Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 145/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 17 grudnia 2003r


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej UMiG.

 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji UmiG.
 2. Spisem z natury należy objąć składniki majątkowe wykazane w planie inwentaryzacji na 2003 rok.
 3. Osobą materialnie odpowiedzialną jest kierownik jednostki.
 4. Termin rozpoczęcia 31.12.2003 r., zakończenia inwentaryzacji 31.01.2004r.
 5. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wymienionych składników majątkowych wyznaczam komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie:

  Pierwszy zespół:

  1. Danuta Wiatrowska – przewodniczący
  2. Teresa Zgubińska – członek

  Drugi zespół:

  1. Iwona Wyżykowska – przewodniczący
  2. Beata Tritt – członek

  Trzeci zespół:

  1. Krystyna Lubińska

  Czwarty zespół

  1. Krystyna Lubińska – przewodniczący
  2. Darek Kumuda – członek
  3. Pelagia Michalska – członek


Do przeprowadzenia spisu z natury następujących składników majątku:

 1. Pierwszy zespół spisowy – środki pieniężne w gotówce ze sprzedaży znaków skarbowych, papiery wartościowe, druki ścisłego zarachowania.

 2. Drugi zespół spisowy – składniki aktywów będące własnością innych jednostek, powierzone do przechowywania lub używania, paliwa pojazdach służbowych.

 3. Trzeci zespół spisowy – w drodze uzyskania potwierdzenia salda.

 4. Czwarty zespół spisowy – w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi.


Osoby powołane na członków zespołu na członków zespołu ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
Arkusze spisowe wydano przewodniczącemu zespołu spisowego.


Kierownik jednostki

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor