Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XV/81/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 grudnia 2003r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/306/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 listopada 2001r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002r. Dz.U.Nr 9, poz.84 ze zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1


W uchwale Nr XXXVIII/306/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 listopada 2001r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 po ust.1a wprowadza się ust.1b w brzmieniu:
    „1b. budynki lub ich części i grunty zajęte na świetlice wiejskie.”

§ 2


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski