Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 87/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 lipca 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w Górkach, obręb geodezyjny Barlewice.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 8 ust. 1 i 4 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania ich obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66, poz. 1510 dnia 3 października 2002 roku

Zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej (garaż + działka nr 148/31) położonej w Górkach, obręb geodezyjny Barlewice, gmina Sztum wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości

Powołuje komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Joachim Majewski –Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Elżbieta Oblotzka – Inspektor Ref. Gospodarki Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.