Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIII/129/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 roku


w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wybitne
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.. 4 oraz art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 81, poz. 889 ze zmianami), Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym stanowiące załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2


Stypendia sportowe finansowane będą ze środków budżetu Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Stypendia sportowe przyznaje się na okres do 1 roku kalendarzowego z możliwością dalszego przedłużenia.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Znowelizowana ustawa o kulturze fizycznej określa nowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych ze środków budżetowych.
Zawodnik osiągający wyniki klasy mistrzowskiej czy międzynarodowej jako sportowiec miejscowego klubu sportowego jest jednocześnie przedstawicielem i reprezentantem naszego miasta.
W celu zachęcenia młodzieży do czynnego uprawiania sportu, a także wyróżnienie sportowców zamieszkałych na terenie miasta i gminy Sztum i osiągający wysokie wyniki sportowe postanawia się wydzielić środki finansowe na przyznanie stypendiów sportowych.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.


Załączniki Uchwały Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.