Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 99/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 sierpnia 2005 rokuw sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Wyraża sie zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w III kwartale 2005 r. określonych w punktach 3, 8, 12, 14- wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:

Zmiany w harmonogramie wydatków budżetu gminy na III kwartał 2005 roku dokonuje się w dziale:
1. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 1.130 zł w celu sfinansowania wypłaty odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej,
2. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 13.155 zł w celu sfinansowania przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.,
3. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80195 "Pozostała działalność o kwotę 3.600 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy,
4. 852 "Pomoc społeczna rozdz. 8512 "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych, itp.)- w związku z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminom, wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:899
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-03 10:37:45
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-03 10:23:28