Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XII/59/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 30 sierpnia 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 22.500.362 zł

 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 24.395.486 zł

 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr X/46/2003 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów” zgodnie z załącznikiem Nr 3

Powyższe zmiany spowodują powstanie deficytu w wysokości 1.895.124 zł i pokrywa się go pożyczkami lub kredytami, wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie


 1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale

  • 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziałach:
   a) 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Samorządu Województwa pomorskiego na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie obejmująca zakres widowni – miejsca siedzące”
   b) 92695 „Pozostała działalność” o kwotę 1.830 zł zgodnie z podpisaną umową na organizację imprezy Turniej Drużyn Podwórkowych, na której będzie reklamowana firma „Praterm” S.A Oddział w Sztumie.

 2. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdz.92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 62.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie obejmująca zakres widowni – miejsca siedzące”. Całkowity koszt modernizacji wynosi 72.000 zł z czego
  62.000 zł środki własne i 10.000 zł pomoc finansowa Samorządu Województwa Pomorskiego.

 3. Przeniesień planowanych wydatków dokonuje się w dziale:

  • 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
   1) 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 15.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska dla SP Nr 2 w Sztumie”. Zgodnie z uzgodnieniem z Elbląskim Zakładem Energetycznym zachodzi konieczność przełożenia instalacyjnych kabli energetycznych kolidujących z projektowaną infrastrukturą. Istniejąca dokumentacja nie zawiera w swoim zakresie w/w prac dlatego zachodzi konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przełożenia kabla energetycznego. W ramach zwiększenia wydatków są również roboty dodatkowe zgłoszone przez dyrektora Szkoły Nr 2 dotyczące zwiększenia wysokości ogrodzenia przy boisku do koszykówki z 1,5 m na 3,0 m oraz wykonanie dodatkowo około 30 m ogrodzenia o wysokości 3,0 m (wartość robót dodatkowych – 4.166 zł)
   2) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 5.600 zł w celu sfinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli szkół w związku ze zwiększoną liczbą osób korzystających z dofinansowania.
  • 851 „Ochrona zdrowia” 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 3.549 zł z pozostałych środków z zakupu projektora multimedialnego oraz zestawu komputerowego z oprogramowaniem na remont dwóch kabin natryskowych w Ośrodku Socjoterapeutycznym w Piekle.

  • Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr X/46/2003 z dnia 29 maja 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów” w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji Zlewnia D” – w tym „Kolektory sanitarne w m. Sztumskie Pole i Grzępa” zwiększa się:

   • limit wydatków ogółem o kwotę 1.842.360 zł po zmianie 2.850.000 zł,
   • planowane nakłady w I roku (2004 r) – 1.850.000 zł w tym: środki własne 500.000 zł i środki z programu SAPARD 1.350.000 zł.
   • planowane nakłady w II roku (2005) 1.000.000 zł w tym: środki własne 300.000 zł i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 700.000 zł.


Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będzie nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 62.000 zł.

Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego i zaopiniowano pozytywnie.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.