Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXV/217/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku.W sprawie wytypowania do zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Mickiewicza nr 52 w Sztumie.

Na podstawie art. 13 ust 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. nr 261 poz 2306 z 2004 roku) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 i § 4a Uchwały Nr XXXIII/282/2001/ Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 90 poz. 2603 z dnia 23 listopada 2001 roku z późn. zm.)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje.

§1


Wyraża zgodę na sprzedaż będącego przedmiotem najmu, lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. Mickiewicza nr 52, wraz z udziałem do gruntu , w drodze bezprzetargowej, według zasad określonych w Uchwale Rady powołanej w podstawie prawnej niniejszej Uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Zgodnie z § 2 ust. 1pkt 3 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata , sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Rady Miejskiej , wyrażonej odrębną uchwałą .

Zgodnie z § 4a Rada Miejska w Sztumie przyznała prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych pod warunkiem , że nie zalegają z opłatami na rzecz administratora i Gminy.

Z propozycją nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego wystąpił dotychczasowy najemca, uzasadniając chęć nabycia koniecznością przeprowadzenia remontu i modernizacji lokalu .

Pod rozwagę Rady poddaję projekt podjęcia uchwały w przedstawionej sprawie.