Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIX/173/04
Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 4 grudnia 2004 roku


W sprawie wytypowania do sprzedaży działek oznaczonych numerami 470/1 i 464/21 położonych w obrębie 2 miasta Sztum przy ul. Chełmińskiej w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku .

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek oznaczonych numerami 470/1 o pow. 211m2 i 464/21 o pow. 229m 2 położonych w Sztumie obręb 2, stanowiących gminny zasób nieruchomości, opisanych w KW nr 11019 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie, z przeznaczeniem na parking.
§2


Traci moc Uchwała Nr XLIX/411/98 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 06 czerwca 1998 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży działek położonych w Sztumie ob.2 w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę garaży.
§3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Działki oznaczone numerami 470/1 i 464/21 położone w obrębie 2 miasta Sztum stanowią gminny zasób nieruchomości. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum , zatwierdzone Uchwałą Nr XLIII/341/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27.04.2002 roku określa funkcję dla tych działek jako kompleksy terenów predysponowanych pod zabudowę z preferencją dla rozwoju funkcji mieszkaniowej.

Do działek oznaczonych numerami 470/1 i 464/21 , istnieje dostęp do drogi publicznej poprzez służebność drogi koniecznej polegającej na swobodnym przejeździe i przechodzie przez działkę nr 464/16 i nr 464/17.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata , do kompetencji Rady należy podjęcie uchwały w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości stanowiących gminny zasób.