Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 135/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 04 października 2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 27.990.360 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 15.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 32.632.368 zł
3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych" o kwotę 9.000 zł, w dz. 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85149 „Programy polityki zdrowotnej" o kwotę 2.000 zł i w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 1.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie;
I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92116 „Biblioteki" o kwotę 15.250 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Kultury na dotację celową na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.
II. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale:
1) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych" o kwotę 9.000 zł w celu sfinansowania prowizji dla inkasentów podatków lokalnych,
2) 851 „Ochrona zdrowia" rozdz.:
a) 85149 „Programy polityki zdrowotnej" o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup przyborów dla dzieci i młodzieży szkolnej związanych z profilaktyką zdrowia,
b) 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 1.000 zł na imprezy okolicznościowe realizowane przez przedszkola.


ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:868
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-11-22 14:49:10
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-11-22 14:47:49