Urząd Miasta i Gminy

Lista uchwał Rady Miejskiej 2002-2006 rok
 

Rok 2002Uchwała Nr I/1/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.

Uchwała Nr I/2/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sztumie.

Uchwała Nr II/3/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 listopada 2002 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie.

Uchwała Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 listopada 2002 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.

Uchwała nr III/5/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie zmian w budżecie na 2002 rok.

Uchwała Nr III/6/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat brutto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta i gminy Sztum w roku 2003.

Uchwała Nr III/7/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

Uchwała Nr IV/8/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.

Uchwała Nr IV/9/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.

Uchwała Nr IV/10/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

Uchwała Nr IV/11/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku.

Uchwała Nr IV/12/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

Uchwała Nr IV/13/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Uchwała Nr IV/14/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny.

Uchwała Nr IV/15/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny.

Uchwała Nr V/16/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2002 r.

Uchwała Nr V/17/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr V/18/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum.


 

Rok 2003Uchwała Nr VI/19/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr VI/20/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2003 rok.

Uchwała Nr VI/21/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2001 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży radnym i członkom komisji spoza rady.

Uchwała Nr VI/22/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” i przyjęcia jego statutu.

Uchwała Nr VI/23/ 2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 01 lutego 2003 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działek położonych w Sztumie obręb III, stanowiących własność osób fizycznych.

Uchwała Nr VI/24/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 01 lutego2003 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Sztumskim Polu, stanowiącej własność osób fizycznych.

Uchwała Nr VI/25/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 01 lutego 2003 roku

Uchwała Nr VI/26/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 01 lutego 2003 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, udziału 504/1000 części do nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 125/281 w Czerninie obręb Barlewice od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy .

Uchwała Nr VI/27/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 01 lutego 2003 roku w sprawie obciążenia służebnością przechodu i przejazdu działek nr 619/5, 629/2 i 629/1 położonych w Sztumie , obręb II.

Uchwała Nr VI/28/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2003 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr VI/29/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Uchwała Nr VI/30/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 01 lutego 2003roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.

Uchwała Nr VII/31/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 03 marca 2003 roku w sprawie wytypowania do zbycia działki nr 629/3, położonej w Sztumie obręb geodezyjny nr 2 w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej na cele publiczne.

Uchwała Nr VII/32/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 03 marca 2003 roku w sprawie wytypowania do zbycia działki nr 67/2 zabudowanej Stacją Transformatorową, położonej w Sztumie obręb geodezyjny nr 3 w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr VII/33/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 03 marca 2003 roku w sprawie użyczenia na czas nieokreślony części działki nr 505/7 położonej w Sztumie obręb geodezyjny nr 2 Starostwu Powiatowemu w Sztumie.

Uchwała Nr VII/34/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie wytypowania przedstawicieli miasta i gminy Sztum do reprezentowania miasta i gminy Sztum w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego pn. „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum”.

Uchwała Nr VIII/35/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 r.

Uchwała Nr VIII/36/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Sztum aportem nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu do zasobu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała Nr VIII/37/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2003roku w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Sztum aportem nieruchomości z gminnego zasobu do zasobu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie.

Uchwała Nr IX/38/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002.

Uchwała Nr IX /39/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2002.

Uchwała Nr IX/40/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2003roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli znajdujących się na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej w gminie miejsko-wiejskiej Sztum.

Uchwała Nr IX /41/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wydania decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji lokalizowanych w obszarze Strefy na terenie Gminy Sztum.

Uchwała Nr IX /42/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa.

Uchwała Nr IX/43/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 287 kwietnia 2003roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum.

Uchwała Nr X /44/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Sportowego w Sztumie.

Uchwała Nr X/45/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr V/17/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr X/46/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 r.

Uchwała Nr X /47/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie przystąpienia sołectwa Koślinka gmina Sztum do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

Uchwała nr X/48/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie.

Uchwała Nr X/49/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uchwała Nr X/50/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Uchwała nr X/51/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie wyłonienia kandydata na członka rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

Uchwała Nr XI/52/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XI/53/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Uchwała Nr XI/54/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sztumie zatwierdzającej gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.

Uchwała Nr XI/55/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wytypowania do zbycia działek nr 58 i nr 60 położonych w obrębie geodezyjnym Koślinka gmina Sztum w drodze przetargu nieograniczonego.

Uchwała Nr XI/56/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie – gospodarstwo pomocnicze w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie – zakład budżetowy.

Uchwała Nr XII/57/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie kierunków aplikowania o środki pozabudżetowe dla miasta i gminy Sztum.

Uchwała Nr XII/58/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do funduszy UE na budowę szlaków i ścieżek pieszo - rowerowych przez Związek Międzygminny Park Inwestycyjny Malbork – Sztum.

Uchwała Nr XII/59/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr XII/60/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie.

Uchwała Nr XII/61/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2003 roku uchylająca uchwałę nr VI/23/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 01 lutego 2003 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działek położonych w Sztumie obręb III, stanowiących własność osób fizycznych .

Uchwała Nr XII/62/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie zamiany działek stanowiących gminny zasób nieruchomości na działkę stanowiącą własność Skarbu Państwa, położonych w Sztumie obręb 3.

Uchwała nr XII/63/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Jagiełły, Kwidzyńska w Sztumie.

Uchwała Nr XII/64/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie akceptacji „Planu rozwoju i programu odnowy sołectwa Koślinka”.

Uchwała Nr XII/65/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2003 roku

Uchwała Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała Nr XIII/67/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 września 2003 roku w sprawie kierunków aplikowania o środki pozabudżetowe dla miasta i gminy Sztum na lata 2003 – 2006.

Uchwała Nr XIII/68/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 września 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr XIII/69/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 września 2003 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr XIII/70/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 września 2003 roku w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Sztum wniesionej przez Ryszarda Antoniuka.

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 września 2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz do Sądu Rejonowego w Kwidzynie, na kadencję obejmującą lata 2004 – 2008.

Uchwała Nr XIV/72/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pt. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w roku 2004”.

Uchwała Nr XIV/73/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 grudnia 2000 r. dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi i udzielania dotacji dla podmiotów nie zliczonych do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr XIV/74/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie gmina Sztum.

Uchwała Nr XIV/75/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 136/6 obręb nr 3 w mieście Sztum.

Uchwała Nr XIV/76/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr XIV/77/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na zakup autodrabiny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Uchwała Nr XV/78/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy Sztum.

Uchwała Nr XV/79/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr XV/80/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XV/81/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/306/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 listopada 2001r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XV/82/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XV/83/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku.

Uchwała Nr XV/84/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.

Uchwała Nr XV/85/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na zakup „ciężkiego samochodu gaśniczego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Uchwała Nr XV/86/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie nadania HONOROWEGO OBYWATELSTWA MIASTA SZTUM

Uchwała Nr XV/87/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie nadania HONOROWEGO OBYWATELSTWA MIASTA SZTUM

Uchwała Nr XV/88/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała nr XVI/89/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sztum w charakterze członka założyciela do Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Sztumie.

Uchwała nr XVI/90/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sztum w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia „Towarzystwo Rozwoju Dzierzgonia” z siedzibą w Dzierzgoniu.

Uchwała nr XVI/91/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Uchwała nr XVI/92/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała nr XVI/93/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.

Uchwała nr XVI/94/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś w drodze przetargu nieograniczonego.

Uchwała nr VXI/95/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/235/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na terenie miasta i gminy Sztum.


 

ROK 2004Uchwała Nr XVII/96/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2004 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli znajdujących się na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej w gminie miejsko – wiejskiej Sztum.

Uchwała Nr XVII/97/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2004 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Paderewskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej.

Uchwała Nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2004 roku w sprawie zagospodarowania nieruchomości położonej w Postolinie stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Uchwała Nr XVII/99/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2004 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki oznaczonej numerem 212/1 położonej w obrębie geodezyjnym Koniecwałd , stanowiącej własność osób fizycznych.

Uchwała Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2004 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

Uchwała Nr XVII/101/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu porządkowego stadionu miejskiego w Sztumie”.

Uchwała Nr XVII/102/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2004 w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr XVII/103/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia14 lutego 2004 w sprawie zasad używania herbu i flagi miasta Sztum.

Uchwała Nr XVII/104/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2004 rok.

Uchwała Nr XVIII/104/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Sztum.

Uchwała Nr XIX/105/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie wytypowania do zbycia działki położonej w Sztumie przy ul. Jagiełły, obręb geodezyjny nr 3, w drodze przetargu.

Uchwała Nr XIX/106/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki położonej w Sztumie obręb II, stanowiącej własność osób fizycznych.

Uchwała Nr XX/107/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na terenie miasta i gminy Sztum oraz miasta Malborka.

Uchwała Nr XX/108/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Uchwała Nr XX/109/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Uchwała Nr XX/110/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.

Uchwała Nr XXI/111/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003.

Uchwała Nr XXI/112/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003.

Uchwała Nr XXI/113/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Uchwała Nr XXI/114/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Sztum wkładu niepieniężnego (aportu) z gminnego zasobu nieruchomości do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Sztumie.

Uchwała Nr XXI/115/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Uchwała Nr XXI/116/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie wytypowania do zbycia działki położonej w Białej Górze, w drodze przetargu nieograniczonego.

Uchwała Nr XXII/117/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sztum.

Uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na terenie miasta i gminy Sztum oraz miasta Malborka.

Uchwała Nr XXII/119/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork - Sztum".

Uchwała Nr XXIII/120/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Sejmikiem Samorządowym Województwa Pomorskiego.

Uchwała Nr XXIII/121/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia sołectw Czernin i Sztumskie Pole gmina Sztum do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

Uchwała Nr XXIII/122/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie akceptacji "Planów rozwoju i programów sołectw Czernin i Sztumskie Pole".

Uchwała Nr XXIII/123/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004-2010

Uchwała Nr XXIII/124/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXIII/125/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/92/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XXIII/126/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do budżetu gminy na 2004 r. nowych wydatków majątkowych pn. "Budowa boiska do gier małych w Czerninie" i "Urządzenie placu zabaw we wsi Sztumskie Pole".

Uchwała Nr XXIII/127/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na terenie miasta i gminy Sztum.

Uchwała Nr XXIII/128/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie miasta i gminy Sztum obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu.

Uchwała Nr XXIII/129/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Uchwała Nr XXIII/130/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowego wieczystego gruntu na własność.

Uchwała Nr XXIII/131/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży działek oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w Sztumie obręb 2, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XXIII/132/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 roku.

Uchwała Nr XXIII/133/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/109/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Uchwała Nr XXIII/134/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sztum do programu "Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim".

Uchwała Nr XXIV/135/2004 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 roku Sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sztum do programu „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim”.


Uchwała Nr XXIV/136/2004 W sprawie nabycia na własność przez gminę Sztum działek oznaczonych numerami 572/1 , 575, 614 i 626 , położonych w obrębie II miasta Sztum , stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XXIV/137/2004 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet zwrotów kosztów podróży radnym.

Uchwała Nr XXV/138/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXV/139/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/125/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. dotyczącej zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/92/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała nr XXV/140/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.

Uchwała Nr XXV/141/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia w sprawie zamiaru usunięcia pomnika braterstwa i przyjaźni przy Placu Wolności w Sztumie.

Uchwała Nr XXV/143/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

Uchwała Nr XXVI/144/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/145/ 2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 października 2004 roku w sprawie wytypowania do zbycia działki oznaczonej numerem 20 , położonej w obrębie geodezyjnym Uśnice gmina Sztum, w drodze przetargu nieograniczonego.

Uchwała Nr XXVI/146/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 października 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność

Uchwała Nr XXVI/147/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 października 20004 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Sztum miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XXVI/148/2004 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 9 października 2004 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Sztum.


Uchwała Nr XXVI/149/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Sztumie na II półrocze 2004 roku

Uchwała Nr XXVI/150/2004 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 9 października 2004 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie.


Uchwała Nr XXVII/151/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/152/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Kwiatowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek siedliskowych.

Uchwała Nr XXVII/153/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 05 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XXVII/154/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Uchwała Nr XXVII/155/2004 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 5 listopada w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader +”.


Uchwała XXVII/Nr 156/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 listopada w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Uchwała Nr XXVII/157/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum”

Uchwała Nr XXVII/158/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie

Uchwała Nr XXVII/159/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XXVIII/160/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie zasięgnięcia opinii niezależnego radcy prawnego odnośnie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXVIII/161/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXIX/162/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Sztum”.

Uchwała Nr XXIX/163/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/164/04 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta do celów wymiaru podatku rolnego


Uchwała Nr XXIX/165/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIX/166/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/167/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym

Uchwała Nr XXIX/168/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r

Uchwała Nr XXIX/169/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

Uchwała Nr XXIX/170/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku.

Uchwała Nr XXIX/171/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/109/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Uchwała Nr XXIX/172/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością drogi koniecznej działek oznaczonych numerami 464/16 i 464/17 położonych w obrębie 2 miasta Sztum przy ul. Chełmińskiej.

Uchwała Nr XXIX/173/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży działek oznaczonych numerami 470/1 i 464/21 położonych w obrębie 2 miasta Sztum przy ul. Chełmińskiej w drodze przetargu nieograniczonego.

Uchwała Nr XXIX/174/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie użyczenia dla Klubu Piłkarskiego „RUCH” Gościszewo nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/175/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie użyczenia dla Ludowego Klubu Sportowego w Postolinie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Postolin, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Uchwała nr XXIX/176/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sztum do Stowarzyszenia pod nazwą „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

Uchwała Nr XXIX/177/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr XXIX/178/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w spawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXV/143/2004 z dnia 28 sierpnia 2004r.

Uchwała nr XXIX/179/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Uchwała Nr XXIX/180/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych gminy i Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Uchwała Nr XXX/181/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXX/182/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXX/183/2004 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/165/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Uchwała Nr XXX/184/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXX/185/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004-2010

Uchwała Nr XXX/186/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/109/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 .

Uchwała Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”.

Uchwała Nr XXX/188/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Sztum podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Uchwała Nr XXX/189/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2005 roku


 

Rok 2005Uchwała Nr XXXI/190/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu i kierunków rozwoju miejscowości: Postolin, Biała Góra, Czernin.

Uchwała Nr XXXI/191/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/192/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 .

Uchwała Nr XXXI/193/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwała Nr XXXI/194/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze.

Uchwała nr XXXI/195/2005 Rady miejskiej w Sztumie Z dnia 19 lutego 2005 roku Dotycząca zmiany uchwały Nr XXIII/129/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004r.

Uchwała Nr XXXI/196/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku W sprawie wytypowania do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Lipowej nr 7 w Sztumie.

Uchwała Nr XXXI/197/2005 Rady Miejskiej w Sztumie Z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcie umowy najmu na budynek użytkowy położony w Sztumie przy ul. Żeromskiego.

Uchwała Nr XXXI/198/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością przechodu i przejazdu działki nr 148/78 położonej w obrębie Barlewice gm. Sztum.

Uchwała Nr XXXI/199/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie na rok 2005.

Uchwała Nr XXXI/200/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie wyrażenie woli udziału Miasta i Gminy Sztum w charakterze partnera w projekcie pn. „Rozwój Handlu- Sieć Kompetencji w Regionie Morza Bałtyckiego (RENET)

Uchwała Nr XXXII/201/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/189/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/202/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/190/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu i kierunków rozwoju miejscowości :Postolin, Biała Góra, Czernin.

Uchwała Nr XXXIII/203/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Uchwała Nr XXXIII/204/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXIII/205/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr XXXIII/206/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli reprezentujących organ prowadzący do komisji konkursowej konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 imienia „Na Słonecznej Górce” w Sztumie.

Uchwała Nr XXXIII/207/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku W sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością przechodu i przejazdu , wytypowania do zbycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz dokonania zamiany gruntów z osobą fizyczną .

Uchwała Nr XXXIII/208/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku W sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sztumie przy ul. Zacisze obręb geodezyjny nr 1 w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII/209/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum.

Uchwała Nr XXXIII/210/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Sztum do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XXXIII/212/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/128/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie miasta i gminy Sztum obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu.

Uchwała Nr XXXIII/213/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta i gminy Sztum do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Uchwała Nr XXXIV/214/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXV/215/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr XXXV/216/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2005 roku. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004.

Uchwała Nr XXXV/217/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2005 roku. W sprawie wytypowania do zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Mickiewicza nr 52 w Sztumie.

Uchwała Nr XXXV/218/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2005 roku. w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sztumie przy ul. Kwiatowej obręb geodezyjny nr 1 w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

Uchwała Nr XXXV/219/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXVI/220/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 października 2004 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Sztum.

Uchwała Nr XXXVI/221/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 czerwca 2005 roku Uchylająca uchwałę Nr XXVII/152/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Kwiatowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek siedliskowych.

Uchwała Nr XXXVI/222/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/248/93 z dnia 5 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad ich usytuowania

Uchwała Nr XXXVI/223/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Uchwała Nr XXXVI/224/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 czerwca 2005 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na działki położone w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś gm. Sztum

Uchwała Nr XXXVI/225/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 czerwca 2005 roku w sprawie użyczenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych nieruchomości położonych na terenie gminy Sztum, stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/226/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP

Uchwała Nr XXXVI/227/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP

Uchwała XXXVI/228/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 czerwca2005 roku W sprawie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości na nieruchomości gruntowe stanowiące własność osoby fizycznej.

Uchwała Nr XXXVII/229/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/230/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 – 2010

Uchwała Nr XXXVII/231/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVII/232/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 lipca 2005 roku W sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Fiszera z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XXXVII/233/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 lipca 2005 roku W sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości gruntowych, oddanych w użytkowanie wieczyste, zabudowanych na cel mieszkaniowy, położonych w Sztumie obręb 2, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XXXVII/234/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Sztum do porozumienia o wzajemnej współpracy w celu przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 522 Górki – Prabuty do granicy województwa pomorskiego oraz drogi wojewódzkiej Nr 523 Trumieje – Gardeja do drogi krajowej Nr 55.

Uchwała Nr XXXVII/235/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/190/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu i kierunków rozwoju miejscowości : Postolin, Biała Góra, Czernin ( tekst jednolity – uchwała Nr XXXIII/202/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku ).

Uchwała Nr XXXVII/236/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/42/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa.

Uchwała Nr XXXVII/237/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39.

Uchwała Nr XXXVIII/238/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała nr XXXVIII/239/2005 Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego zwanych dalej „Planami Miejscowymi" dla wybranych terenów miasta i gminy Sztum.


Uchwała Nr XXXVIII/240/2005 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25sierpnia 2005 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gościszewie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.


Uchwała Nr XXXVIII/241/2005 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo gmina Sztum na rzecz jej użytkownika wieczystego.


Uchwała Nr XXXVIII/242/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie wytypowania do zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Plac Wolności 22 w Sztumie w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XXXVIII/243/2005
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie użyczenia części zespołu zamkowego, położonego przy ul. Galla Anonima w Sztumie.


Uchwala Nr XXXVIII /244/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Biała Góra z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XXXVIII/245 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2, Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.


Uchwała Nr XXXVIII/246/2005 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, części nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geodezyjnych Kępina i Koniecwałd , stanowiących własność osób fizycznych.


Uchwała Nr XXXVIII/247/2005 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 - 2010.


Uchwała Nr XXXIX/248/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie restrukturyzacji zobowiązań podatkowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Sztum

Uchwała Nr XXXIX/249/2005 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zatrudnienia radcy prawnego dla potrzeb Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie.


Uchwała Nr XXXIX/250/05 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 roku


Uchwała Nr XXXIX/251/2005 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 września 2005 roku w sprawie wytypowania do zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszczącym lokal użytkowy, położonej w Sztumie przy ul. Sienkiewicza w drodze przetargu nieograniczonego.


Uchwała XXXIX/252/2005 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 września 2005 roku W sprawie wytypowania do zbycia wolnego lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku nr 13 przy ul. Sienkiewicza w Sztumie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w drodze przetargu nieograniczonego.


Uchwała Nr XL/253/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Uchwała Nr XL/254/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2004-2010

Uchwała Nr XL/255/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XL/256/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XL/257/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XL/258/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny

Uchwała Nr XL/259/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny

Uchwała Nr XL/260/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

Uchwała Nr XL/261/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku.

Uchwała Nr XL/262/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXVII/155/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 listopada2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego- działanie 2.7. ,,Pilotażowy Program Leader”

Uchwała Nr XL/263/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192.05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Uchwała Nr XL/264/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr XL/265/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Zajezierze, od osób fizycznych

Uchwała Nr XL/266/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonych w Białej Górze gmina Sztum oraz obciążenie służebnością przechodu i przejazdu.

Uchwała Nr XL/267/2005 z dnia 26 listopada 2005r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i gminy Sztum

Uchwała Nr XLI/268/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XLI/269/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zatrudnienia radcy prawnego dla potrzeb Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

Uchwała Nr XLI/270/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego dalej ,,Planem Miejscowym” dla terenu byłej Fermy Tuczu Trzody Chlewnej z obszarem terenów przyległych w Czerninie

Uchwała Nr XLI/271/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia tj. Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie

Uchwała Nr XLI/272/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Sztum

Uchwała Nr XLI/273/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

Uchwała Nr XLI/274/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006

Uchwała Nr XLI/275/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006”.

Uchwała Nr XLI/276/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/188/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Sztum podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała Nr XLII/277/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Uchwała Nr XLII/278/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Uchwała Nr XLII/279/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XLII/280/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji

Uchwała Nr XLII/281/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/188/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Sztum podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała Nr XLII/282/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/275/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006”


 

Rok 2006Uchwała Nr XLIII/283/2006 z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr XLIII/284/2006 z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie zmian w planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 – 2010

Uchwała Nr XLIII/285/2006 z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr Xlii/279/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XLIII/286/2006 z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2006 rok

Uchwała Nr XLIII/287/2006 z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XLIII/288/2006 z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody ,,Biała Góra”

Uchwała Nr XLIII/289/2006 z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Uchwała Nr XLIV/290/2006 z dnia 15 marca 2006r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr XLI/270/05 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego dalej ,,Planem Miejscowym „ dla terenu byłej Fermy Tuczu Trzody Chlewnej z obszarem terenów przyległych w Czerninie

Uchwała Nr XLIV/291/2006 z dnia 15 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr XLIV/292/2006 z dnia 15 marca 2006r. w sprawie zmian w planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 -2010

Uchwała Nr XLIV/293/2006 z dnia 15 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego dalej ,,Planem Miejscowym” dla terenu ,,Centrum Miasta Sztum”

Uchwała Nr XLIV/294/2006 z dnia 15 marca 2006r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki nr 573/2 przy ul. Mickiewicza w Sztumie, obręb geodezyjny nr 2.

Uchwała Nr XLIV/295/2006 z dnia 15 marca 2006r. w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Uchwała Nr XLIV/296/2006 z dnia 15 marca 2006r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geodezyjnych Kępina, Koniecwałd i Sztumskie Pole, od osób fizycznych i prawnych.

Uchwała Nr XLIV/297/2006 z dnia 15 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały XXI/114/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28.04.2004 roku w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Sztum wkładu niepieniężnego (aportu) z gminnego zasobu nieruchomości do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie

Uchwała Nr XLIV/298/2006z dnia 15 marca 2006r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania

Uchwała Nr XLV/299/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Postolin

Uchwała Nr XLV/300/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Sztumskie Pole

Uchwała Nr XLV/301/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Sołectwa Gronajny

Uchwała Nr XLV/302/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr XLV/303/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/273/05 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2006.

Uchwała Nr XLV/304/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 - 2010

Uchwała Nr XLV/305/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Uchwała Nr XLV/306/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej w m. Czernin

Uchwała Nr XLV/307/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie zatrudnienia radcy prawnego dla potrzeb Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

Uchwała Nr XLVII/308/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005

Uchwała Nr XLVII/309/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała Nr XLVII/310/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała Nr XLVII/311/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Sztum wkładu niepniężnego (aportu), nieruchomości z gminnego zasobu do zasobu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie

Uchwała Nr XLVII/312/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru rady Miejskiej w Sztumie

Uchwała Nr XLVIII/313/2006 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego

Uchwała Nr XLVIII/314/2006 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr XLVIII/315/2006 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXVIII/239/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania

Uchwała Nr XLVIII/316/2006 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany ,,Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Koniecwałd – działki nr 214/5 i 214/6 uchwalonego uchwałą nr XXX/250/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10.02.2001 roku

Uchwała Nr XLVIII/317/2006 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 Miasta Sztum niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, osobie, która zamierza tę część nieruchomości nabyć.

Uchwała Nr XLVIII/318/2006 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie wytypowania do zbycia działki oznaczonej, położonej w obrębie geodezyjnym Postolin, w drodze przetargu nieograniczonego.

Uchwała Nr XLVIII/319/2006 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/287/06 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XLIX/320/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/321/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze.

Uchwała Nr XLIX/322/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 -2010

Uchwała Nr XLIX/323/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położnej w obrębie geodezyjnym nr 2 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na rzecz osoby, która zamierza tę część nieruchomości nabyć.

Uchwała Nr XLIX/324/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w obrębie 2 Miasta Sztum na rzecz użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XLIX/325/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w obrębie 4 Miasta Sztum na rzecz użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XLIX/326/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość – budynek świetlicy w Domu Strażaka w Postolinie, położony na działce nr 73/1

Uchwała Nr XLIX/327/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas nieokreślony, na nieruchomości gminne położone na terenie Miasta i Gminy Sztum na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Uchwała Nr XLIX/328/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie włączenia się do działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem w roku 2007 obchodów ,,Roku Dolnego Powiśla”

Uchwała Nr XLIX/329/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/312/06 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia2006 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sztumie

Uchwała Nr L/330/2006 z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi sztumskiemu z przeznaczeniem dla Zespołu Szkól w Sztumie

Uchwała Nr L/331/2006 z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych, których termin realizacji przekracza rok budżetowy 2006, związanych z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Centrum Miasta Sztum w ramach projektu ,,Rozwój handlu – Sieć kompetencji w Regionie Morza Bałtyckiego RENET” współfinansowanego z programu Interreg III B na lata 2006/2007 oraz opracowaniem Miejscowych Planów zagospodarowania Przestrzennego dla wybranych terenów miasta i gminy Sztum na lata 2006/2007

Uchwała Nr L/332/2006 z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy a 2006 r

Uchwała Nr L/333/2006 z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody ,,Parów Węgry”

Uchwała Nr L/334/2006 z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 - 2010

Uchwała Nr LI/335/2006 z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006

Uchwała Nr LI/336/2006 z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 - 2010

Uchwała Nr LI/337/2006 z dnia 29 września 2006r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działek położonych w obrębie geodezyjnym Koniecwałd i Gronajny

Uchwała Nr LI/338/2006 z dnia 29 września 2006r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, granicy i numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Sztumie, Rady Powiatu Sztumskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miast Gminy Sztum

Uchwała Nr LI/339/2006 z dnia 29 września 2006r. w sprawie skargi wniesionej przez Panią Małgorzatę Owczarczyk dot. budownictwa komunalnego i remontów budynków komunalnych

Uchwała Nr LII/340/2006 z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji miasta Sztum

Uchwała Nr LII/341/2006 z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

Uchwała Nr LII/342/2006 z dnia 26 października 2006r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Miejsko – gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, gimnazjach, szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto i Gminę Sztum

Uchwała Nr LII/343/2006 z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjny Barlewice z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

Uchwała Nr LII/344/2006 z dnia 26 października 2006r. w sprawie skargi wniesionej przez Pana Edwarda Kotowskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Sztum