Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XIII/68/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 27 września 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 22.553.181 zł

 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 24.581.505 zł

 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.

 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/59/2003 z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów „ zgodnie z załącznikiem Nr 3

Powyższe zmiany spowodują powstanie deficytu w wysokości 2.028.324 zł i pokrywa się go pożyczkami lub kredytami, wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie


 1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale

  • 853 „Opieka społeczna” rozdz. 85314 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 2.000 zł w związku z zawartą umową z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku na dofinansowanie dożywiania dzieci pochodzących z rodzin popegeerowskich uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów na trenie Gminy Sztum,
  • 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 5.662 zł w związku z uzyskanymi wpływami z gminy Stary Targ z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wysypiska śmieci w Nowej Wsi.

 2. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale:

  • 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego” o kwotę 53.200 zł (do ogólnej kwoty wydatków tj. 100.000 zł) w celu sfinansowania studium wykonalności oraz oceny oddziaływania na środowisko.
   Jednocześnie dokonuje się zmiany w tytule w/w zadania na „Zagospodarowanie centrum miasta Sztum w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego”,
  • 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na zadanie inwestycyjne pn. :Budowa infrastruktury technicznej w Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie” o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 60.000 zł i odcinka sieci wodociągowej w kwocie 20.000 zł co umożliwi podłączenie się do tych sieci nowo powstałych domów jednorodzinnych.

 3. Przeniesień planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi dokonuje się w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70095 „Pozostała działalność” w następujących zadaniach:

  • „Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej oraz zbiornika bezodpływowego w miejscowości Sztumska Wieś” – zmniejszenie o kwotę 15.500 zł,
  • Wykonanie zbiorników bezodpływowych dla budynków Biała Góra 36 i Piekło 19” – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł,
   Powyższe zadania wykonuje ZGKiM na zlecenie Gminy Sztum, który oszacował wartość robót na kwoty niższe niż planowano.
  • „Adaptacja strychu na mieszkania w budynku Górki 3” – zwiększenie o kwotę 17.500 zł, celem realizacji zadania w szerszym zakresie niż planowano. Zostanie ono zrealizowane w IV kwartale 2003 po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu.

 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/59/2003 z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów” w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji Zlewnia D” – w tym „Kolektory sanitarne w m. Sztumskie Pole i Grzępa” w związku z nowym podziałem źródeł finansowania inwestycji tj:

  • limit planowanych wydatków ogółem 2.850.000 zł,
  • planowane nakłady w I roku (2004 r.) – 1.850.000 zł w tym: środki własne 950.000 zł i środki z programu SAPARD 900.000 zł,
  • planowane nakłady w II roku (2005 r.) – 1.000.000 w tym : środki własne 500.000 zł i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 500.000 zł.


Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będzie nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 133.200 zł.

Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego i zaopiniowano pozytywnie.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.