Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 40/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 maja 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 22.615.399 zł
  2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 26.275.566 zł
  3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 - plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


  1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD 980-4-2/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 9.890 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Unii Europejskiej.
  2. Przeniesień planowanych wydatków dokonuje się w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdz.:
    a) 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 4.400 zł w celu zwiększenia wydatków związanych z poszerzeniem zakresu przedmiotu ubezpieczenia o odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie sieci dróg, obiektów mostowych i przepustów drogowych, placów, chodników, parkingów, a także szkody powstałe na skutek pozostania na jezdni porzuconych przedmiotów, rozlanych cieczy oraz szkody wynikające z braku odpowiedniego znaku drogowego,
    b) 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 48.290 zł w związku z dofinansowanie projektu pn. „EUROFORUM na Wzgórzu Zamkowym w Sztumie" ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Fundacji Funduszu Współpracy.


Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.