Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XVII/99/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 lutego 2004 roku


W sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki oznaczonej numerem 212/1 położonej w obrębie geodezyjnym Koniecwałd, stanowiącej własność osób fizycznych.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 9 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249. zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku.

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, działki nr 212/1 o pow. 3100m2 opisanej w KW nr 9258, położonej w obrębie geodezyjnym Koniecwałd, stanowiącej własność osób fizycznych. Dla nieruchomości księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie.

§ 2


Koszty związane z nabyciem ponosi Miasto i Gmina Sztum.

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum .

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Uzasadnienie:


Gmina Sztum jest właścicielem działek nr 214/9 o pow. 5,1541ha i nr 214/11 o pow. 7,3179ha oraz 204/1 stanowiącej drogę gminną, położonych w Koniecwałdzie. Przedmiotowy grunt zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod działalność przemysłowo – usługową.
W celu stworzenia prawidłowego dojazdu do w/w działek, należy poszerzyć istniejącą drogę gminną oraz część drogi krajowej.
W związku z powyższym planuje się nabycie od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 212/1 o pow. 3100m2 położonej w Koniecwałdzie.
Koszty związane z nabyciem poniesie Miasto i Gmina Sztum.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje podjęcie Uchwały w przedstawionym brzmieniu.