Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 36/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 kwietnia 2004 roku


w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/113/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


 1. W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/113/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.

 1. I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność" o kwotę 48.290 zł. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz 10 rocznicą współpracy Sztumu i Ritterhude miasto i gmina Sztum złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „EUROFORUM na Wzgórzu Zamkowym w Sztumie". Wniosek został zaakceptowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Festyn gminny (majówka rodzinna) w dniach 1-2 maja 2004 roku.
  2. Seminarium pn. „Sztum w Unii Europejskiej - szansę i wyzwania" z udziałem gmin partnerskich: Ritterhude, Val de Reuil, Belzig, a także gminy Niwienskoje z Obwodu Kaliningradzkiego. Seminarium będzie okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy z gminami partnerskimi oraz wytyczenia kierunków dalszej współpracy w nowych dla Polski warunkach. Istotny będzie również udział gminy Niwienskoje z Obwodu Kaliningradzkiego, która jest zainteresowana nawiązaniem współpracy ze Sztumem. Jest to niezwykle istotne, ponieważ od 1 maja Polska będzie wschodnią granicą Unii Europejskiej.
  3. Wydanie folderu promocyjnego z okazji akcesji Polski do Unii Europejskiej. Tytuł folderu: „Sztum i jego europejscy partnerzy - współpraca dla przyszłości".
   Odbiorcami projektu będą mieszkańcy gminy Sztum i zaproszeni goście, a także zagraniczni. Realizacja projektu zakończy się 15 lipca 2004 r.

  II. Przeniesień planowanych wydatków dokonuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 5.300 zł w celu sfinansowania zakupu kotła gazowego z wymiennikiem ciepłej wody o pojemności 200 litrów w związku z awarią starego pieca c.o. gazowego w Szkole Podstawowej w Czerninie.


Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.