Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 119/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 8 grudnia 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w IV kwartale 2004 r. określonych w punktach 3, 4, 7, 9,16, 17 i 18 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


U z a s a d n i e n i e:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2004 roku
dokonuje się w dziale:
1) 600 „Transport i łączność” w rozdz.:
a) 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę 40.000 zł w celu udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji w związku
z modernizacją drogi wojewódzkiej Nr 517 Sztum- Górki,
b) 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 37.000 zł na bieżące utrzymanie dróg,
2) 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę 115.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej – Projekt rowerem przez Europę”,
3) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 48.302 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i kserokopiarki oraz sfinansowanie remontu pomieszczeń biurowych,
4) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji” o kwotę 41.050 zł w celu sfinansowania wydatków majątkowych związanych z zakupem samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie,
5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz.:
a) 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 80.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Domańskiego w Sztumie”,
b) 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi” o kwotę 55.000 zł w celu sfinansowania wydatków na zakupy inwestycyjne tj. zakup mikrociągnika, kabiny oraz spychacza do ciągnika,
c) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 4.238 zł w celu sfinansowania wydatków na oświetlenie ulic i dróg.
6) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki”
o kwotę 4.000 zł na dotację dla Biblioteki Publicznej w Sztumie na zakup wydawnictw zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Kultury,
7) 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”
na zadania inwestycyjne pn.:
a) „Poprawa infrastruktury sportowej Sztumu poprzez remont budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim” o kwotę 21.000 zł na sfinansowanie robót dodatkowych,
b) „Opracowanie projektu kompleksowego zagospodarowania terenu stadionu miejskiego wraz z terenem przyległym oraz terenów i obiektu przystani kajakowej – opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej” o kwotę 80.000 zł.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 119/2004