.2014)
 5. Dokumetacja projektowa (05.06.2014):
  - Projekt budowlany (pobierz - archiwum zip)
  - Projekt wykonawczy (pobierz - archiwum zip)
  - Obliczenia statyczne (pobierz - archiwum zip)
  - Operat wodnoprawny (pobierz - archiwum zip)
  - Mostek Koniecwałd - specyfikacje (pobierz - archiwum zip)
  - Mostek Koniecwałd - przedmiar (pobierz - archiwum zip)
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ (17.06.2014)
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ  2(20.06.2014)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.07.2014)

 

03.06.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie (03.06.2014)
 2. SIWZ (03.06.2014)
 3. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy (03.06.2014) NIEAKTUALNY
 4. Zał. Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (03.06.2014)
 5. Zał. Nr 3 Projekt umowy dla części zamówienia 1-11 (03.06.2014)
 6. Zał. Nr 4 Projekt umowy dla części zamówienia 12-20 (03.06.2014)
 7. Zał. Nr 5 Projekt umowy dla części zamówienia 21-50 (03.06.2014)
 8. Zał. Nr 6 Projekt umowy dla części zamówienia 51-55 (03.06.2014)
 9. Zał. Nr 7 Projekt umowy dla części zamówienia 56-61 (03.06.2014)
 10. Zał. Nr 8 Projekt umowy dla części zamówienia 62-66 (03.06.2014)
 11. Zał. Nr 9 Projekt umowy dla części zamówienia 67-73 (03.06.2014)
 12. Zał. Nr 10 Projekt umowy dla części zamówienia 74-89 (03.06.2014)
 13. Zał. Nr 11 Projekt umowy dla części zamówienia 90-94 (03.06.2014)
 14. Zał. Nr 12-14 Oświadczenia (03.06.2014)
 15. Zał. Nr 15 Lista podmiotów (03.06.2014)
 16. Informacja dla wykonawcy (06.06.2014)
 17. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy (06.06.2014)
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (09.06.2014)
 19. Zmiana treści SIWZ (1) (09.06.2014)
 20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.06.2014) (Rozmiar: 12MB)
 21. Poprawa pomyłek pisarskich w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.07.2014)

 

30.04.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji roboty budowlanej pn. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulicy Słonecznej oraz części ulic Ogrodowa i Wiejska w Sztumie.

 1. Ogłoszenie (30.04.2014)
 2. SIWZ (30.04.2014)
 3. Projekt umowy (30.04.2014)
 4. Formularz ofertowy z załącznikami do wykorzystania (30.04.2014) 
 5. Wyjaśnienia do treści SIWZ  (05.05.2014)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.05.2014)

 

24.04.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Utrzymanie i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych w mieście Sztum - część III

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (24.04.2014)
 2. SIWZ (24.04.2014)
 3. Opis przedmiotu zamówienia (24.04.2014)
 4. Projekt umowy (24.04.2014)
 5. Formularrz ofertowy (24.04.2014)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.05.2014)

 

23.04.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (23.04.2014)
 2. SIWZ (23.04.2014)
 3. Załączniki do SIWZ - formularz ofertowy wykonawcy (23.04.2014)
 4. Przedmiar robót (23.04.2014)
 5. Projekt umowy (23.04.2014)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.05.2014)

 

17.04.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2014/2015

 1. Ogłoszenie (17.04.2014)
 2. SIWZ (17.04.2014)
 3. Załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy wykonawcy (17.04.2014)
 4. Załącznik nr 2 do SWIZ - projekt umowy (17.04.2014)
 5. Załącznik nr 3-7 do SIWZ - wykazy i oświadczenia (17.04.2014)
 6. Załącznik nr 8 do SIWZ - Lista podmiotów (17.04.2014)
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.05.2014)

 

17.04.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m.Uśnice gmina Sztum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (17.04.2014)
 2. SIWZ (17.04.2014)
 3. Formularz ofertowy (z załącznikami do wykorzystania) (17.04.2014)
 4. Projekt umowy (17.04.2014)
 5. Dokumentacja projektowa (17.04.2014):
  - Orzeczenie techniczne (pobierz - archiwum zip)
  - PB - branza mostowa (pobierz - archiwum zip)
  - PBW - branza drogowa (pobierz - archiwum zip)
  - PW - branza mostowa (pobierz - archiwum zip)
  - Specyfikacja - branza drogowa (pobierz - archiwum zip)
  - Specyfikacja - branza mostowa (pobierz - archiwum zip)
  - Przedmiary (pobierz - archiwum zip)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.04.2014)
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ 1 (24.04.2014)
  - Inwentaryzacja (24.04.2014) (pobierz - archiwum zip)
  - Operat wodnoprawny (24.04.2014) (pobierz - archiwum zip)
  - Specyfikacja techniczna - uzupełnienie (24.04.2014) (pobierz - archiwum zip)
  - Przedmiary robót (24.04.2014) (pobierz - archiwum zip)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.05.2014)

 

08.04.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulicy Słonecznej oraz część ulic Ogrodowa i Wiejska w Sztumie

 1. Ogłoszenie (08.04.2014)
 2. SIWZ (08.04.2014)
 3. Projekt umowy (08.04.2014)
 4. Formularz ofertowy (z załącznikami do wykorzystania) (08.04.2014) NIEAKTUALNY
 5. Dokumentacja projektowa (08.04.2014):
  - drogi (archiwum zip - pobierz)
  - kanalizacja deszczowa (archiwum zip - pobierz)
  - plac zabac (archiwum zip - pobierz)
  - specyfikacja techniczna (archiwum zip - pobierz)
  - przedmiar (plik pdf - pobierz)
 6. Ogłoszenie o zmianie zgłoszenia (17.04.2014)
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ (17.04.2014)
 8. Wyjaśnienia treści SIWZ (2) (17.04.2014)
 9. Formularz ofertowy (z załącznikami do wykorzystania) (17.04.2014)
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.04.2014)
 11. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 (23.04.2014)
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.05.2014)

 

 

24.03.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Gminy Sztum

 1. Ogłoszenie (24.03.2014)
 2. SIWZ (24.03.2014)
 3. Załaczniki do SIWZ (24.03.2014)
 4. Projekt umowy (24.03.2014)
 5. Dokumnetacja projektowa (24.03.2014):
  - opis techniczny (pobierz - archiwum zip)
  - załączniki graficzne (pobierz - archiwum zip)
  - przedmiar (pobierz - archiwum zip)  NIEAKTUALNY !!!
 6. Zmiana ogłoszenia (04.04.2014)
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ (04.04.2014)
  - Aktualny przedmiar (pobierz - plik pdf) (04.04.2014)
  - W załącznikach graficznych aktualny rysunek nr 2 (pobierz - plik pdf) (04.04.2014)
  - Aktualny opis techniczny (pobierz - plik pdf) (04.04.2014)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.04.2014)

 

20.03.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi -  Świadczenie usługi stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego w ramach projektu pn.: Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum

 1. Ogłoszenie (20.03.2014)
 2. SIWZ (20.03.2014)
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (20.03.2014)
 4. Projekt umowy (20.03.2014)
 5. Formularz ofertowy (z załącznikami do wykorzystania) (20.03.2014)
 6. Opis oferowanych usług (20.03.2014)
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.04.2014)

 

14.03.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Sztum: Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na działce nr.3 obr. III m. Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Szumskiego i budową pomostu pływającego

 1. Ogłoszenie (14.03.2014)
 2. SIWZ (14.03.2014)
 3. Projekt umowy (14.03.2014)
 4. Załączniki do SIWZ (14.03.2014)
 5. Dokumentacja projektowa (14.03.2014):
  - dokumentacja (archiwum zip - pobierz)
  - przedmiar robót (archiwum zip - pobierz)
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.04.2014)

 

11.03.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane -  Zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu publicznym Nr 1 w Sztumie na ul. Chełmińskiej w ramach zadania pn. Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie (11.03.2014)
 2. SIWZ (11.03.2014)
 3. Załączniki do SIWZ (11.03.2014)
 4. Projekt umowy (11.03.2014)
 5. Dokumentacja projektowa (11.03.2014):
  - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (pobierz - archiwum zip)
  - Projekt budowlany (pobierz - archiwum zip)
  - Przedmiar (pobierz - archiwum zip)
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.03.2014)
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ (20.03.2014)
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.04.2014)
   

20.02.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Sztum.

 

 1. Ogłoszenie (20.02.2014)
 2. SIWZ (20.02.2014)
 3. Wzór oferty wraz z wzorami oświadczeń - załacznik nr 1 do SIWZ (20.02.2014)
 4. Projekt umowy cz. I – załacznik nr 2 a do SIWZ (20.02.2014)
 5. Projekt umowy cz. II – załacznik nr 2 b do SIWZ (20.02.2014)
 6. Program ubezpieczenia - załacznik nr 3 do SIWZ (20.02.2014)
 7. Wykaz majątku - załacznik nr 4 do SIWZ (20.02.2014)
 8. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (25.02.2014)
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.03.2014)

 

 

10.02.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu publicznym Nr 1 w Sztumie na ul. Chełmińskiej w ramach zadania pn. Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 1. Ogłoszenie (10.02.2014)
 2. SIWZ (10.02.2014)
 3. Załączniki do SIWZ (10.02.2014)
 4. Projekt umowy (10.02.2014)
 5. Dokumentacja (10.02.2014):
  - opis techniczny i specyfikacja (pobierz - archiwum zip)
  - rysunki (pobierz - archiwum zip)
  - przedmiar (pobierz - archiwum zip)
 6. Wyjaśnienia do treści SIWZ (17.02.2014)
 7. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (04.03.2014)

 

05.02.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją w ramach projektu pn.: Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum.

 

 1. Ogłoszenie (05.02.2014)
 2. SIWZ (05.02.2014)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (05.02.2014)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy  (05.02.2014)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (z załącznikami do wykorzystania)  (05.02.2014)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis oferowanego sprzętu i oprogramowania (05.02.2014)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenia , że oferowane dostawy odpowiadają  określonym przez Zamawiającego wymaganiom (05.02.2014)
 8. wyjaśnienia do treści SIWZ (07.02.2014)
 9. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 (10.02.2014)
 10. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 (11.02.2014)
 11. Zwiadomienie o zmianie treści SIWZ (11.02.2014)
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.02.2014)
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.03.2014)

 

22.01.2014 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn. Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń

 1. Ogłoszenie (22.01.2014)
 2. SIWZ (22.01.2014)
 3. Zał. 1 - Formularz ofertowy (22.01.2014)
 4. Zał. 2 - Projekt umowy dla części zamówienia nr 1-3 (22.01.2014)
 5. Zał. 3 - Projekt umowy dla części zamówienia nr 4-13 (22.01.2014)
 6. Zał. 4 - Projekt umowy dla części zamówienia nr 14-25 (22.01.2014)
 7. Zał. 5 - Projekt umowy dla części zamówienia nr 26-35 (22.01.2014)
 8. Zał. 6 - Projekt umowy dla części zamówienia nr 36-52 (22.01.2014)
 9. Zał. 7 - Projekt umowy dla części zamówienia nr 53-61 (22.01.2014)
 10. Zał. 8 - Projekt umowy dla części zamówienia nr 62-91 (22.01.2014)
 11. Zał. 9 - Projekt umowy dla części zamówienia nr 92-118 (22.01.2014)
 12. Zał. 10 - Projekt umowy dla części zamówienia nr 119-132 (22.01.2014)
 13. Zał. nr 11-13 do SIWZ - Oświadczenia (22.01.2014)
 14. Zał. nr 14 do SIWZ - Lista podmiotów (22.01.2014)
 15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.02.2014)