Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXVIII/160/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 listopada 2004r.W sprawie zasięgnięcia opinii niezależnego radcy prawnego odnośnie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art.18 ust.1 i art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku § 90 ust. 6 i 7 załącznika nr 1 do uchwały nr VI/19/03 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Sztum Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:
§ 1


Postanawia się zasięgnąć opinii niezależnego prawnika, posiadającego uprawnienia określone w ustawie z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zmianami) celem uzyskania oceny prawnej wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sztumie w okresie od 03 września 2003 r. do 22 stycznia 2004 r.

§ 2


Zobowiązać Burmistrza Miasta i Gminy Sztum powierzenia na podstawie stosowanej umowy zadań wymienionych w powyższym § 1 radcy prawnemu Zuzannie Orzęckiej- Cyranowicz , wpisanej na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem Gd-E 173, której wynagrodzenie miesięczne za okres wykonania zleconych czynności od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2004 r. wynosi 1952 zł brutto.

§ 3


Zawarcie umowy nastąpi do dnia 19 listopada 2004 roku.

§ 4


Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sztumie w okresie od 03 września 2003 r. do 22 stycznia 2004 r. i sprecyzowanymi wnioskami pokontrolnymi, Komisja postanowiła zasięgnąć opinii niezależnego prawnika, w celu dokonania prawnej oceny ustaleń i wniosków pokontrolnych.