Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIII/124/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 rokuw sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.969.644 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 26.820.487 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów między działami w dziale 750 „Administracja publiczna” i w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami
tj. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w dziale 600 „Transport
i łączność”, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XX/108/04 z dnia 27 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów” zgodnie z załącznikiem Nr 3.


Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu do kwoty 1.850.843 zł
i pokrywa się go wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżką budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załączniki Nr Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.


§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się
w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 909.324 zł w związku
z zawarciem umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z siedzibą w Warszawie w dniach 19.02.2004 r. i 16.04.2004 r. na udzielenie pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – „Program SAPARD” na inwestycje pn: „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Koniecwałd do miejscowości Gronajny” (210.685 zł) i „Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Koniecwałd i Gronajny” (698.639 zł).


II. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sztumskie Pole zadanie A i B” o kwotę 900.000 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z Funduszu SAPARD (wydatki planowane w budżecie gminy w roku 2004 – 1.850.000 zł w tym środki własne 950.000 zł i środki pozyskane z SAPARD-u – kredyt 900.000 zł).

W związku z powyższym deficyt finansowany kredytami lub pożyczkami pod środki z SAPARD-u ulega zmniejszeniu o kwotę 1.809.324 zł
i wynosi 1.850.843 zł.


III. Przeniesień planowanych dochodów dokonuje się:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 48.290 zł w związku ze zmianą źródła dofinansowania projektu pn. „EUROFORUM na Wzgórzu Zamkowym w Sztumie” z Fundacji Funduszy Współpracy na fundusze złotówkowe Komisji Europejskiej - CPF,

2. z działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych” do działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” w kwocie
7.800 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych podatnikom podatków lokalnych.


IV. Przeniesień planowanych wydatków między działami dokonuje się:
4. z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sztumskie Pole Zadanie A i B” kwotę 950.000 zł do działu:
600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 200.000 zł na remont nawierzchni drogi gminnej w Sztumskim Polu,
801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja Gimnazjum w Sztumie” kwotę 650.000 zł jako uzupełnienie wkładu własnego do pozyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i dróg w Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie” kwotę 100.000 zł na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

5. w dziale 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę 40.000 zł w celu udzielenia pomocy finansowej dla Sejmiku Województwa Pomorskiego w Gdańsku na budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 517 w Czerninie zgodnie z planowanym porozumieniem. Całkowity koszt zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wyniesie 100.000 zł w tym: pomoc finansowa gminy 40.000 zł i środki Urzędu Marszałkowskiego
60.000 zł.


V. 1. Dokonuje się zmiany w tytule zadania pn. „Budowa infrastruktury
technicznej w Parku Inwestycyjnym” na „Budowę infrastruktury
technicznej – Aktywizacja społeczna i gospodarcza w gminie Sztum
poprzez stworzenie Parku Inwestycyjnego”. Dokonanie zmian wynika
z konieczności przystosowania istniejącego zapisu nazwy zadania do uzupełnień i zmian wynikających ze Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2. Dokonuje się zmiany w tytule zadania pn. Budowa hali sportowej
z infrastrukturą i modernizacja Gimnazjum Nr 1” na „Budowa hali
sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja
Gimnazjum w Sztumie”. Dokonana zmiana wynika z dostosowania nazwy zadania do wniosku składanego o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.


VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XX/108/04 z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na
2004 r. pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów” w dziale:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi”:
a) w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z funduszu SAPARD wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Zlewnia „D” – w tym: „Kolektory sanitarne
w miejscowości Sztumskie Pole zadanie C i Grzępa” o limicie wydatków ogółem 1.000.000 zł. Planowane nakłady w I roku tj. 2005 – 1.000.000 zł w tym środki własne 500.000 zł i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 500.000 zł,
b) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągów wiejskich w Gronajnach cz. północna” realizowane w latach 2002 – 2005:
- limit wydatków ogółem – 310.000 zł,
- planowane nakłady w roku 2004 – 30.000 zł w tym ze środków własnych – 30.000 zł,
- planowane nakłady w I roku tj. 2005 – 280.000 zł w tym środki własne – 280.000 zł,

2. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadza się zadania inwestycyjne pn.:
a) „Budowa chodnika ul. Polna” realizowane w latach 2004 – 2006
- limit wydatków ogółem – 320.000 zł,
- planowane nakłady w roku 2004 r. - 40.000 zł w tym ze środków własnych – 40.000 zł,
- planowane nakłady w 2005 r. – 180.000 zł, ze środków własnych,
- planowane nakłady w 2006 r. – 100.000 zł, ze środków własnych,
b) „Modernizacja ul. Sienkiewicza przy Posterunku Energetycznym” realizowane w roku 2005,
limit wydatków ogółem – 70.000 zł,
planowane nakłady w roku 2005 – 70.000 zł – środki własne.

3. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum miasta Sztum w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego” realizowane w latach 2001 – 2006:
- limit wydatków ogółem - 8.976.790 zł,
- planowane nakłady w roku 2004 r. - 250.000 zł w tym ze środków własnych – 250.000 zł,
- planowane nakłady w I roku tj. 2005 r. – 100.000 zł w tym: środki własne 100.000 zł,
- planowane nakłady w II roku tj. 2006 r. – 8.522.825 zł, w tym: środki własne 2.055.825 zł i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 6.467.000 zł,
- poniesione nakłady do 2003 roku – 103.965 zł,

4. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wprowadza się zadanie inwestycyjne
pn. „Budownictwo komunalno- socjalne ( adaptacja obiektów)” realizowane w roku 2006,
- limit wydatków ogółem – 1.000.000 zł,
- planowane nakłady w roku 2006 – 1.000.000 zł – środki własne.

5. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie” zwiększa się :
- limit wydatków ogółem o kwotę 3.350.000 zł po zmianach
8.002.883 zł,
- planowane nakłady w roku 2004 r. o kwotę 650.000 zł po zmianach 800.000 zł w tym: środki własne 800.000 zł,
- planowane nakłady w I roku tj. 2005 r. o kwotę 2.700.000 zł (po zmianach – 7.200.000 zł) w tym środki własne o 300.000 zł (po zmianach 1.650.000 zł). Wprowadzono nowe źródło finansowania - środki z budżetu państwa 1.293.616 zł (Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej – 796.281 zł i Ministerstwo Edukacji i Sportu – 497.335zł) oraz zwiększono o 1.106.383 zł środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej po zmianach - 4.256.384 zł,
- poniesione nakłady do 2003 r. – 2.883 zł (bez zmian),

6. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”:
b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury technicznej – Aktywizacja społeczna i gospodarcza w gminie Sztum poprzez stworzenie Parku Inwestycyjnego” w związku z wyłączeniem zadania obejmującego drogę krajową Nr 55 zmniejsza się:
- limit wydatków ogółem o kwotę 2.450.000 zł (po zmianach 2.248.840 zł),
- planowane nakłady w roku 2004 bez zmian – 70.000 zł (w tym środki własne – 70.000 zł),
- planowane nakłady w I roku tj. 2005 r. – zmniejsza się o kwotę 2.450.000 zł (po zmianach 2.100.000 zł) w tym środki własne zmniejsza się o kwotę 1.022.349 zł (po zmianach 342.651 zł). Wprowadzono nowe źródło finansowania tj. budżet państwa – Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej – 206.747 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.634.398 zł (po zmianach 1.550.602 zł) środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- poniesione nakłady do 2003 r. – 78.840 zł (bez zmian).

b) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i dróg w Osiedlu na Wzgórzu
w Sztumie” realizowane w latach 1999 – 2005:
- limit wydatków ogółem - 462.878 zł,
- planowane nakłady w roku 2004 – 150.000 zł (środki własne),
- planowane nakłady w I roku tj. 2005 – 120.000 zł (środki własne),
poniesione nakłady do 2003 r. – 192.878 zł.

c) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej – drogi w osiedlu Przyleśnym w Czerninie” realizowane w latach 2002 – 2006
- limit wydatków ogółem - 351.471 zł,
- planowane nakłady w 2005 roku - 100.000 zł środki własne,
- planowane nakłady w 2006 roku – 200.000 zł środki własne,
- poniesione nakłady do 2003 roku – 51.471 zł.

Wyżej wymienione zmiany w załączniku pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów” są niezbędne do opracowania wniosków w celu pozyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodne z Planem Rozwoju Lokalnego zatwierdzonym przez Radę Miejską.


Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych
i Rozwoju Gospodarczego i zaopiniowano pozytywnie.


Załączniki Uchwały Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.