Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
U c h w a ł a Nr XXVII/154/2004
R a d y M i e j s k i e j w S z t u m i e
z dnia 5 listopada 2004 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Sztumie przy ulicy Plac Wolności 26


Na podstawie art.37 ust.4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. Nr 46 poz.543 z 2000r z późniejszymi zmianami) –

Rada Miejska u c h w a l a , co następuje :

§ 1


Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Sztumie przy Placu Wolności 26 na okres 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie apteki .

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum .

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P r z e w o d n i c z ą c y
R a d y M i e j s k i e j


Joachim Majewski

U z a s a d n i e n i e :
Pismem z dnia 02.08.2004r Pani Grażyna Owczarska zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w istniejącej umowie najmu lokalu użytkowego położonego w Sztumie przy Placu Wolności 26 zawartej pomiędzy wnioskodawczynią a Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działającym w imieniu gminy. Pani Grażyna Owczarska zamierza prowadzić dotychczasową działalność w formie spółki oraz wnosi o zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.
Wprowadzenie tych zmian w sposób zasadniczy zmienia warunki istniejącej umowy i dotychczas stosowane zasady wynajmu lokali użytkowych.